Observatorul Astronomic ”Amiral Vasile Urseanu”, București anunță Evenimentele astronomice din luna decembrie

0
424

Eve­ni­men­te­le astro­no­mi­ce din luna decem­brie.

12 decem­brie — Luna pli­nă.

13 decem­brie 14 – Dușul de mete­ori Gemi­ni­de, pro­du­ce până la 120 de mete­ori mul­ti­co­lori pe oră în momen­tul de maxim. Este pro­dus de res­tu­ri­le lăsa­te în urmă de un aste­ro­id cunos­cut sub nume­le de 3200 Pha­e­thon, care a fost des­co­pe­rit în 1982. Dușul se des­fă­șoa­ră anu­al în peri­oa­da 7–17 decem­brie. Aces­ta atin­ge anul aces­ta maxim în noap­tea de 13 spre 14 decem­brie. Din păca­te, luna aproa­pe pli­nă va blo­ca mulți din­tre mete­ori în acest an, dar Gemi­ni­de­le sunt atât de stră­lu­ci­toa­re și nume­roa­se încât ar putea fi încă un spec­ta­col bun. Cea mai bună vizio­na­re va fi dintr‑o loca­ție întu­ne­ca­tă după mie­zul nop­ții Mete­o­rii vor radia de la con­ste­la­ția Gemeni, dar pot apă­rea ori­un­de pe cer.

22 decem­brie — Sols­ti­ți­ul de iar­nă, sau sols­ti­ți­ul din decem­brie. Polul Sud al pămân­tu­lui va fi încli­nat spre Soa­re. Soa­re­le va atin­ge pozi­ția cea mai sudi­că pe cer și va fi per­pen­di­cu­lar pe Tro­pi­cul Capri­cor­nu­lui la 23,5 gra­de lati­tu­di­ne sudi­că.

Aceas­ta este pri­ma zi de iar­nă astro­no­mi­că în emis­fe­ra nor­di­că și pri­ma zi de vară (sols­ti­ți­ul de vară) în emis­fe­ra sudi­că. În acest an, iar­na astro­no­mi­că înce­pe pe 22 decem­brie, oda­tă cu sols­ti­ți­ul de iar­nă și se înche­ie pe 20 mar­tie. Iar­na mete­o­ro­lo­gi­că înce­pe întot­dea­u­na pe 1 decem­brie și se înche­ie pe 28 febru­a­rie (29 febru­a­rie în anii bisecți). În timp ce ier­ni­le astro­no­mi­ce sunt deter­mi­na­te de orbi­ta Pămân­tu­lui în jurul soa­re­lui, ier­ni­le mete­o­ro­lo­gi­ce sunt cele trei luni calen­da­ris­ti­ce cu cele mai scă­zu­te tem­pe­ra­turi medii.

21 decem­brie 22 — Ursi­de este un duș minor de mete­ori care pro­du­ce apro­xi­ma­tiv 5–10 mete­ori pe oră. Este pro­dus de fire­le de praf lăsa­te în urmă de come­ta Tut­tle, care a fost des­co­pe­ri­tă pen­tru pri­ma dată în 1790. Dușul se des­fă­șoa­ră anu­al în peri­oa­da 17 — 25 decem­brie. Aces­ta atin­ge anul aces­ta maxim în noap­tea de 21 spre 22 decem­brie. Luna nu ar tre­bui să afec­te­ze prea mult în acest an. Cerul ar tre­bui să fie încă sufi­cient de întu­ne­cat pen­tru ceea ce ar putea fi un spec­ta­col bun. Cea mai bună vizio­na­re va fi chiar după mie­zul nop­ții dintr‑o loca­ție întu­ne­ca­tă, depar­te de lumi­ni­le ora­șu­lui. Mete­o­rii vor radia din con­ste­la­ția Ursa Minor, dar pot apă­rea ori­un­de pe cer.


26 decem­brie — Luna nouă. Aces­ta este cel mai bun moment al lunii pen­tru a obser­va obiec­te din spa­ți­ul pro­fund, cum ar fi gala­xii și roiuri de ste­le, deo­a­re­ce nu exis­tă lumi­na lunii care să afec­te­ze.

26 decem­brie — Eclip­sa sola­ră ine­la­ră, nu va fi vizi­bi­lă din Româ­nia. O eclip­să sola­ră ine­la­ră apa­re atunci când Luna este prea depar­te de Pământ pen­tru a aco­peri com­plet Soa­re­le. Aceas­ta are ca rezul­tat un inel de lumi­nă în jurul Lunii întu­ne­ca­te. (Obser­va­to­rul Astro­no­mic ”Ami­ral Vasi­le Ursea­nu”, Bucu­rești).


Man­ga­lia News, 02.12.2019. (sur­sa: Astro Nau­ti­cus Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply