Evenimentele lunii Decembrie — Direcția Cultură și Sport Mangalia

0
566

În cur­sul lunii decem­brie, Direc­ția Cul­tu­ră și Sport va orga­ni­za urmă­toa­re­le eve­ni­men­te:

1. Ulti­ma pro­iec­ție pe anul aces­ta a fil­mu­lui ”Maria, Regi­na Româ­ni­ei” — Luni, 2 decem­brie, ora 18:00. Peli­cu­la “Maria, Regi­na Româ­ni­ei” vă așteap­tă, pe 2 decem­brie, la Casa de Cul­tu­ră Man­ga­lia. Dacă n‑ați apu­cat să vizio­nați fil­mul, azi este oca­zia dum­ne­a­voas­tră. „Maria, Regi­na Româ­ni­ei”, cea mai aștep­ta­tă peli­cu­lă a toam­nei a umplut săli­le de cine­ma din întrea­ga țară, în pri­me­le săp­tămâni de pro­iec­ții. Entu­zi­as­mul publi­cu­lui, pro­iec­ții sold-out, sesiuni de Q&A cu echi­pa, mii­le de mesa­je ale spec­ta­to­ri­lor, toa­te des­criu ima­gi­nea unor seri minu­na­te, care au scris cu far­mec și entu­zi­asm, recen­zia unui film deo­se­bit.
Preț bilet: 15 lei;
Rezer­vări și infor­ma­ții: 0751268332.


 
2. Spec­ta­co­lul Ier­nii — Poves­tea omu­lui de zăpa­dă
Tutu­ror ne plac poveș­ti­le! Mai ales cele aco­pe­ri­te de magie și mis­ter!
Tea­trul de Umbre pre­zin­tă marți, 10 decem­brie, ora 18:00, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia,POVESTEA OMULUI DE ZĂPADĂ”, un spec­ta­col de basm, cu magie, curi­o­zi­tăți, pre­mii și mul­te, mul­te surprize!Preț bilet: 20 lei
Rezer­vări și infor­ma­ții: 0751268332.


3. Magi­cia­nul Mario vă invi­tă la un extra­or­di­nar eve­ni­ment, în pre­a­j­ma săr­bă­to­ri­lor de iar­nă, ce se inti­tu­lea­ză ”Magia Cră­ci­u­nu­lui”!!! Vineri, 20 Decem­brie, ora 17:00, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia.

TOȚI COPIII VOR PRIMI CÂTE O BAGHETĂ MAGICĂ GRATUIT ȘI VOR PUTEA FACE POZE GRATIS CU MOȘ CRĂCIUN!
Pret: 15 lei, copii;
Pret: 20 lei, adulti.
(Copi­ii sub 3 ani au intra­rea Gra­tu­i­ta, înso­tiți de un adult pla­ti­tor).
Rezer­vări la: 0752164457, sau onli­ne, pe Blt.ro — Bile­te Onli­ne.

A trans­mis Eli­za CUCU,

Șef Ser­vi­ciu,

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia. 


Man­ga­lia News, 02.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply