EVENIMENT! S‑a lansat DGcademy.com, harta proiectelor relevante în educație. Ce proiecte sunt înscrise

0
299

Ino­va­ție în edu­ca­ție: Plat­for­ma DGca­demy își pro­pu­ne să fie o pun­te pe care se întâl­nesc acto­rii impli­cați în edu­ca­ție, un instru­ment pen­tru pro­mo­va­rea și recu­noaș­te­rea pro­iec­te­lor cu impact edu­ca­țio­nal

UPDATE Și-au înscris deja pro­iec­te­le în har­ta EDUMAP/DGcademy.ro

Aca­de­miX GNU/Linux

Aca­de­miX GNU/ Linux este o dis­tri­bu­ție Linux baza­tă pe Debian, dezvol­ta­tă spe­cial pen­tru edu­ca­ție. Dis­tri­bu­ția a fost con­stru­i­tă pe baza dis­tri­bu­ți­ei Debian Linux (Stretch/ Bus­ter) și con­ți­ne softwa­re liber pen­tru edu­ca­ție. Pro­gra­me­le inclu­se în dis­tri­bu­ție sunt pen­tru toa­te nive­lu­ri­le de învă­țământ – de la școa­la pri­ma­ră la nive­luri supe­ri­oa­re.

Deta­lii des­pre pro­iect în sec­țiu­nea EDUMAP — DGcademy.com

English for the Com­mu­ni­ty

English for the Com­mu­ni­ty este un pro­iect care le ofe­ra oca­zia pro­fe­so­ri­lor sa se dezvol­te pro­fe­sio­nal inva­tand din expe­rien­ta cole­gi­lor. Acest pro­iect este imple­men­tat in 9 zone cu poten­ti­al agro-turis­tic din Roma­nia. (Pe har­tă apa­re mar­cat Sige­tu-Mar­ma­ți­ei)

Prin­tre pri­me­le pro­iec­te înscri­se din ini­ția­ti­vă pro­prie se numă­ră ReI­ma­gi­ne Edu­ca­tion, Cluj. ReI­ma­gi­ne Edu­ca­tion

FUTURE — Con­stru­ieș­te cu pasiu­ne — este pri­mul pro­gram care inte­grea­ză stu­den­ții, companiile,profesorii în dezvol­ta­rea com­pe­ten­țe­lor de vii­tor nece­sa­re pe  pia­ța mun­cii.

Deta­lii ReI­ma­gi­ne Edu­ca­tion în EDUMAP — DGcademy.com

- Bucu­rești, 29 noiem­brie 2019, Spa­ți­ul Public Euro­pean -

Comu­ni­cat de pre­să

Digi­tal Bri­d­ge Asso­ci­a­tion (www.euractiv.ro) anun­ță lan­sa­rea plat­for­mei DGca­demy www.dgcademy.com, în cadrul DGcademy.com, o pun­te în medi­ul edu­ca­țio­nal din Româ­nia și Repu­bli­ca Mol­do­va, pro­iect finan­țat de The Bla­ck Sea Trust for Regio­nal Coo­pe­ra­tion.

Digi­tal Bri­d­ge Asso­ci­a­tion își pro­pu­ne prin pro­iec­tul DGca­demy să con­stru­ias­că punți și să con­so­li­de­ze legă­tu­ri­le din­tre toți cei pasio­nați de o mai bună edu­ca­ție, între toți oame­nii res­pon­sa­bili care folo­sesc cele mai noi meto­de și teh­no­lo­gii pen­tru dezvol­ta­rea apti­tu­di­ni­lor nece­sa­re eco­no­mi­ei cunoaș­te­rii.

EURACTIV a împli­nit anul aces­ta 15 ani de când e onli­ne .ro, iar Edu­ca­ția a fost prin­tre sec­țiu­ni­le de start. Este momen­tul ca aceas­ta să devi­nă inte­rac­ti­vă. Ver­siu­nea beta a plat­for­mei a fost lan­sa­tă pen­tru tes­ta­re onli­ne pe 27 iulie anul aces­ta, de ziua apro­xi­mă­rii π.

”Așa cum π este indis­pen­sa­bil în mate­ma­ti­că, edu­ca­ția are nevo­ie, ca ori­ce alt dome­niu, de inves­ti­ții. DGca­demy este o plat­for­mă care inclu­de o com­po­nen­tă de vizu­a­li­za­re și sin­te­ză a pro­iec­te­lor de suc­ces, oport­u­ni­tăți de finan­ța­re, ast­fel încât aces­tea să fie ușor de iden­ti­fi­cat prin loca­li­za­re, cri­te­rii de cău­ta­re, fil­tre. Pro­iec­te­le de suc­ces pot fi fina­li­za­te sau în curs de imple­men­ta­re. Îi invi­tăm pe cei care doresc să își înscrie pro­iec­tul de suc­ces pe plat­for­mă să folo­seas­că plat­for­ma DGca­demy, pe care vom con­ti­nua să o îmbu­nă­tă­țim.” –  Manu­e­la Pre­o­tea­sa, pre­șe­din­te­le Digi­tal Bri­d­ge Asso­ci­a­tion și unul din­tre fon­da­tori.

”Am selec­tat apli­ca­ția DGca­demy pen­tru obiec­ti­ve­le de impact în dome­ni­ul edu­ca­ți­ei, pen­tru că des­chi­de sub o umbre­lă comu­nă oport­u­ni­tăți mul­ti­ple ale ini­ția­ti­ve­lor edu­ca­țio­na­le. Comu­ni­ca­rea des­pre pro­iec­te­le rele­van­te din edu­ca­ție sus­ți­ne coo­pe­ra­rea onli­ne, recu­noaș­te­rea celor mai impor­tanți actori în edu­ca­ție și atra­ge­rea spri­ji­nu­lui pen­tru sus­ți­ne­rea pro­iec­te­lor ino­va­ti­ve.” – a decla­rat Maria Flo­rea, Pro­gram Offi­cer, Bla­ck Sea Trust.

LANSARE DGCADEMY.COM, 29 NOIEMBRIE 2019

Plat­for­ma DGca­demy are urmă­toa­re­le func­țio­na­li­tăți:

EDUMAP: har­ta pro­iec­te­lor rele­van­te din edu­ca­ție

EDUFUNDS: instru­ment de soli­ci­ta­re finan­ța­re și de pro­mo­va­re ape­luri des­chi­se ale finan­ța­to­ri­lor pro­iec­te­lor edu­ca­țio­na­le

EVENIMENTE: calen­da­rul eve­ni­men­te­lor din edu­ca­ție

-PROIECTE DE SUCCES: pro­mo­va­rea pro­iec­te­lor de impact Pla­fo­r­ma DGcademy.com, par­te a ini­ția­ti­vei DGca­demy, a fost finan­ța­tă prin Bla­ck Sea Trust, o ini­ția­ti­vă a Ger­man Mar­sha­ll Fund. Pro­iec­tul a înce­put în decem­brie 2018 și are o dura­tă de 12 luni.

Plat­for­ma DGca­demy este un pas impor­tant în acest efort, un instru­ment util pen­tru iden­ti­fi­ca­rea celor mai rele­van­te pro­iec­te, pen­tru cre­a­rea unei comu­ni­tăți a acto­ri­lor impli­cați în edu­ca­ție, un loc unde cere­rea întâl­neș­te ofer­ta în edu­ca­ție, unde nevo­i­le sunt iden­ti­fi­ca­te iar mij­loa­ce­le de aco­pe­ri­re a lor sunt des­cri­se prin dis­po­ni­bi­li­ta­tea gran­tu­ri­lor și a altor sur­se de finan­ța­re.

Plat­for­ma DGca­demy este o resur­să pen­tru orga­ni­za­ți­i­le care au nevo­ie de spri­jin și un mij­loc de a con­strui par­te­ne­ri­a­te soli­de pen­tru cor­po­ra­ții și com­pa­nii care doresc să se impli­ce în edu­ca­ție. Prin poveș­ti­le de suc­ces care vor fi pro­mo­va­te pe plat­for­mă se va evi­den­ția impac­tul inves­ti­ți­i­lor în edu­ca­ție iar actori de suc­ces vor fi un exem­plu de urmat.

DGca­demy lansea­ză cam­pa­nia de pro­mo­va­re a pro­iec­te­lor rele­van­te în edu­ca­ție

Oda­tă lan­sa­tă onli­ne com­po­nen­ta EDUMAP a plat­for­mei, bene­fi­ci­a­rii de pro­iec­te sunt invi­tați să se înre­gis­tre­ze și să des­crie pro­iec­te­le lor. DGca­demy lucrea­ză cu per­so­na­li­tăți recu­nos­cu­te pen­tru impac­tul lor în edu­ca­ția tine­ri­lor și va ela­bo­ra un set de cri­te­rii pen­tru selec­ta­rea pro­iec­te­lor de suc­ces. Aces­te pro­iec­te vor bene­fi­cia de o pro­mo­va­re prin teh­nici de sto­ry­te­l­ling. Este nece­sa­ră înre­gis­tra­rea în pre­a­la­bil. Un ghid de înre­gis­tra­re a pro­iec­te­lor în EDUMAP a fost cre­at în acest sens.

Noi faci­li­tăți pen­tru uti­li­za­to­rii plat­for­mei vor fi adă­u­ga­te, iar comu­ni­ta­tea va bene­fi­cia de o sec­țiu­ne de comu­ni­ca­re onli­ne, semi­na­rii, con­fe­rin­țe, întâl­niri de lucru. Eve­ni­men­te­le din edu­ca­ție vor fi încăr­ca­te în calen­da­rul din apli­ca­ție, ast­fel încât comu­ni­ta­tea edu­ca­țio­na­lă să fie la curent cu ce se întâm­plă, iar plat­for­ma EDUMAP să fie un ghid de orien­ta­re pen­tru toți cei pasio­nați de o mai bună edu­ca­ție.

”Ne pro­pu­nem să dezvol­tăm plat­for­ma DGca­demy, să folo­sim activ func­țio­na­li­tă­ți­le exis­ten­te și să adă­u­găm une­le noi. Ne dorim ca toți acto­rii res­pon­sa­bili din edu­ca­ție să se orien­te­ze cu EDUMAP, să fie un mij­loc prin care sunt iden­ti­fi­ca­te nevoi și resur­se, iar atunci când publi­căm o poves­te ero­ii aces­te­ia să fie bucu­roși că au pus școa­la lor pe har­tă” – a înche­iat Manu­e­la Pre­o­tea­sa.

De cen­te­nar, ini­ția­ti­va DGcademy.com lan­sa Mani­fes­tul pen­tru edu­ca­ție UNI­RE­du

Poves­tea mani­fes­tu­lui poa­te fi citi­tă pe plat­for­ma DGcademy.com, accesând Des­pre noi

Mani­fest pen­tru UNI­RE­du – Unim Nova­tor Ini­ția­ti­ve­le Rele­van­te din Edu­ca­ție: De la poves­tea lui Inde­pen­dent 100 la Româ­nia 200

EurAc­tiv

INTERVIU CU MARIA FLOREA, PROGRAM OFFICER BLACK SEA TRUST, DESPRE LANSAREA DGCADEMY
”Am selec­tat apli­ca­ția DGca­demy pen­tru obiec­ti­ve­le de impact în dome­ni­ul edu­ca­ți­ei, pen­tru că des­chi­de sub o umbre­lă comu­nă oport­u­ni­tăți mul­ti­ple ale ini­ția­ti­ve­lor edu­ca­țio­na­le. Comu­ni­ca­rea des­pre pro­iec­te­le rele­van­te din edu­ca­ție sus­ți­ne coo­pe­ra­rea onli­ne, recu­noaș­te­rea celor …
Mai mult pe EurAc­tiv »

BACKGROUND

Des­pre EURACTIV.ro și Digi­tal Bri­d­ge

AssociationEURACTIV.ro a fost fon­dat în mai 2004 sub franci­za euractiv.com prin enti­ta­tea lega­lă Aso­ci­a­ția Acto­ri­lor Euro­peni, deve­ni­tă din mai 2014 Aso­ci­a­ția Digi­tal Bri­d­ge. Orga­ni­za­ția repre­zin­tă un con­cept media ori­gi­nal pen­tru Româ­nia prin acti­vi­ta­tea sa jur­na­lis­ti­că, pro­iec­te euro­pe­ne de inte­res public și eve­ni­men­te spe­cia­li­za­te de infor­ma­re pri­vind poli­tici publi­ce națio­na­le și euro­pe­ne.

sur­sa: euractiv.ro/educatie-edumap/dgcademy.com-harta-proiectelor-relevante


Man­ga­lia News, 04.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply