Emil-Corneliu Ninu: GALA VOLUNTARILOR, CONSTANȚA, 2019 — „VOLUNTAR PE VAL”, sau „LUNGUL DRUM AL ZILEI CĂTRE NOAPTE” și… retur [Galerie FOTO]

0
536

Emil-Cor­ne­liu Ninu: O mun­că uri­a­șă, depu­să de o lume, lume și iar lume! Cir­ca 130 de țări săr­bă­to­resc pe 5 decem­brie, Ziua Volun­ta­ri­a­tu­lui.

De la cei mici (4 ani) până la veș­ni­ca tine­re­țe a seni­o­ri­lor de pes­te 80 de ani! Așa a fost să (ne) fie dat, nouă, româ­ni­lor, acest efort colec­tiv, pe care, inspi­rat, o ele­vă de la Cole­gi­ul „Geor­ge Căli­ne­scu”, îl argu­men­ta ast­fel: „De ce să deve­nim volun­tari? O dată pen­tru că tre­bu­ie să lăsăm ceva în urma noas­tră și, a doua oară, pen­tru că noi dăm via­ță spe­ran­ței de a schim­ba lumea aceas­ta, care nu‑i per­fec­tă!”

În al cin­ci­lea an de par­ti­ci­pa­re (din cele 14 edi­ții, orga­ni­za­te de către Direc­ția Jude­țea­nă pen­tru Sport și Tine­ret Con­stan­ța, con­du­să, mult timp, de către vice­cam­pi­oa­na han­d­ba­lis­tă Ele­na Frîn­cu, aces­tei insti­tu­ții adă­u­gân­du-i-se Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, Pavi­li­o­nul Expo­zi­țio­nal Mama­ia-Con­stan­ța, Cen­trul Jude­țean pen­tru Tine­ret „Jean Con­stan­tin”, din cadrul Cen­tru­lui Cul­tu­ral „Teo­dor Bura­da”), Gala Volun­ta­ri­lor a bene­fi­ci­at de apor­tul a 25 ONG-uri.

Ast­fel, și-au adus modes­te­le lor con­tri­bu­ții mem­brii și sim­pa­ti­zan­ții urmă­toa­re­lor aso­ci­a­ții: Gru­pul Local de Tine­ret, Fili­a­la Con­stan­ța a Comi­te­tu­lui Român pen­tru Drep­tu­ri­le Copi­lu­lui, Sucur­sa­la Man­ga­lia a Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le CAMARAZII, Fili­a­la Man­ga­lia a Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le a Cadre­lor Mili­ta­re în Rezer­vă și în Retra­ge­re, Comi­te­tul Jude­țean al Părin­ți­lor, Aso­ci­a­ția „Make Sen­se”, Gru­pul Local de Tine­ret Con­stan­ța, Aso­ci­a­ția „Toge­ther Eve­ryo­ne Achi­e­ves More”, „His­to­ria Renas­ci­ta”, Aso­ci­a­ția „Adri­a­na Vin­ti­les­cu”, Fili­a­la Con­stan­ța a Aso­ci­a­ți­ei Logo­pe­zi­lor din Româ­nia, „Lions Bal­ka­ni­ca” Con­stan­ța, Aso­ci­a­ția „Împre­u­nă pen­tru Vii­tor”, Aso­ci­a­ția „Volun­ta­rii Ini­moși. Nici­o­da­tă Sin­gur. Pie­te­nii Vâr­st­ni­ci­lor”, Aso­ci­a­ția „Swe­et Land”, ONG „Mare Nos­trum”, Aso­ci­a­ția „Das­că­lii Schim­bă­rii”, „Cen­trul de Zi ARCA”, Aso­ci­a­ția ADAPTO, Aso­cia­ța Jude­țea­nă Con­stan­ța a Spor­tu­lui pen­tru Per­soa­ne cu Han­di­cap, Fili­a­la Con­stan­ța a Cru­cii Roșii, „Eras­mus Stu­dent Network” Con­stan­ța, „Ino­mar Clus­ter”, ONG „Româ­nia, Casa Noas­tră”.

Desi­gur că și Sub­fi­li­a­la Man­ga­lia a Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le CULTUL ERILOR „Regi­na Maria” și‑a putut desem­na și ea câți­va din­tre „volun­ta­rii” săi, 14 numai, nepu­tând să‑i adu­că pe toți pe sce­nă, cum ar fi meri­tat. Și, ca de obi­cei, tro­fe­e­le și diplo­me­le s‑au adă­u­gat celor­lal­te, din 2015 încoa­ce.

Sec­țiu­ni­le la care s‑au înscris au fost foar­te vari­a­te și ele pot fi vizu­a­li­za­te în tabe­lul ane­xat:

1.„Organizația anu­lui” (Sub­fi­li­a­la Man­ga­lia a ANCERM, pre­șe­din­te Ninu Emil-Cor­ne­liu),
2. Cor­do­na­to­rul de volun­tari al anu­lui (Ninu Emil-Cor­ne­liu),
3. Cel mai activ volun­tar SENIOR al anu­lui (col. r. Maco­vei Remus),
4. Volun­ta­rul I anu­lui 2019 (prof. Pădu­rea­nu Ele­na-San­da),
5. Volun­ta­rul II al anu­lui (pic­to­rul Nicu­lae Găgea­nu),
6. Volun­ta­rul III al anu­lui (prof. Mar­cu Peghi),
7. Cel mai activ juni­or (ele­va Curti Eli­an, cls. 11, L.T. „Cal­la­tis”),
8. Volun­tar în deve­ni­re (ele­va Fali­bo­ga-Andrei Lusya­na-Ale­xia),
9. Insti­tu­ția de învă­țământ a anu­lui (Lice­ul Teo­re­tic Cal­la­tis, direc­tor prof. Iuli­a­na-Cori­na Miha­la­che),
10. Com­pa­nia anu­lui (AUCHAN Con­stan­ța-Sud),
11. Jur­na­lis­tu­lui anu­lui, audi­o­vi­zu­al (Rugea Ionel, dir. Man­ga­lia TV),
12. Jur­na­lis­tul anu­lui, pre­sa scri­să (Dubei-Marin Miha­e­la),
13. „Tro­fe­ul pri­e­te­ni­ei” (prof. Dobo­șe­riu Maria), Șc. Gim­na­zi­a­lă „Al. Lupaș­cu” Volo­vi­ța, raion Soro­ca, Repu­bli­ca Mol­do­va),
14. Pro­iec­te (Pro­iec­tul inter­națio­nal „”Căr­ți­le trec Pru­tul”, prof. Ninu Geor­ge).

Ca și în alți ani, sala a fost pli­nă, publi­cul apre­ci­ind alter­nan­ța momen­te­lor de pre­mi­e­re cu cele artis­ti­ce (cân­te­ce și dan­suri, de un far­mec deo­se­bit).

Din ce în ce mai mulți și tot mai mulți volun­tari, ast­fel că ei pot amin­ti de cuvin­te­le lui Ște­fan cel Mare, care, îna­in­tea unei mari și dra­ma­ti­ce bătă­lii, avea să excla­me, îmbăr­bă­tân­du-și oște­nii: „Veniți, feciori ai Mol­do­vei! De nu s‑ar mai sfârși numă­rul vos­tru!…”

Șta­fe­ta gene­ra­ți­i­lor este pur­ta­tă cu suc­ces, de la cei vâr­st­nici la cei pre­ș­co­lari, șco­lari și elevi, dor­nici să con­tri­bu­ie și ei cu ceva la mult-aștep­ta­te­le schim­bări.
Și cre­dem că aceas­tă șta­fe­tă este pe mâini bune!

FELICITĂRI TUTUROR VOLUNTARILOR, LA CARE TREBUIE ADĂUGATE CALDELE NOASTRE MULȚUMIRI SPONSORILOR ȘI ORGANIZATORILOR ACESTOR EDIȚII „DE POMINĂ!”

Prof. Emil-Cor­ne­liu Ninu, Vineri, 6 decem­brie 2019.


Man­ga­lia News, 06.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply