Dublarea alocaţiilor pentru copii a fost votată în Camera Deputaților, for decizional [VIDEO]

0
304

UPDATE: Dub­la­rea alo­ca­ţi­i­lor pen­tru copii, vota­tă deci­zio­nal în Came­ra Depu­ta­ţi­lor. Came­ra Depu­ta­ţi­lor a adop­tat, mier­curi, deci­zio­nal, pro­iec­tul de lege ce pre­ve­de dub­la­rea alo­ca­ţi­ei pen­tru copi­ii între 2 şi 18 ani la 300 de lei şi la 600 de lei pen­tru copi­ii cu han­di­cap.

Pro­iec­tul modi­fi­că Ordo­nanţa de urgenţã a Guver­nu­lui nr.9/2019 pen­tru modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Legii nr.61/1993 pri­vind alo­ca­ţia de stat pen­tru copii, pre­cum şi pen­tru modi­fi­ca­rea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 pri­vind pro­te­cţia şi pro­mo­va­rea drep­tu­ri­lor per­soa­ne­lor cu han­di­cap.

Pen­tru aces­ta au votat 179 de depu­ta­ţi iar 29 s‑au abţi­nut.

Prin amen­damen­tul pro­pus la pro­iect de preşe­din­te­le Comi­si­ei pen­tru mun­că, depu­ta­tul PSD Adri­an Solo­mon este pre­vă­zu­tă majo­ra­rea cuan­tu­mu­lui alo­ca­ţi­ei de stat pen­tru copii ast­fel:

- 600 de lei pen­tru copi­ii cu vâr­sta de până la 2 ani sau 3 ani, în cazul copi­lu­lui cu han­di­cap;

- 300 de lei pen­tru copi­ii cu vâr­sta cuprin­să între 2 şi 18 ani;

- 600 lei pen­tru copi­ii cu vâr­sta cuprin­să între 3 şi 18 ani, în cazul copi­lu­lui cu han­di­cap.

Lide­rul depu­ta­ţi­lor PNL, Flo­rin Roman, a cerut retri­mi­te­rea pro­iec­tu­lui de lege care pre­ve­de dub­la­rea alo­ca­ţi­i­lor pen­tru copii la comi­sie, susţinând că nu exis­tă punc­tul de vede­re al guver­nu­lui şi fişă fis­ca­lă. Pro­pu­ne­rea a fost însă res­pin­să.

Pro­iec­tul a fost adop­tat de Senat pe 11 mar­tie.

Came­ra Depu­ta­ţi­lor este for legi­sla­tiv deci­zio­nal în acest caz.

Ast­fel, pro­pu­ne­rea legi­sla­ti­vă va mer­ge la Preşe­din­te pen­tru pro­mul­ga­re. (businessmagazin.ro).


Comi­sia pen­tru Mun­că din Came­ra Depu­ta­ți­lor a apro­bat dub­la­rea alo­ca­ți­i­lor pen­tru copii, la 300 de lei și 600 de lei pen­tru copi­ii cu han­di­cap. Ini­ția­ti­va apar­ți­ne par­la­men­ta­ri­lor PSD, care dețin majo­ri­ta­tea în aceas­tă comi­sie. Libe­ra­lii și cei de al USR s‑au abți­nut de la vot.

Impac­tul buge­tar e cal­cu­lat la 20 de mili­oa­ne de lei pe an.

Pro­pu­ne­rea mer­ge la ple­nul Came­rei Depu­ta­ți­lor, care este for deci­zio­nal.

VIDEO, aici: stiri.tvr.ro

De anul aces­ta, copi­ii de până la doi ani pri­mesc o alo­ca­ție de 300 de lei pe lună, iar cei de până la 18 ani pri­mesc 150 de lei pe lună, faţă de 84 de lei cât pri­meau în 2018.


Man­ga­lia News, 18.12.2019. (sur­sa: stiri.tvr.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply