Două popoare, două limbi diferite, o singură Dobroge, atelier interactiv de tradiţii şi obiceiuri. Actvitate transfrontalieră, la Colegiul Economic din Mangalia

0
278

Două popoa­re, două lim­bi dife­ri­te, o sin­gu­ră Dobro­ge, ate­li­er inte­rac­tiv de tra­di­ţii şi obi­ce­iuri. Actvi­ta­te trans­fron­ta­li­eră, la Cole­gi­ul Eco­no­mic din Man­ga­lia.

Săp­tămâ­na tre­cu­tă, la Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia s‑a desfă­şu­rat acti­vi­ta­tea inti­tu­la­tă: ”Două  lim­bi dife­ri­te, două  popoa­re, o sin­gu­ră Dobro­ge, ate­li­er inte­rac­tiv de tra­di­ţii şi obi­ce­iuri”, sub egi­da pro­iec­tu­lui ”Volun­ta­ri­at în comu­ni­ta­tea mea”, în cola­bo­ra­re cu o dele­ga­ţie alcă­tu­i­tă din repre­zen­tan­tul con­si­li­u­lui local, direc­toa­rea şco­lii şi alţi repre­zen­tanţi ai comu­ni­tă­ţii din Şabla, Bul­ga­ria.

La acti­vi­ta­tea desfă­şu­ra­tă la Cen­trul de Docu­men­ta­re şi Infor­ma­re au luat cuvân­tul doam­na Nego­iţă Ibo­lya, doam­na ing. Lia­na Naum, doam­na direc­tor adjunct Tăna­se Cor­ne­lia, doam­na direc­toa­re din Şabla, care au dis­cu­tat des­pre tra­di­ţi­i­le şi obi­ce­iu­ri­le celor două popoa­re din peri­oa­da săr­bă­to­ri­lor de iar­na. În tim­pul dis­cu­ţi­i­lor, s‑a desfă­şu­rat şi un ate­li­er de cre­a­ţie cu deco­ra­ţiuni pe tema săr­bă­to­ri­lor rea­li­za­te de câţi­va elevi ai cla­sei a IX–a A, sub ȋndru­ma­rea doam­nei pro­fe­soa­re Mihal­cea Moni­ca. Cei pre­zenţi s‑au bucu­rat de colin­de româ­neşti, de buca­te tra­di­ţio­na­le româ­neşti şi bul­gă­reşti.

A fost o acti­vi­ta­te trans­fron­ta­li­eră reu­şi­tă şi spe­răm să fie ȋnce­pu­tul unei cola­bo­rări ȋnde­lun­ga­te cu veci­nii bul­gari.


Man­ga­lia News, 17.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply