Descoperire revoluţionară: Sistem care poate detecta cutremurul cu patru ore înainte, dezvoltat în România

0
317

Cer­ce­tă­to­rii Uni­ver­si­tă­ţii Poli­teh­ni­ce Bucu­reşti tes­tea­ză, împre­u­nă cu o com­pa­nie isra­e­li­a­nă, un sis­tem care poa­te detec­ta nive­lul, inten­si­ta­tea şi locul apro­xi­ma­tiv al pro­du­ce­rii unui cutre­mur cu patru ore îna­in­te, aces­ta urmând să fie folo­sit pen­tru zona Vran­cea.

Rec­to­rul Uni­ver­si­tă­ţii Poli­teh­ni­ce din Bucu­reşti, Mih­nea Cos­to­iu, a decla­rat, dumi­ni­că, pen­tru MEDIAFAX, că cer­ce­tă­to­rii sunt în faza de con­cept, după încer­cări făcu­te pe dife­ri­te spa­ţii în Tur­cia, res­pec­tiv Gre­cia, cu rată de suc­ces foar­te mare, pe zona de cer­ce­ta­re şti­inţi­fi­că.

Vor fi două zone veri­fi­ca­te şi anu­me Româ­nia şi Cali­for­nia, două părţi ale lumii, să spun aşa. În Româ­nia aceas­tă cali­bra­re va fi pe peri­oa­da pri­mei părţi a anu­lui 2020, urmând ca după aceas­tă peri­oa­dă să putem fur­ni­za auto­ri­tă­ţi­lor, insti­tu­ţi­i­lor publi­ce, desem­na­te de către auto­ri­tă­ţi­le res­pon­sa­bi­le, infor­ma­ţi­i­le cu pri­vi­re la cutre­mu­re, ast­fel încât să putem demon­stra în Româ­nia în mod direct, în mod prac­tic, date­le sau nive­lul cer­ce­tă­ri­lor pe care îl avem. În acest moment, cole­gii cer­ce­tă­tori avansea­ză un timp de dete­cţie de cir­ca 8 ore. După cal­cu­le­le pe care Poli­teh­ni­ca le‑a făcut, sun­tem foar­te con­vinşi că putem avea infor­ma­ţii extrem de cre­di­bi­le la mini­mum 4 ore. Mini­mum 4 ore, repet, nu este maxim, poa­te să fie şi un timp mai înde­lun­gat, sunt mul­te con­di­ţio­nări, depin­de de nive­lul cutre­mu­ru­lui şi aşa mai depar­te, sunt mul­te vari­a­bi­le”, a spus rec­to­rul Uni­ver­si­tă­ţii Poli­teh­ni­ce Bucu­reşti.

Potri­vit aces­tu­ia, poa­te fi detec­tat nive­lul inten­si­ta­tea şi locul unde se va pro­du­ce un cutre­mur, infor­ma­ţi­i­le fiind de natu­ră şti­inţi­fi­că.

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply