De la ţară, la viaţa din Capitală. Bianca, tânăra din satul Arsa, care s‑a angajat la Manuel Kermany, să fie model!

0
1119

O fată din medi­ul rural a avut ambi­ția, con­trar des­cu­ra­jă­ri­lor pri­e­te­ni­lor, să iasă din acest mediu, par­ti­ci­pând la două con­cur­suri de modă, unde a fost remar­ca­tă. Tână­ra a dorit să poves­teas­că expe­rienţa sa, expli­când clar că da, acest stil de via­ţă este cel pe care şi‑l doreş­te. Iată ce spu­ne Bian­ca Bulai des­pre par­ti­ci­pa­rea sa la con­cur­suri de modă şi Miss:

Repor­ter: Te rugăm să te pre­zinți. Spu­ne-ne câte­va lucruri des­pre tine și fami­lia ta.

Bian­ca Bulai: Nume­le meu este Bian­ca, am 19 ani și sunt din sat Arsa, comu­na Albești, jude­țul Con­stan­ța. Des­pre mine pot să vă spun că sunt o fire foar­te ambi­țioa­să, nu îmi este ruși­ne de fap­tul ca sunt un om mun­ci­tor și spun asta pen­tru că vin dintr‑o fami­lie modes­tă cu o gos­po­dă­rie mare, unde mi-am aju­tat părin­ții indi­fe­rent de situ­a­ție. Stiți cum este la casă, la sat, sunt foar­te mul­te de făcut iar eu și sora mea mai mică am aju­tat mereu la tre­bu­ri­le gos­po­dă­ri­ei. De curând am ter­mi­nat lice­ul teh­no­lo­gic, fili­e­ra Turism și Ali­men­ta­ție.

Repor­ter: Spu­ne-ne te rog, cum ai ales acest drum al modei și ce te‑a moti­vat să con­ti­nui?

Bian­ca Bulai: Sin­cer, mie de mică mi‑a plă­cut acest dome­niu, de când mă jucam cu păpu­și­le și le con­fec­țio­nam hai­ne și îmi spu­neam că într‑o zi voi deve­ni un model de renu­me. Ce‑i drept, am întâm­pi­nat foar­te mul­te pie­dici în a mă afir­ma în acest dome­niu, de la pri­e­te­ni care îmi spu­neau că nu am nici o șan­să, că o fată de la țară nu o să reu­șeas­că nici­o­da­tă, până la cunoș­tin­țe apro­pi­a­te, cum sunt une­le rude. Însă eu am con­ti­nu­at să îmi văd țelul și nu m‑au afec­tat deloc cele spu­se de cei din jurul meu.

Repor­ter: Ce satis­fac­ții ti‑a adus până acum lumea aceas­ta a modei?

Bian­ca Bulai: Cele mai mari satis­fac­ții au fost cele două pre­mii pe care le-am pri­mit, mai exact, „Miss Pla­ja Mama­ia” și „Miss Dia­mond” din Bucu­rești. Aces­tea m‑au moti­vat extrem de mult și mi-au ară­tat că și o fată de la țară poa­te să iasă în evi­den­ță într-un mod fru­mos și se poa­te rea­li­za.

Repor­ter: Care este secre­tul tău pen­tru un corp fru­mos?

Con­ti­nu­a­rea, în replicaonline.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply