De la IPJ Constanța: Activități preventive | Dosare penale întocmite de polițiștii rutieri | Tâlhării | Furturi calificate | Razii

0
148

Acti­vi­tăți infor­ma­tiv — pre­ven­ti­ve în cadrul Cam­pa­niei Inter­națio­na­le de pre­ve­ni­re a vio­len­ței baza­te pe gen OSCE — Spu­ne NU vio­len­ței domes­ti­ce

Recent, poli­țiș­tii Biro­u­lui de Ana­li­ză și Pre­ve­ni­re a Cri­mi­na­li­tă­ții, împre­u­nă cu poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 5, au înche­iat seria acti­vi­tă­ți­lor infor­ma­tiv-pre­ven­ti­ve pe linia com­ba­te­rii vio­len­ței domes­ti­ce.

În acest con­text, poli­țiș­tii au sus­ți­nut acti­vi­tăți de sen­si­bi­li­za­re a cetă­țe­ni­lor prin dis­cu­ții refe­ri­toa­re la ris­cul aces­to­ra de a deve­ni vic­ti­me ale vio­len­ței domes­ti­ce. Poli­țiș­tii le-au trans­mis și moda­li­tăți de pre­ve­ni­re a unor ast­fel de situ­a­ții, prin ofe­ri­rea unor mate­ri­a­le cu sfa­turi uti­le în recu­noaș­te­rea cau­ze­lor, sem­ne­lor și efec­te­lor vio­len­ței baza­te pe gen.

Cu sco­pul de a pre­ve­ni şi încu­ra­ja rapor­ta­rea cazu­ri­lor, poli­țiș­tii reco­man­dă cetă­țe­ni­lor:

-Sunați la 112 și cereți spri­jin, dacă via­ța și sănă­ta­tea vă sunt puse în peri­col!

 ‑Pre­zen­tați-vă la Insti­tu­tul de Medi­ci­nă Lega­lă, pen­tru eli­be­ra­rea unui cer­ti­fi­cat medi­co — legal!

-Cereți aju­tor orga­ni­za­ți­i­lor care ofe­ră cosi­li­e­re, spri­jin sau adă­post!

Acti­vi­tă­ți­le des­fă­șu­ra­te fac par­te Pro­gra­mul local de pre­ve­ni­re a vio­len­ței în fami­lie și Cam­pa­nia Inter­națio­na­lă de pre­ve­ni­re a vio­len­ței baza­te pe gen OSCE- Spu­ne NU vio­len­ței domes­ti­ce!


Man­da­te puse în apli­ca­re de poli­țiș­tii con­stăn­țeni

La data de 14 decem­brie a.c., poli­țiști din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Miha­il Kogăl­ni­cea­nu au depis­tat un băr­bat, de 40 de ani, pe nume­le căru­ia Jude­că­to­ria Con­stan­ța a emis un man­dat de exe­cu­ta­re a pedep­sei de 3 ani și 2 luni de închi­soa­re pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii de furt cali­fi­cat.

La data de 14 decem­brie a.c., poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Năvo­dari au depis­tat un băr­bat, de 24 de ani, pe nume­le căru­ia Jude­că­to­ria Con­stan­ța a emis un man­dat de exe­cu­ta­re a pedep­sei de 3 ani, 4 luni și 20 de zile de închi­soa­re pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­ni­lor de furt cali­fi­cat și con­du­ce­re fără per­mis.

La data de 13 decem­brie a.c., poli­țiști din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Cum­pă­na au depis­tat un băr­bat, de 24 de ani, pe nume­le căru­ia Jude­că­to­ria Con­stan­ța a emis un man­dat de exe­cu­ta­re a pedep­sei de 4 ani și 8 luni de închi­soa­re pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii de tâlhă­rie cali­fi­ca­tă.

La data de 13 decem­brie a.c., poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei sta­țiu­nii Efo­rie au depis­tat un băr­bat, de 28 de ani, pe nume­le căru­ia Jude­că­to­ria Man­ga­lia a emis un man­dat de exe­cu­ta­re a pedep­sei de 3 ani, 10 luni și 10 zile de închi­soa­re pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii de uci­de­re din cul­pă.

Per­soa­ne­le în cau­ză au fost escor­ta­te și încar­ce­ra­te în Peni­ten­ci­a­rul Poar­ta Albă.


Con­su­mul de bău­turi alco­o­li­ce sau dro­guri, în aten­ția poli­țiș­ti­lor ruti­eri

În nop­ți­le de 13/14 decem­brie și 14/15 decem­brie a.c., poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pe linia com­ba­te­rii eve­ni­men­te­lor ruti­e­re pro­du­se pe fon­dul con­du­ce­rii pe dru­mu­ri­le publi­ce a unui auto­ve­hi­cul sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce sau a dro­gu­ri­lor.

Poli­țiș­tii ruti­eri au apli­cat 27 sanc­țiuni la O.U.G. 195/2002 pri­vind cir­cu­la­ția pe dru­mu­ri­le publi­ce, în valoa­re de 35.490 de lei, fiind reți­nu­te 27 de per­mi­se de con­du­ce­re, din­tre care 25 pen­tru con­du­ce­re sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce și 2 pen­tru neres­pec­ta­rea sem­ni­fi­ca­ți­ei sema­fo­ru­lui.

De ase­me­nea, au fost con­sta­ta­te 13 infrac­țiuni la regi­mul ruti­er, din­tre care 8 pen­tru con­du­ce­re pen­tru influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce, unul pen­tru con­du­ce­re sub influ­en­ța sub­stan­țe­lor psi­ho-acti­ve și 2 pen­tru con­du­ce­re fără per­mis.


Razie a poli­țiș­ti­lor din cadrul Sec­ți­ei 1 Poli­ție

În noap­tea de 14/15 decem­brie a.c., poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 1 Poli­ție și Biro­u­lui Ruti­er Con­stan­ța, cu spri­ji­nul jan­dar­mi­lor din cadrul Gru­pă­rii Mobi­le Tomis Con­stan­ța, au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pe linia pre­ve­ni­rii și com­ba­te­rii fap­te­lor anti­so­ci­a­le, pe raza Sec­ți­ei 1 Poli­ție Con­stan­ța.

Ast­fel, au fost legi­ti­ma­te 50 de per­soa­ne și con­tro­la­te apro­xi­ma­tiv 100 de auto­ve­hi­cu­le, fiind apli­ca­te 15 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, din­tre care 7 la Legea 61/1991 pen­tru sanc­țio­na­rea fap­te­lor de încăl­ca­re a unor nor­me de con­vie­țu­i­re soci­a­lă, a ordi­nii și liniș­tii publi­ce și 6 la O.U.G. 195/2002 pri­vind cir­cu­la­ția pe dru­mu­ri­le publi­ce, în valoa­re de 6.500 de lei. De ase­me­nea, au fost reți­nu­te 3 per­mi­se de con­du­ce­re, din­tre care unul pen­tru con­du­ce­re sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce și 2 pen­tru neres­pec­ta­rea sem­ni­fi­ca­ți­ei sema­fo­ru­lui.

Acțiu­ne pen­tru pre­ve­ni­rea fur­tu­ri­lor de ani­ma­le

În noap­tea de 13/14 decem­brie a.c., în inter­va­lul orar 22.00–06.00, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ordi­ne Publi­că și ai Sec­ți­i­lor de Poli­ție Rura­lă 5 și 7 au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pe linia pre­ve­ni­rii și com­ba­te­rii fur­tu­ri­lor de ani­ma­le.

Ast­fel, au fost legi­ti­ma­te 37 de per­soa­ne și con­tro­la­te 29 de auto­tu­ris­me, fiind apli­ca­te 7 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, din­tre care 4 la O.U.G. 195/2002 pri­vind cir­cu­la­ția pe dru­mu­ri­le publi­ce și 3 la H.G. 984/2015 pri­vind sta­bi­li­rea și sanc­țio­na­rea con­tra­ven­ți­i­lor la nor­me­le sani­ta­re vete­ri­na­re și pen­tru sigu­ran­ța ali­men­te­lor.

Valoa­rea sanc­țiu­ni­lor con­tra­ven­țio­na­le este de 4.930 de lei.


Man­dat pus în apli­ca­re de poli­țiș­tii con­stăn­țeni

La data de 17 decem­brie a.c., poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Inves­ti­ga­ții Cri­mi­na­le au depis­tat un băr­bat, de 55 de ani, pe nume­le căru­ia Tri­bu­na­lul Con­stan­ța a emis un man­dat de exe­cu­ta­re a pedep­sei de 6 ani de închi­soa­re pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii de loviri sau vătă­mări cau­za­toa­re de moar­te.

Per­soa­na în cau­ză a fost escor­ta­tă și încar­ce­ra­tă în Peni­ten­ci­a­rul Poar­ta Albă.


Dosa­re pena­le întoc­mi­te de poli­țiș­tii ruti­eri

La data de 17 decem­brie a.c., în jurul orei 09.30, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, de 31 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Pre­lun­gi­rea Tra­ian din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,92 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Aces­ta a fost impli­cat într-un eve­ni­ment ruti­er sol­dat cu pagu­be mate­ri­a­le.

La data de 16 decem­brie a.c., în jurul orei 21.10, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 5 Rura­lă Coge­a­lac au depis­tat un băr­bat, de 22 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe raza comu­nei Coge­a­lac în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,55 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

La data de 16 decem­brie a.c., în jurul orei 19.25, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Man­ga­lia au depis­tat un băr­bat, de 21 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism  pe stra­da Matei Basa­rab din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le. În urma veri­fi­că­ri­lor a rezul­tat fap­tul că nume­re­le de înma­tri­cu­la­re ale auto­tu­ris­mu­lui erau fal­se.  

La data de 16 decem­brie a.c., în jurul orei 17.50, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 4 Rura­lă Med­gi­dia au depis­tat un băr­bat, de 35 de ani, care a con­dus o auto­u­ti­li­ta­ră pe raza loca­li­tă­ții Peș­te­ra, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.


Man­dat pus în apli­ca­re de poli­țiș­tii con­stăn­țeni

La data de 18 decem­brie a.c., poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Inves­ti­ga­ții Cri­mi­na­le au depis­tat un băr­bat, de 22 de ani, pe nume­le căru­ia Jude­că­to­ria Con­stan­ța a emis un man­dat de exe­cu­ta­re a pedep­sei de 1 an și 10 luni de închi­soa­re pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii de furt cali­fi­cat.

Per­soa­na în cau­ză a fost escor­ta­tă și încar­ce­ra­tă în Peni­ten­ci­a­rul Poar­ta Albă.

Reți­nut de poli­țiști pen­tru tâlhă­rie cali­fi­ca­tă

Urma­re a cer­ce­tă­ri­lor în cazul săvâr­și­rii unei infrac­țiuni de tâlhă­rie cali­fi­ca­tă, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 2 Rura­lă Miha­il Kogăl­ni­cea­nu au iden­ti­fi­cat un tânăr, de 17 ani, bănu­it de comi­te­rea fap­tei.

Ast­fel, la data de 9 decem­brie a.c., în jurul orei 01.30, mino­rul în cau­ză ar fi agre­sat un băr­bat, de 42 de ani, după care l‑ar fi depo­se­dat de un tele­fon mobil și de 1.400 de lei.

Poli­țiș­tii l‑au reți­nut pe bază de ordo­nan­ță pen­tru 24 de ore, urmând ca în cur­sul zilei de astăzi să fie pre­zen­tat Jude­că­to­ri­ei Con­stan­ța cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă pen­tru 30 de zile, sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­nii de tâlhă­rie cali­fi­ca­tă.

Reți­nuți de poli­țiști pen­tru furt cali­fi­cat

Urma­re a cer­ce­tă­ri­lor în cazul săvâr­și­rii unei infrac­țiuni de furt cali­fi­cat, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 2 Rura­lă Miha­il Kogăl­ni­cea­nu au iden­ti­fi­cat doi tineri, de 19, res­pec­tiv 21 de ani, bănu­iți de comi­te­rea fap­tei.

Ast­fel, la data de 17 decem­brie a.c., în inter­va­lul orar 16.00–18.00, per­soa­ne­le în cau­ză ar fi pătruns în imo­bi­lul păr­ții vătă­ma­te, de 39 de ani, de unde ar fi sus­tras un tele­vi­zor LED și 800 de lei.

Poli­țiș­tii i‑au reți­nut pe bază de ordo­nan­ță pen­tru 24 de ore, urmând ca în cur­sul zilei de astăzi să fie pre­zen­tați Jude­că­to­ri­ei Con­stan­ța cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă pen­tru 30 de zile, sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­nii de furt cali­fi­cat.

Dosa­re pena­le întoc­mi­te de poli­țiș­tii ruti­eri

La data de 18 decem­brie a.c., în jurul orei 03.30, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un tânăr, de 17 ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Geor­ge Ene­scu din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de auto­ve­hi­cu­le și în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,27 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Aces­ta a fost impli­cat într-un eve­ni­ment ruti­er sol­dat cu pagu­be mate­ri­a­le.

La data de 18 decem­brie a.c., în jurul orei 20.00, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, de 64 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Baba Novac din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,47 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Aces­ta a fost impli­cat într-un eve­ni­ment ruti­er sol­dat cu pagu­be mate­ri­a­le.


Man­ga­lia News, 20.12.2019. (sur­sa: IPJ Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele