Cursuri de Limbă rusă pentru copiii etniei ruso-lipovene din satul 2 Mai, dar nu numai, la Școala din localitate

0
353

Prof. Magda­le­na Iacob: In aten­ția celor care doresc revi­go­ra­rea cur­su­ri­lor de Lim­bă rusă pen­tru copi­ii etni­ei ruso-lipo­ve­ne și nu numai! Mâi­ne, sâm­bă­tă, 7 decem­brie, ora 12.00, la Școa­la din satul 2 Mai, vă invi­tăm la des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă, la care va par­ti­ci­pa (prin­tre alții) și pre­șe­din­te­le CRLR, Sil­viu Feo­dor. Cur­sul este ofe­rit gra­tu­it si pot par­ti­ci­pa copii de vâr­ste dife­ri­te, din toa­te loca­li­tă­ți­le limi­tro­fe.

Pro­gra­mul va fi sta­bi­lit împre­u­nă cu cur­san­ții. Mate­ri­a­le­le nece­sa­re sunt fur­ni­za­te de Comu­ni­ta­tea Ruși­lor Lipo­ve­ni din Româ­nia. 


Man­ga­lia News, 06.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply