CUM SE FACE SLĂNINĂ AFUMATĂ ÎN ARDEAL ȘI BANAT? REȚETA TRADIȚIONALĂ DE SLANĂ SAU CLISĂ (NU ȘUNCĂ!)

0
1671

Cum se face slă­ni­nă afu­ma­tă în Arde­al și Banat? Rețe­ta tra­di­țio­na­lă de sla­nă sau cli­să (nu șun­că!). Dar cum se pre­pa­ră slă­ni­na de man­ga­li­ță fra­ge­dă, care se topeș­te în gură? Cum se con­di­men­tea­ză slă­ni­na? Câte săp­tămâni se ține slă­ni­na la sare sau la baiț? Cum se afu­mă meze­lu­ri­le de casă?

Sla­na sau cli­sa afu­ma­tă este unul din­tre meze­lu­ri­le tra­di­țio­na­le emble­ma­ti­ce arde­le­nești și bănă­țe­ne. Slă­ni­na de porc se pre­pa­ră în toa­tă Transil­va­nia și în tot Bana­tul de pes­te 1000 de ani iar rețe­te­le pre­zin­tă mici vari­a­țiuni în func­ție de influ­en­ța săseas­că, maghia­ră sau șvă­beas­că.

Des­pre cum se face slă­ni­na afu­ma­tă se pot scrie pagini întregi. În pri­mul rând tre­bu­ie să lămu­rim nume­le: slă­ni­nă, cli­să sau sla­nă. Punct. Cuvân­tul slă­ni­nă are ori­gini sla­ve (sla­ni­na, din lb. sâr­bă și bul­ga­ră) și a fost pre­lu­at și de maghiari (sza­lon­na). Cuvân­tul cli­să, are ori­gini bul­ga­re (kli­sa).

SLĂNÍNĂ, slă­nini, s. f. Strat de gră­si­me între pie­lea și car­nea por­cu­lui; par­te, buca­tă din aceas­tă gră­si­me, con­ser­va­tă și pre­pa­ra­tă ca ali­ment (cu ada­os de sare, ori de boia, sau afu­ma­tă) sau care se topeș­te, deve­nind untu­ră. [Pl. și: slă­ni­ne] – Din bg., sb. sla­ni­na.

În niciun caz NU se numeș­te șun­că! (Cum greșit se spu­ne în Mol­do­va, Regat și Dobro­gea). Șun­că este un cuvânt de ori­gi­ne maghia­ră (son­ka) și ger­ma­nă (Schin­ken sau Schu­n­ke – în dia­lect).

ȘÚNCĂ, șunci, s. f. Pul­pă de porc pre­pa­ra­tă spe­cial (la sare și la fum), pen­tru a se putea con­ser­va mul­tă vre­me; jam­bon. – Din magh. son­ka, germ. dial. Schu­n­ke. 

Aceas­ta este ȘUNCA de porc – adi­că jam­bo­nul (șoan­ca arde­le­neas­că, sau șon­cul bănă­țan) — rețe­ta aici.

Cred că deja sali­vați la vede­rea aces­tor poze cu șoan­că (șun­că) de porc afu­ma­tă (jam­bon). 🙂 Sea­mă­nă cu pros­ci­ut­to ita­li­an sau cu jamon spa­ni­ol, dar se pre­pa­ră un pic dife­rit și se afu­mă la final (pros­ci­ut­to și jamon sunt crud usca­te și nea­fu­ma­te).

Con­ti­nu­a­rea, musai, AICI! 🙂 Poftă bună!


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply