CRIMA DE MEDIU: Dezastrele ecologice — Cauze, Efecte, Soluții urgente. Prezintă lector universitar doctor Lucian Ciuchiță

0
415

Tot mai puțini sunt cei care se pre­o­cu­pă de soar­ta Pămân­tu­lui, pe nimeni nu mai inte­re­sea­ză că oame­nii dis­trug sin­gu­ra pla­ne­tă locu­i­tă din Uni­vers… Cum Lumea nu se gân­deș­te la alt­ce­va decât la bani si cum să sto­ar­că resur­se­le Pla­ne­tei, fără nicio logi­că, otrăvindu‑i pămân­tul si ocea­ne­le, rezul­ta­te­le nega­ti­ve nu au intar­zi­at să apa­ră… Incă­l­zi­rea glo­ba­lă va pro­du­ce in urma­to­rii ani o foa­me­te si sără­cie de mari pro­por­tii, 600 de spe­cii au dis­pă­rut deja, iar apa pota­bi­lă va fi cea mai gra­vă pro­ble­mă pen­tru mili­ar­de de oameni… Totu­si, un om prin­tre oameni asa cum ii pla­ce să se pre­zin­te, găseste timp si resur­se să ne pre­zin­te pro­ble­me­le gra­ve care pri­vesc ome­ni­rea si ce ar tre­bui de urgen­ță infăp­tu­it pen­tru pro­te­ja­rea natu­rii…

In lucra­rea „Cri­ma de mediu” — Dr. Lucian Ciu­chi­ță, care va fi publi­ca­tă la ince­pu­tul anu­lui vii­tor, cer­ce­tă­to­rul ne pre­zin­tă dez­as­tre­le eco­lo­gi­ce care s‑au pro­dus in toa­tă lumea, inclu­siv in Româ­nia. Bine­in­țe­les, cer­ce­tă­to­rul sti­in­ți­fic aso­ci­at la Insti­tu­tul de Bio­di­ver­si­ta­te al Aca­de­mi­ei Româ­ne nu ne pre­zin­tă doar cau­ze­le si efec­te­le, ci vine cu o serie de solu­ții care ar tre­bui apli­ca­te de urgen­ță…

Mai jos, un arti­col din aceas­tă lucra­re sti­in­ți­fi­că, publi­cat pe site-ul Cen­tru­lui de Stu­dii și Cer­ce­tări de Bio­di­ver­si­ta­te Agro­sil­vi­că al Aca­de­mi­ei Româ­ne.

Măsu­ri­le nece­sa­re sal­vă­rii Pla­ne­tei

Autoa­pă­ra­rea Pla­ne­tei se con­si­de­ră a fi fost favo­ri­za­tă de pro­pri­ul său echi­li­bru, dar mult prea dese­le şi capi­ta­le­le inter­venţii ale omu­lui au con­dus prac­tic la cre­a­rea unei Noi Pla­ne­te, pe care date­le ce avem ne–o pre­zin­tă inca­pa­bi­lă să supra­vi­eţu­ias­că unui ase­me­nea cata­clism.

Și, dacă Pla­ne­ta este totu­şi foar­te posi­bil în fapt să se auto-rege­ne­re­ze, refăcându–şi ciclul, de la supra­vi­eţu­i­toa­re­le micro­or­ga­nis­me, într–un pro­ces evo­lu­tiv întins pe pla­ja mai mul­tor sute de mii de ani, cu sigu­ranţă, chiar dacă Natu­ra şi–ar relua iden­tic lucra­rea şi se va ajun­ge din nou la Om, fiinţa supe­ri­oa­ră de azi, nu este un motiv de opti­mism pen­tru noi, dis­pă­ru­ţi deja atunci de cam mul­tă vre­me şi nici pen­tru „noul pro­dus”, de va să fie iden­tic nouă, căci ace­ea­şi soar­tă îi va fi şi lui hărăzi­tă. […]

Citiți nea­pă­rat con­ti­nu­a­rea AICI.


MN: Arti­co­le­le apă­ru­te sub sem­nă­tu­ra scri­i­to­ru­lui Lucian Ciu­chi­ță, redac­tor-cola­bo­ra­tor al coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, sunt publi­ca­te AICI.


Man­ga­lia News, 07.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply