Crăciun Fericit, Dragi Români! Dumnezeu Să‑i binecuvânteze pe Români și Să binecuvânteze România!

0
935

Lucian Bla­ga: Săr­bă­tori feri­ci­te, Drag Român…, din col­țul tău de lume, încer­când să îți aduci amin­te de tot ce e mai fru­mos și sfânt, săr­bă­to­rind un nou Cră­ciun și un Nou An, îți doresc Săr­bă­tori Feri­ci­te. Îți doresc să nu uiți de unde ai ple­cat și să să încerci să trans­miți gân­dul tău bun și, mai ales, spe­ran­ța spre toți Româ­nii.

Să ne rugăm împre­u­nă, ca toți copi­ii români să aibă par­te de săr­bă­tori fru­moa­se, de pro­fe­sori demni de a‑i învă­ța ce insem­nă onoa­re, cin­ste, corec­ti­tu­di­ne și mai ales spe­ran­ță. Să ne rugăm ca toți tine­rii să-și găseas­că locul în Româ­nia și să nu fugă după hime­re și visuri de îna­vu­ți­re în stră­i­nă­ta­te, să le spu­nem tutu­ror copi­i­lor că numai prin uni­ta­tea noas­tră, a tutu­ror, vom reu­și să dăm o spe­ran­ță tutu­ror româ­ni­lor dor­nici să ridi­ce aceas­tă nație și să o pună în locul pe care o meri­tă. Să ne rugăm ca toți Româ­nii să încer­ce să rea­du­că sen­ti­men­tul de mân­drie în ini­mi­le noas­tre și mai ales să ne regă­sim valo­ri­le…, oameni de la care avem ce învă­ța, mode­le pen­tru noi toți, să îi adu­cem noi în fața tutu­ror și să putem afir­ma că sun­tem mân­dri de ei.

Exis­tă o lup­tă ine­ga­lă între noi și cei care aca­pa­rea­ză, mani­pu­lea­ză, con­duc și mint. Nu exis­tă onoa­re, corec­ti­tu­di­ne, bun simț și res­pect. Tim­pul Româ­ni­ei mân­dre s‑a oprit unde­va la peri­oa­da inter­be­li­că, la Regii Româ­ni­ei, la Regi­na Maria și Rege­le Mihai. Poa­te că înmor­mân­ta­rea Rege­lui a adus în sufle­tul fie­ca­ru­ia din­tre noi acel sen­ti­ment de patri­o­tism și iden­ti­ta­te româ­neas­că pe care îl aștep­tăm de zeci de ani. Vă invit să nu mai aștep­tăm înmor­mân­ta­rea dem­ni­tă­ții și a mân­dri­ei, pen­tru a fi mai buni, mai corecți, mai dor­nici să fim ace­eași români care acum pes­te 100 de ani au unit o țară și au rea­li­zat un vis.

Vocea buni­cu­lui meu care a lup­tat în al Doi­lea Răz­boi Mondi­al îmi răsu­nă în urechi, lacri­mi­le lui îmi ali­men­tea­ză dorin­ța de a vă spu­ne că nu am murit, ca popor. Nu vă pier­deți spe­ran­ța și spu­neți tutu­ror cine am fost și mai ales ce vom fi. E în pute­rea ta să aduci spe­ran­ța și o via­ță mai bună pen­tru noi toți, indi­fe­rent unde sun­tem. Sunt sigur că în via­ța asta noi toți vom face din nou o mare Horă a Uni­rii la Alba Iulia!

Cră­ciun Feri­cit, Dragi Români, Dum­ne­zeu să‑i bine­cu­vân­te­ze pe Români și să bine­cu­vân­te­ze Româ­nia!

Lucian Bla­ga, 24 decem­brie 2019.


Man­ga­lia News, publi­cat: 24.12.2019. Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, de la lan­sa­rea aces­tui post, ală­tu­ri de TVR Inter­națio­nal. Mul­țu­mim, pen­tru tot, Lucian Bla­ga, CEO Arca TV! Săr­bă­tori Feri­ci­te și un An Nou mai bun, cu sănă­ta­te și bucu­rii! Pro­iec­tu­lui Arca TV i‑am dedi­cat un seri­al de arti­co­le pe care le puteți citi AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply