Consiliul Județean Constanța este convocat în ședință ordinară pentru data de Vineri, 13 decembrie 2019

0
342

DISPOZIŢIA Nr. 606 pri­vind con­vo­ca­rea Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța în ședin­ță ordi­na­ră pen­tru data de Vineri, 13 decem­brie 2019, ora 13,00.

Ţuțu­ia­nu Mari­us Horia, în cali­ta­te de Preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa,

În con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ți­i­le art.178 alin.(1), art. 179 al. (1) şi (2)  din Ordo­nan­ța  de Urgen­ță a Guver­nu­lui nr.57/2019 pri­vind Codul admi­nis­tra­tiv;

În teme­iul art.196 al. (1) lit.b din Ordo­nanţa de Urgenţă a Guver­nu­lui  nr.57/2019 pri­vind Codul admi­nis­tra­tiv,

D I S P U N:

Art.1. Se con­vo­că Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța în ședin­ță ordi­na­ră, pen­tru data de 13 decem­brie 2019, ora 13,00 în sala “Remus Oprea­nu” din cadrul Pala­tu­lui Admi­nis­tra­tiv — Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, cu urmă­to­rul pro­iect al Ordi­nii de zi:

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pro­ce­su­lui ver­bal al şedinţei Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa din data de 29 noiem­brie 2019.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea for­mu­lă­rii unei soli­ci­tări de pre­lu­a­re a unor bunuri imo­bi­le din dome­ni­ul public al Ora­şu­lui Negru Vodă în dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Acor­du­lui colec­tiv de mun­că şi a Con­trac­tu­lui colec­tiv de mun­că apli­ca­bi­le la nive­lul Dire­cţi­ei Gene­ra­le de Evi­denţă a Per­soa­ne­lor Con­stanţa pen­tru anul 2020.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea taxe­lor spe­ci­a­le pen­tru acti­vi­tă­ţi­le de sta­re civi­lă şi evi­denţă a per­soa­ne­lor, pres­ta­te de către Dire­cţia Gene­ra­lă de Evi­denţă a Per­soa­ne­lor Con­stanţa, pen­tru anul 2020.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea taxei spe­ci­a­le pen­tru fur­ni­za­rea date­lor cu carac­ter per­so­nal, la nivel teri­to­ri­al,  de către Dire­cţia Gene­ra­lă de Evi­denţă a Per­soa­ne­lor Con­stanţa, pen­tru anul 2020.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea unui aju­tor finan­ci­ar dom­nu­lui Vasi­la­che Flo­rin pen­tru fii­ca sa Vasi­la­che Iuli­a­na Mari­a­na.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli, afe­rent anu­lui 2019, pen­tru Dire­cţia Gene­ra­lă de Evi­denţă a Per­soa­ne­lor Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli al Dire­cţi­ei Gene­ra­le de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui Con­stanţa pe anul 2019.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2019 pen­tru Spi­ta­lul Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2019, pen­tru Cen­trul Cul­tu­ral Judeţean Con­stanţa „Teo­dor T. Bura­da”
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a lis­tei de inves­ti­ţii pe anul 2019, pen­tru Com­ple­xul Muze­al de Şti­inţe ale Natu­rii Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2019, pen­tru Tea­trul de Stat Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli, a lis­tei de inves­ti­ţii şi a pro­gra­mu­lui de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le pe anul 2019, pen­tru Bibli­o­te­ca Judeţea­nă „I.N.Roman” Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2019 pen­tru Uni­ta­tea de Asis­tenţă Medi­co-Soci­a­lă Agi­gea.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a lis­tei obiec­ti­ve­lor de inves­ti­ţii pe anul 2019 pen­tru Cen­trul Şco­lar de Edu­ca­ţie Inclu­zi­vă Alba­tros.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2019 pen­tru Cen­trul Şco­lar de Edu­ca­ţie Inclu­zi­vă Maria Montes­sori.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2019 pen­tru Cen­trul Şco­lar de Edu­ca­ţie Inclu­zi­vă Del­fi­nul.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a lis­tei obiec­ti­ve­lor de inves­ti­ţii ale Judeţu­lui Con­stanţa pe anul 2019.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Art.2. — Pro­iec­te­le de hotă­râri vor fi puse la dis­po­zi­ția con­si­li­e­ri­lor jude­țeni prin inter­me­di­ul site-ului Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța la sec­țiu­nea „pro­iec­te ședin­ță CJC”;

- Pro­iec­te­le de hotă­râri men­țio­na­te mai sus vor fi ana­li­za­te și avi­za­te de către Comi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te ale Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța;

- Se pot for­mu­la și depu­ne amen­damen­te cu pri­vi­re la aces­te pro­iec­te de hotă­râri în scris pe adre­sa de e‑mail a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța ([email protected]) sau la sedi­ul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța din b‑dul Tomis nr.51.

Art.3.  Pre­zen­ta dis­po­zi­ție va fi adu­să la cunoș­tin­ța locu­i­to­ri­lor jude­țu­lui Con­stan­ța prin mass media și prin afi­șa­rea pe pagi­na de inter­net a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.

P R E Ş E D I N T E,
ŢUŢUIANU MARIUS HORIA.

Con­tra­sem­nea­ză:
Secre­tar gene­ral al Judeţu­lui,
Belu Mari­a­na.


Man­ga­lia News, 12.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply