Concerte de Sărbători, pachete cadou și un patinoar, pentru copiii Mangaliei

0
965

Cu oca­zia Săr­bă­to­ri­lor de iar­nă, Pri­mă­ria Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, pe tot par­cur­sul lunii decem­brie, mai mul­te eve­ni­men­te, pre­gă­ti­te spe­cial pen­tru copii, dar și pen­tru cei­lalți locu­i­tori ai ora­șu­lui. La fie­ca­re sfârşit de săp­tămâ­nă, în peri­oa­da 7 – 28 decem­brie, copii, tineri, părinţi şi bunici sunt aștep­tați la con­cer­te­le sus­ți­nu­te pe sce­na exte­ri­oa­ră a Casei de Cul­tu­ră din loca­li­ta­te.

Ast­fel, în fie­ca­re sâm­bă­tă, înce­pând cu ore­le 15:30, vor avea loc o serie de spec­ta­co­le în aer liber, sus­ți­nu­te de tru­pe de tea­tru pen­tru copii, dar și inter­preți îndră­giți de publi­cul larg.

Într‑o atmosfe­ră fes­ti­vă cre­a­tă de ilu­mi­na­tul orna­men­tal din cen­trul ora­șu­lui, ani­mat de brazi împo­do­biți și Moș Cră­ciun, seria spec­ta­co­le­lor va fi des­chi­să în data de 7 decem­brie de tru­pa de tea­tru pen­tru copii ”Mini­Ri­cii”, care a pre­gă­tit mul­te sur­pri­ze pen­tru cei mici.

Urmă­toa­rea săp­tămâ­nă, pe 14 decem­brie, este dedi­ca­tă tot copi­i­lor, când, pe sce­nă, va urca inter­pre­ta Bibi, care pro­mi­te o pres­ta­ție pe pla­cul tutu­ror. Con­cer­te­le de Cră­ciun con­ti­nuă, în ziua de 21 decem­brie, cu spec­ta­co­lul sus­ți­nut de îndră­gi­ta artis­tă Andra Gogan, cunos­cu­tă mai ales în rân­dul ado­les­cen­ți­lor. Nu în ulti­mul rând, mult îndră­gi­tul Dori­an Popa înche­ie mara­to­nul muzi­cal dedi­cat locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei, sâm­bă­tă, 28 decem­brie, cu un show incen­di­ar, plin de culoa­re și voie bună.

Pe par­cur­sul des­fă­șu­ră­rii con­cer­te­lor, pe pla­to­ul din fața Casei de Cul­tu­ră, va fi ame­na­jat un pati­noar, dar și un târg cu diver­se pro­du­se tra­di­țio­na­le, obiec­te hand made, dar și dul­ciuri.

Cei mai încân­tați vor fi cei mici, întru­cât au oca­zia să se foto­gra­fi­e­ze gra­tu­it cu Moșul, la căsu­ța aces­tu­ia ce va fi pre­gă­ti­tă să își pri­meas­că oas­pe­ții, în fie­ca­re sâm­bă­tă, pe peri­oa­da con­cer­te­lor. În plus, fie­ca­re copil va pri­mi câte o mică sur­pri­ză dul­ce din par­tea Moșu­lui. Tot pen­tru copii, auto­ri­tă­ți­le loca­le au pre­gă­tit pes­te 4000 de pache­te cadou, pe care le vor dis­tri­bui la toa­te gră­di­ni­ţe­le şi şco­li­le din oraş, dar și la cre­șa din loca­li­ta­te.

”În fie­ca­re an, de Săr­bă­tori, dorim să facem cât mai mulți copii feri­ciți și să se bucu­re de magia săr­bă­to­ri­lor, pe care să le petrea­că în liniș­te și armo­nie, ală­tu­ri de cei dragi. Tutu­ror, le urez un sin­cer ”La Mulți Ani”, a pre­ci­zat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.


Man­ga­lia News, 06.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply