COLINDE LA PORTILE DOMNULUI / INTREBARI LA PORTILE INIMII, CU MIOARA GRAM [AUDIO]

0
374

COLINDE LA PORTILE DOMNULUI / INTREBARI LA PORTILE INIMII, CU MIOARA GRAM.

”Nimeni nu va ști nici­o­da­tă câtă lumi­nă are înlă­un­trul său, până nu va încer­ca să stră­lu­ceas­că pen­tru alții. Numai în ser­vi­rea seme­ni­lor noș­tri, ne des­co­pe­rim cu ade­vă­rat pe noi înși­ne.

Vă iubesc și pre­țu­iesc pe toți, dra­gii mei cola­bo­ra­tori, ascul­tă­tori și pri­e­te­ni ai pos­tu­lui de Radio Pro­Dias­po­ra! Aveți aici stream-ul aces­tei ulti­me edi­ții din anul 2019, unde puteți ascul­ta întrea­ga emi­siu­ne din data de Luni, 16 decem­brie”:

MN: Admi­ra­bi­lei și dra­gii noas­tre pri­e­te­ne și con­ci­ta­di­ne Mioa­ra Gram, redac­ția coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News i‑a dedi­cat mai mul­te pagini cu arti­co­le, ce pot fi vizu­a­li­za­te AICI.

Puteți ascul­ta Radio Pro­Dias­po­ra LIVE, 24 de ore din 24 și de pe pri­ma pagi­nă a por­ta­lu­lui Man­ga­lia News, cu un sin­gur cli­ck!

Man­ga­lia News este par­te­ner media al Radio Pro­Dias­po­ra, care emi­te din Ger­ma­nia. Este, de ase­me­nea, par­te­ner media și al pos­tu­lui de tele­vi­ziu­ne ARCA TV, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, încă de la lan­sa­rea aces­tui pro­iect dedi­cat româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, ală­tu­ri de TVR Inter­națio­nal.

UPDATEMioa­ra Gram — Tra­ian MN Mul­tu­mesc si eu, sti­ma­te d‑le Tra­ian Lupu, pen­tru onoa­rea pe care mi-ati facut‑o! Sun­teti, mereu, omul cu sur­pri­ze. Mar­tu­ri­sesc ca este o bucu­rie apar­te pen­tru mine sa putem cola­bo­ra pe calea unde­lor și in mass media si adu­ce un pic de cal­du­ra si fru­mu­se­te in sufle­te­le seme­ni­lor nos­tri. Toa­ta pre­tu­i­rea mea! Sar­ba­tori pli­ne de Lumi­na si un An Nou si Feri­cit!


Man­ga­lia News, 19.12.2019. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply