Cercetătorul Costel Vânătoru revine la conducerea Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău

0
277

Cer­ce­tă­to­rul buzo­ian Cos­tel Vână­to­ru va fi rein­sta­lat în fun­cţia de direc­tor al Băn­cii naţio­na­le de Gene Vege­ta­le, a anu­nţat, luni după-ami­a­ză, depu­ta­tul Cris­ti­nel Roma­ne­scu, preşe­din­te­le PNL Buzău.

Lide­rul libe­ra­li­lor buzo­ieni spu­ne că minis­trul Agri­cul­tu­rii, Adri­an Oros, a luat aceas­tă deci­zie după mai mul­te run­de de dis­cu­ţii pe care cei doi le-au avut, atât în Par­la­ment, cât şi cu oca­zia vizi­tei pe care cel de-al doi­lea a făcut‑o la Buzău.

Cos­tel Vână­to­ru a fost demis din fun­cţia de direc­tor al Băn­cii de resur­se vege­ta­le pen­tru legu­mi­cul­tu­ră, flori­cul­tu­ră, plan­te medi­ci­na­le şi aro­ma­ti­ce, în noap­tea de 12 spre 13 decem­brie. 

 

Aceas­tă deci­zie a pro­vo­cat nu doar indig­na­rea unei părţi a cla­sei poli­ti­ce buzo­ie­ne, ci şi pe cea a buzo­ie­ni­lor de rând.

Însu­şi noul direc­tor, tri­mis la Buzău pe o peri­oa­dă deter­mi­na­tă, Adri­an Ches­no­iu, a recu­nos­cut că nu înţe­le­ge de ce a fost tri­mis la Buzău şi ce cau­tă în frun­tea Băn­cii de gene.

Pes­te 800 de buzo­ieni au par­ti­ci­pat dumi­ni­că, 15 decem­brie, la che­ma­rea pri­ma­ru­lui Con­sta­tin Toma, la un miting şi un marş de pro­test prin care şi-au ară­tat susţi­ne­rea pen­tru cer­ce­tă­to­rul Cos­tel Vână­to­ru. Pro­tes­ta­ta­rii au afi­şat pan­car­te cu mesa­je pre­cum „Ban­ca noastră‑i o comoa­ră, nu o con­dam­na­ţi să moa­ră!”, „Ruşi­ne să vă fie”, „Nu ne otră­vi­ţi copi­ii”.  

Cites­te mai mult: adev.ro/q2z74h


Man­ga­lia News, 26.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply