Cele mai importante descoperiri ştiinţifice făcute în 2019

0
308

Cele mai impor­tan­te des­co­pe­riri şti­inţi­fi­ce făcu­te în 2019.

Anul 2019 a adus o mul­ti­tu­di­ne de des­co­pe­riri, din dome­nii extrem de diver­se, aces­tea fiind pri­mi­te cu mai mult sau mai puţin entu­zi­asm de către publi­cul larg.

În acest an cer­ce­tă­to­rii au reu­şit o serie de pre­mi­e­re abso­lu­te şi, de ase­me­nea, să adu­că o extin­de­re con­si­de­ra­bi­lă a cunoa­ş­te­rii în cazul unor dome­nii. Mai jos găsi­ţi o lis­tă cu une­le din­tre cele mai impor­tan­te des­co­pe­riri şi reu­şi­te şti­inţi­fi­ce ale anu­lui 2019.

Cel mai înde­păr­tat obiect vizi­tat de oameni

În pri­ma zi din 2019, son­da New Hori­zons a tre­cut la doar 3.500 de kilo­me­tri de obiec­tul 2014 MU69, cunos­cut ante­ri­or după nume­le de Ulti­ma Thu­le şi care acum se chea­mă Arro­ko­th.

Anul 2019 a adus o mul­ti­tu­di­ne de des­co­pe­riri, din dome­nii extrem de diver­se, aces­tea fiind pri­mi­te cu mai mult sau mai puţin entu­zi­asm de către publi­cul larg.

În acest an cer­ce­tă­to­rii au reu­şit o serie de pre­mi­e­re abso­lu­te şi, de ase­me­nea, să adu­că o extin­de­re con­si­de­ra­bi­lă a cunoa­ş­te­rii în cazul unor dome­nii. Mai jos găsi­ţi o lis­tă cu une­le din­tre cele mai impor­tan­te des­co­pe­riri şi reu­şi­te şti­inţi­fi­ce ale anu­lui 2019.

Cel mai înde­păr­tat obiect vizi­tat de oameni

În pri­ma zi din 2019, son­da New Hori­zons a tre­cut la doar 3.500 de kilo­me­tri de obiec­tul 2014 MU69, cunos­cut ante­ri­or după nume­le de Ulti­ma Thu­le şi care acum se chea­mă Arro­ko­th.

Cre­dit foto: NASA.

Ima­gi­ni­le au rele­vat că Arro­ko­th, cel mai înde­păr­tat obiect vizi­tat de către uma­ni­ta­te, este plat şi nu sfe­ric cum se cre­dea ante­ri­or. Stu­di­e­rea aces­tu­ia ofe­ră infor­ma­ţii impor­tan­te des­pre evo­lu­ţia sis­te­mu­lui nos­tru solar şi chiar des­pre cum se for­mea­ză pla­ne­te­le ase­mă­nă­toa­re Pămân­tu­lui.

Rove­rul chi­ne­zesc de pe par­tea întu­ne­ca­tă a Lunii

Înce­pu­tul anu­lui 2019 a fost mar­cat, de ase­me­nea, şi de către ase­le­ni­za­rea son­dei Chang’e‑4, în pre­mie­ră pe par­tea întu­ne­ca­tă a Lunii, Chi­na fiind pri­ma ţară care a reu­şit aşa ceva.

Chang’e‑4 a ate­ri­zat în apro­pi­e­rea Polu­lui Sud al Lunii, în bazi­nul Aitken. Cer­ce­tă­to­rii sunt de păre­re că acest bazin este locul unui impact catas­tro­fal care a avut loc în urmă cu 3,9 mili­ar­de de ani.

Pri­ma ima­gi­ne a unei inse­pa­ra­bi­li­tă­ţi cuan­ti­ce 

Con­ti­nu­a­rea, pe descopera.ro/stiinta


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply