Ce localităţi din judeţul Constanţa au primit, vineri, bani de la Guvernul Orban

0
1234

Guver­nul Româ­ni­ei a adop­tat o hotă­râre pri­vind alo­ca­rea unei sume din fon­dul de rezer­vă buge­ta­ră la dis­po­zi­ţia Guver­nu­lui, pre­vă­zut în buge­tul de stat pe anul 2019, pen­tru une­le uni­tă­ţi admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le.  

Ast­fel, s‑a apro­bat supli­men­ta­rea sume­lor defal­ca­te din taxa pe valoa­rea adă­u­ga­tă pen­tru echi­li­bra­rea buge­te­lor loca­le pe anul 2019 din Fon­dul de rezer­vă buge­ta­ră la dis­po­zi­ţia Guver­nu­lui, pre­vă­zut în buge­tul de stat pe anul 2019 şi alo­ca­rea aces­tea buge­te­lor loca­le ale uni­tă­ţi­lor admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le.   

La nive­lul judeţu­lui Con­stanţa, 47 de UAT-uri au pri­mit bani prin aceas­tă repar­ti­ţie. Sume­le pri­mi­te de loca­li­tă­ţi­le din judeţul Con­stanţa vari­a­ză între 17.536 mii lei, cea mai mare sumă alo­ca­tă către Man­ga­lia, urma­tă de ora­șul Ovi­diu, cu 1.807 mii lei şi 7 mii lei, cea mai mică alo­ca­re care ajun­ge în con­tu­ri­le comu­nei Gâr­li­ciu.   

Facem menţiu­nea că toa­te alo­că­ri­le sunt expri­ma­te în mii lei:
Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia — 17.536 mii lei
Muni­ci­pi­ul Med­gi­dia — 1.500 mii lei
Ora­șul Cer­na­vo­dă — 156 mii lei
Ora­șul Efo­rie — 875 mii lei
Ora­șul Hâr­șo­va — 623 mii lei
Ora­șul Mur­fa­tlar — 134 mii lei
Ora­șul Năvo­dari — 200 mii lei
Ora­șul Negru Vodă — 86 mii lei
Ora­șul Ovi­diu — 1.807 mii lei
Ora­șul Techir­ghi­ol — 819 mii lei
23 August — 423 mii lei
Adam­cli­si — 276 mii lei
Agi­gea — 1063 mii lei
Albeşti — 208 mii lei
Ali­man —  76 mii lei
Amza­cea — 290 mii lei
Bănea­sa — 68 mii lei
Bără­ga­nu — 200 mii lei
Cas­te­lu — 277 mii lei
Cer­che­zu — 75 mii lei
Cio­ba­nu — 227 mii lei
Cio­câr­lia — 369 mii lei
Cor­bu — 60 mii lei
Cos­ti­neşti — 36 mii lei
Cuza Vodă — 731 mii lei
Deleni — 51 mii lei
Dum­bră­ve­ni — 140 mii lei
Fân­tâ­ne­le — 92 mii lei
Gâr­li­ciu — 7 mii lei
Ghin­dă­reşti — 146 mii lei
Inde­pen­denţa — 146 mii lei
Ion Cor­vin — 76 mii lei
Lima­nu — 260 mii lei
Lumi­na — 352 mii lei
Mihai Vitea­zu — 125 mii lei
Miha­il Kogăl­ni­cea­nu — 1.119 mii lei
Mir­cea Vodă — 186 mii lei
Olti­na — 20 mii lei
Peş­te­ra —  65 mii lei
Poar­ta Albă — 176 mii lei
Salig­ny — 16 mii lei
Sara­iu — 233 mii lei
Săce­le — 400 mii lei
Târ­gu­şor — 272 mii lei
Topa­lu — 200 mii lei
Tuz­la — 428 mii lei
Vul­tu­ru — 62 mii lei.


Man­ga­lia News, 24.12.2019. (sur­sa: ziuaconstanta.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply