Bomboanele pentru pomul de Crăciun conțin peste 50% zahăr!

0
560

Info­Cons a rea­li­zat un stu­diu des­pre bom­bo­a­ne cu cio­co­la­tă, de tip pra­li­ne. Au fost ana­li­za­te 26 pro­du­se dife­ri­te și s‑a des­co­pe­rit că jumă­ta­te din can­ti­ta­tea unei bom­bo­a­ne poa­te fi alca­tu­i­tă din zahăr.

Dis­tri­bu­i­tori / Pro­du­că­tori:
1 – S.C. Auchan Româ­nia S.A., cu urmă­toa­re­le bom­bo­a­ne:
Pro­du­se în Polo­nia:
 Five
 Gol­den Nut
 Gol­den Coco
 Almondo
 Pis­ta­chio
 Bom­bo­a­ne cu ara­hi­de și alu­ne măci­na­te în cio­co­la­tă
Pro­du­se în Unga­ria:
 Bom­bo­a­ne tira­mi­su cu aro­mă de tira­mi­su și gla­zu­ră de cacao
 Bom­bo­a­ne de Cră­ciun cu nuca de cocos
 Bom­bo­a­ne de Cră­ciun cu aro­mă de mere și scor­ți­șoa­ră
 Bom­bo­a­ne de Cră­ciun cu aro­mă de rom și cacao
 Bom­bo­a­ne de Cră­ciun – jeleu cu aro­mă de ana­nas și gla­zu­ră de cio­co­la­tă
 Bom­bo­a­ne de Cră­ciun – jeleu cu aro­mă de ana­nas și gla­zu­ră de cio­co­la­tă
 Bom­bo­a­ne de Cra­ciun – jeleu cu aro­mă de man­go și gla­zu­ră de cio­co­la­tă
 Bom­bo­a­ne cu bucăți de viși­ne con­fi­a­te în cio­co­la­tă
2 – ABK Sales SRL, cu pro­du­că­to­rul CPA Fabri­ca de Cofe­tă­rie AVK, cu urmă­toa­re­le pro­du­se:
 Bom­bo­a­ne cu căp­șuni
 Bom­bo­a­ne cu aro­mă de men­tă
 Bom­bo­a­ne cu lap­te
3 – Kan­dia Dul­ce S.A., cu urmă­toa­re­le pro­du­se:
 Lau­ra (Bom­bo­a­ne cu 85% inte­ri­or cu aro­me de cio­co­la­tă, por­to­ca­lă, mere coap­te și gla­zu­ră de cacao)
 Lau­ra (Bom­bo­a­ne cu 85% inte­ri­or cu aro­me de cocos, por­to­ca­le și ștru­del de mere și gla­zu­ră de cacao)
4 – Aqu­a­ris Veri­tas S.R.L. / Cho­co Pack S.R.L. , cu urmă­toa­re­le pro­du­se:
 Bom­bo­a­ne de pom cu cacao, înve­li­te în gla­zu­ră de cacao
 Bom­bo­a­ne de pom – jele­uri cu gust de lămâie, por­to­ca­le și zme­u­ră înve­li­te în cio­co­la­tă
 Bom­bo­a­ne de pom – pra­li­ne din cio­co­la­tă și cio­co­la­tă cu lap­te umplu­te cu cre­ma de vani­lie și rom – cacao
 Bom­bo­a­ne de pom cu gust de căp­șuni, înve­li­te în gla­zu­ră de cacao
 Bom­bo­a­ne de pom – jeleu cu gust de lămâie, por­to­ca­le și zme­u­ră, înve­li­te în gla­zu­ră de cacao
5 – EMIBA Kft, cu urmă­toa­re­le pro­du­se:
 Glo­ria (Bom­bo­a­ne de pom cu gust de nucă de cocoș înve­li­te în gla­zu­ră de cio­co­la­tă)
 Glo­ria (Bom­bo­a­ne de pom cu gust de cara­mel înve­li­te în gla­zu­ră de cacao)

Rezul­ta­te­le aces­tui stu­diu au fost:
Din punct de vede­re al adi­ti­vi­lor ali­men­tari, valo­ri­le găsi­te au fost între 1 și 3 adi­tivi ali­men­tari.
50% din­tre pro­du­se au avut în con­ți­nu­tul lor 1 sin­gur adi­tiv ali­men­tar.
42.3% din­tre pro­du­se au avut în con­ți­nu­tul lor 2 tipuri de adi­tivi ali­men­tari.
7.7% din­tre pro­du­se au avut în con­ți­nu­tul lor 3 tipuri de adi­tivi ali­men­tari.
Au fost găsi­te 9 tipuri dife­ri­te de adi­tivi ali­men­tari, cei mai întâl­niți fiind:
E476 – in 17 pro­du­se;
E1103 – in 8 pro­du­se;
E202 – in 7 pro­du­se.

Din punc­tul de vede­re al zaha­ru­ri­lor din glu­ci­de, pro­du­se­le au înre­gis­trat can­ti­tăți vari­ind între 47.1g și 70.3g per 100g. Valoa­rea ener­ge­ti­că de kcal/100g vari­a­ză între 359kcal și 590 kcal.

Este foar­te impor­tant să știm ce cum­pă­răm și ce anu­me con­ți­ne. Toa­te pro­du­se­le stu­di­a­te au în com­po­zi­ția lor aler­geni pre­cum: urme de ara­hi­de, nuci, glu­ten, leci­ti­nă și făi­nă de soia, lap­te praf degre­sat, glu­ten, zer, grâu, ouă, fruc­te cu coa­jă lem­noa­să, fis­tic și semin­țe de susan.

Citiți întot­dea­u­na eti­che­ta îna­in­te de a cum­pă­ra pro­du­sul, și mai ales con­di­ți­i­le de păs­tra­re ale aces­tu­ia! Tre­bu­ie să fim con­ști­enți că zahă­rul con­su­mat în exces ne poa­te afec­ta sănă­ta­tea! Ia ati­tu­di­ne! Ale­ge în cunoș­tin­ță de cau­ză! Și nu uitați, ingre­dien­te­le sunt men­țio­na­te în ordi­ne des­cres­că­toa­re, ast­fel, pri­mul ingre­dient este în can­ti­ta­tea cea mai mare.


Man­ga­lia News, 23.12.2019. (APC).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply