Bani europeni pentru dotarea Laboratorului de cercetare subacvatică din cadrul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța

0
299

Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța (CJC) a pre­zen­tat, zile­le tre­cu­te, pro­iec­tul trans­fron­ta­li­er „Patri­mo­ni­ul cul­tu­ral comun – Sur­să de dezvol­ta­re a antre­pre­no­ri­a­lu­lui în Bazi­nul Mării Negre”, în cadrul căru­ia insti­tu­ția con­stăn­țea­nă este lider de par­te­ne­ri­at. Ală­tu­ri de CJC, pro­iec­tul îi reu­neș­te pe Aso­ci­a­ția Bul­ga­ră pen­tru Trans­fe­rul Teh­no­lo­gi­ei și Ino­va­ți­ei din Bul­ga­ria, Auto­ri­ta­tea Guver­na­men­ta­lă a Dis­tric­tu­lui Enez din Tur­cia și Con­si­li­ul Raio­nal Ungheni din Repu­bli­ca Mol­do­va.

Con­trac­tul de finan­ța­re al pro­iec­tu­lui a fost sem­nat în data de 17 sep­tem­brie 2018, în acest moment ajun­gân­du-se la eta­pa de lici­ta­ție publi­că.

Finan­ța­rea se rea­li­zea­ză din fon­duri euro­pe­ne, prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Comun Bazi­nul Mării Negre 2014–2020, Pri­o­ri­ta­tea 1 – Pro­mo­va­rea mediu­lui de afa­ceri și a antre­pre­no­ri­a­tu­lui în Bazi­nul Mării Negre, Obiec­ti­vul Spe­ci­fic 1.1 – Pro­mo­va­rea în comun a mediu­lui de afa­ceri și a antre­pre­no­ri­a­tu­lui în sec­toa­re­le turis­mu­lui și cul­tu­rii, cu o valoa­re tota­lă de 939.544,00 euro, din care con­tri­bu­ția pro­prie a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța este de 27.287,52 euro (apro­xi­ma­tiv 130.570,78 lei, con­form curs Info­rE­u­ro pen­tru luna decem­brie 1 euro = 4,785 RON). Peri­oa­da de imple­men­ta­re a pro­iec­tu­lui este de 24 de luni (18.09.2018 – 17.09.2020).

Obiec­ti­vul gene­ral al pro­iec­tu­lui con­stă în pro­mo­va­rea în comun a afa­ce­ri­lor și antre­pre­no­ri­a­tu­lui în sec­toa­re­le de turism şi cul­tu­ră în regiu­ni­le par­te­ne­re din Bazi­nul Mării Negre.

Prin imple­men­ta­rea aces­tui pro­iect se urmă­reș­te cre­a­rea și dota­rea unei infras­truc­turi cu echi­pa­men­te de cer­ce­ta­re și expu­ne­re muze­a­lă a patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral și natu­ral, sub­mers și cla­sic ast­fel încât, la fina­li­za­rea pro­iec­tu­lui, par­te­ne­rii să bene­fi­cie­ze de echi­pa­men­te (ex. echi­pa­men­te de scu­fun­da­re și expu­ne­re cla­si­că și digi­ta­lă), pro­mo­va­te într‑o manie­ră moder­nă (album și hărți digi­ta­le, fes­ti­val, site și un eve­ni­ment comun)”, se ara­tă în docu­men­te­le de pro­mo­va­re a pro­iec­tu­lui.

Con­cret, prin aceas­tă inves­ti­ție se doreș­te, din per­spec­ti­va acti­vi­tă­ți­lor Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, dezvol­ta­rea infras­truc­tu­rii Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, afe­ren­tă patri­mo­ni­u­lui sub­mers, prin dota­rea Labo­ra­to­ru­lui de cer­ce­ta­re subac­va­ti­că cu echi­pa­men­te spe­ci­fi­ce, de cer­ce­ta­re (cos­tu­me ume­de, cos­tu­me usca­te, com­pu­ter de scu­fun­da­re, scan side, bar­că cu peri­doc, ROV – vehi­cul subac­va­tic, hărţi digi­ta­le, auto­ve­hi­cul, oche­lari VR, apa­rat de pro­iec­ție holo­gra­fi­că, web­si­te dedi­cat pro­iec­tu­lui, pla­che­te etc).

Pre­zent la con­fe­rin­ța de pre­zen­ta­re a pro­iec­tu­lui, din 12 decem­brie, arhe­o­lo­gul Cătă­lin Dobri­ne­scu a sub­li­ni­at că „prin inter­me­di­ul aces­tui pro­iect se va rea­li­za o pri­mă expo­zi­ție cu mate­ri­a­le arhe­o­lo­gi­ce și holo­gra­me, care vor adu­ce publi­cu­lui o par­te din isto­ria subac­va­ti­că a zonei noas­tre”.

De ase­me­nea, arhe­o­lo­gul a ară­tat că în cei trei ani de exis­ten­ță, Labo­ra­to­rul de cer­ce­ta­re subac­va­ti­că a des­co­pe­rit diver­se situri arhe­o­lo­gi­ce în zona țăr­mu­lui con­stăn­țean, în spe­cial în zona Cazi­no­u­lui din Con­stan­ța. „Aici sunt des­co­pe­ri­te câte­va arte­fac­te din peri­oa­da anti­că și medi­e­va­lă (gre­cești, roma­ne) și pre­mo­der­nă (oto­ma­ne). Acest pro­iect vine să ne spri­ji­ne cu echi­pa­ment de ulti­mă oră în dome­ni­ul arhe­o­lo­gi­ei subac­va­ti­ce, echi­pa­men­te care sunt indis­pen­sa­bi­le cer­ce­tă­rii. Sun­tem pri­mul birou de arhe­o­lo­gie subac­va­ti­că din Româ­nia, iar rolul nos­tru este de a des­co­peri situri arhe­o­lo­gi­ce, subac­va­ti­ce”.

Citiți și: ȘANTIERE ARHEOLOGICE MINAC


Man­ga­lia News, 19.12.2019. (sur­se: CJC, MINAC și pre­sa jude­țea­nă).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply