Autoturism furat din Mangalia, găsit de polițiști. La volan, un tânăr de 22 de ani, fără permis de conducere

0
322

Vineri, 27 decem­brie, în jurul orei 18:20, poli­țiș­tii din cadrul Poli­ți­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia au fost sesi­zați de către un băr­bat de 42 de ani, cu pri­vi­re la fap­tul că, per­soa­ne necu­nos­cu­te i‑ar fi sus­tras auto­tu­ris­mul par­cat pe stra­da Roze­lor din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.

În scurt timp, în urma acti­vi­tă­ți­lor des­fă­șu­ra­te, poli­țiș­tii con­stăn­țeni au depis­tat auto­tu­ris­mul în cau­ză pe stra­da Negru Vodă din muni­ci­piu, iar la vola­nul aces­tu­ia au iden­ti­fi­cat un tânăr de 22 de ani, din ora­șul Cer­na­vo­dă, care nu pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

În urma veri­fi­că­ri­lor, poli­țiști au sta­bi­lit că tână­rul în cau­ză ar fi intrat în pose­sia che­i­lor, în urma vizu­a­li­ză­rii unui anunț pos­tat pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re de către o per­soa­nă care le-ar fi găsit pe stra­dă.

Tot­o­da­tă, poli­țiș­tii au reți­nut în sar­ci­na tână­ru­lui infrac­țiu­nea de furt cali­fi­cat, fap­tă comi­să la data de 22 decem­brie, aces­ta fiind bănu­it că ar fi pătruns în locu­in­ța unui băr­bat din loca­li­ta­tea Valu lui Tra­ian și sus­tras un sis­tem audio, în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 600 de lei.

În ambe­le cau­ze, pre­ju­di­ci­i­le au fost recu­pe­ra­te în tota­li­ta­te și pre­da­te păr­ți­lor vătă­ma­te.

Tână­rul a fost reți­nut pen­tru 24 de ore și intro­dus în Cen­trul de Reți­ne­re și Ares­ta­re Pre­ven­ti­vă al I.P.J. Con­stan­ța, urmând ca în cur­sul zilei de astăzi să fie pre­zen­tat Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Man­ga­lia, cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă.

Pe aceas­tă cale, poli­țiș­tii con­stăn­țeni rea­min­tesc cetă­țe­ni­lor că cea mai sigu­ră cale pen­tru a aju­ta pro­pri­e­ta­rii să intre în pose­sia bunu­ri­lor pier­du­te, este să se depla­se­ze, de înda­tă, la cea mai apro­pi­a­tă sec­ție de poli­ție, pen­tru a le decla­ra și înmâ­na auto­ri­tă­ți­lor com­pe­ten­te.

Citiți mai mult în ziuaconstanta.ro


Man­ga­lia News, 30.12.2019. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply