ATENȚIE, ȘOFERI! Transport agabaritic, pe ruta DN Centura București (Intersecția DNCB-DJ401) – Port Constanța (Agigea, Poarta 10)

0
301

În peri­oa­da 03.12.2019 — 06.12.2019, se vor des­fă­șu­ra trei trans­por­turi cu depă­șiri, pe tra­se­ul:

DN Cen­tu­ra Bucu­rești (Inter­sec­ția DN Cen­tu­ra Bucu­rești-DJ401) (jude­țul Ilfov) – Inter­sec­ția A2-DN Cen­tu­ra Bucu­rești ÷ Inter­sec­ția DN2-DN Cen­tu­ra Bucu­rești ÷ DN2 ÷ Urzi­ceni ÷ DN2A ÷ Giur­geni ÷ Hâr­șo­va ÷ A4 ÷ DN39A ÷ Port Con­stan­ța (Agi­gea Poar­ta 10) (jude­țul Con­stan­ța).

Vehi­cu­le­le trans­por­tă o struc­tu­ra meta­li­ca pen­tru export.

Lăți­mea maxi­mă a vehi­cu­le­lor este 6,25 m, vite­za de depla­sa­re urmând a fi adap­ta­tă con­di­ți­i­lor de tra­fic. Men­țio­năm ca în con­for­mi­ta­te OUG 195/2002 pri­vind cir­cu­la­ția pe dru­mu­ri­le publi­ce vite­za maxi­mă de depla­sa­re a vehi­cu­le­lor cu depă­șiri este de 70 km/oră.

Eta­pe­le de des­fă­șu­ra­re ale trans­por­tu­lui sunt sta­bi­li­te de poli­ția ruti­e­ră, care asi­gu­ră înso­ți­rea vehi­cu­lu­lui cu depă­șiri. Trans­por­tul nu se va des­fă­șu­ra în peri­oa­de­le și pe sec­toa­re­le de drum pe care sunt sem­na­la­te feno­me­ne mete­o­ro­lo­gi­ce peri­cu­loa­se, prin codu­ri­le gal­ben, por­to­ca­liu sau roșu.

Infor­ma­ţii supli­men­ta­re pri­vind sta­rea reţe­lei de dru­muri naţio­na­le pot fi obţi­nu­te de la Dis­pe­ce­ra­tul Com­pa­niei Naţio­na­le de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ruti­e­re S.A., la nume­re­le de tele­fon 021/264.33.33; 021/9360, 0800.800.301 și pot acce­sa pe pri­ma pagi­na, în case­ta din stân­ga: www.cnadnr.ro — DISPECERAT — Situ­a­tia Dru­mu­ri­lor Naţio­na­le, dar și pagi­na de FB https://www.facebook.com/cnadnr/ și de TWITTER, @CNADNR.


Man­ga­lia News, 04.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply