Arheologii români scormonesc prin Kârgâzstan, să afle dacă ne înrudim cu sciţii. Ce au descoperit până acum [galerie FOTO]

0
738

Expe­di­ţia orga­ni­za­tă de Muze­ul Naţio­nal al Bana­tu­lui pe teri­to­ri­ul kâr­gâz a car­to­gra­fi­at zeci de situri cu struc­turi arhe­o­lo­gi­ce com­ple­xe, pen­tru a com­pa­ra movi­le fune­ra­re sci­ti­ce cu cele găsi­te în Dobro­gea.

Pro­iec­tul „Kâr­gâ­zs­tan – Îna­in­te de Dru­mul Mătă­sii“ a debu­tat în 2018, iar ide­ea cer­ce­tă­to­ri­lor a fost ace­ea de a docu­men­ta rute­le alter­na­ti­ve folo­si­te îna­in­te de a se fi sta­bi­lit cunos­cu­tul Drum al Mătă­sii din Evul Mediu.

Arhe­o­lo­gii timi­şo­reni Cris­ti­an Arde­lean, Adri­a­na Sără­şan şi Andrei Bălă­rie au înche­iat, recent, al doi­lea an de cer­ce­tări în Repu­bli­ca Kâr­gâ­zs­tan. Echi­pei Muze­u­lui Bana­tu­lui li s‑au ală­tu­rat doi repre­zen­tanţi ai Muze­u­lui de Pre­i­s­to­rie şi Pro­to­is­to­rie din Ber­lin, Ber­nhard Heeb şi Anton Gass, spe­cia­li­şti cu o vas­tă expe­rienţă în cer­ce­tă­ri­le arhe­o­lo­gi­ce din Asia Cen­tra­lă.

Echi­pa de cer­ce­ta­re a Muze­u­lui Naţio­nal al Bana­tu­lui a por­nit în 2018 în cău­ta­rea unui răs­puns la urmă­toa­rea între­ba­re: care sunt rute­le comer­ci­a­le alter­na­ti­ve uti­li­za­te în Epo­ca târ­zie a Bron­zu­lui şi la înce­pu­tul Epo­cii Fie­ru­lui în munţii Tian Shan. Am reu­şit car­to­gra­fi­e­rea a 30 de situri cu struc­turi arhe­o­lo­gi­ce com­ple­xe şi movi­le fune­ra­re cu struc­turi adia­cen­te de pe teri­to­ri­ul Kâr­gâ­zs­ta­nu­lui. Acti­vi­ta­tea de teren, desfă­şu­ra­tă pe Pla­to­ul Suu­samyr, între 29 iulie şi 4 octom­brie 2019, a con­stat în uti­li­za­rea unor teh­nici spe­ci­fi­ce de achi­zi­ţie şi ana­li­ză a date­lor spa­ţi­a­le pre­cum car­to­gra­fi­e­rea movi­le­lor fune­ra­re cu aju­to­rul dro­nei“, a spus Andrei Bălă­rie, care a fost şi coor­do­na­to­rul expe­di­ţi­ei.

SCIŢII AU AJUNS PÂNĂ ÎN DOBROGEA  

Movi­le­le din Kâr­gâ­zs­tan sunt iden­ti­ce cu cele din Dobro­gea, doar că la noi, din cau­za agri­cul­tu­rii inten­si­ve, nu se mai pot vedea foar­te bine. Arhe­o­lo­gii vor să sta­bi­leas­că care au fost modi­fi­că­ri­le pei­sa­gis­ti­ce sur­ve­ni­te din vre­mu­ri­le sci­ti­ce până în pre­zent, în spa­ţi­ul din Asia Cen­tra­lă până în Dobro­gea.

Cites­te mai mult: adev.ro/q1s94k

MN: Oare când i‑o veni rân­dul pen­tru cer­ce­tări arhe­o­lo­gi­ce și zonei tumu­la­re de lân­gă Man­ga­lia, cu movi­le ase­mă­nă­toa­re celei în care s‑a des­co­pe­rit mor­mân­tul cu papi­rus??


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply