Angajări la Sanatoriul Balnear Mangalia. Ce posturi sunt scoase la concurs pe perioadă nedeterminată

0
413

Sana­to­ri­ul Bal­near şi de Recu­pe­ra­re Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs pen­tru ocu­pa­rea pe peri­oa­dă nede­ter­mi­na­tă a 3 pos­turi con­trac­tu­a­le de exe­cu­ţie vacan­te, con­form Hotă­rârii Guver­nu­lui nr. 286 din 23 mar­tie 2011, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re:

- mun­ci­tor cali­fi­cat IV, fochist — 1 post;

- mun­ci­tor cali­fi­cat IV, insta­la­tor — 1 post;

- mun­ci­tor cali­fi­cat IV, zugrav — 1 post.

Con­cur­sul se va orga­ni­za la sedi­ul admi­nis­tra­tiv, din stra­da Mir­cea cel Bătrân nr. 2, Man­ga­lia, con­form urmă­to­ru­lui calen­dar:

- Pro­ba scri­să, în data de 15.01.2020, ora 10.00;

- Pro­ba inter­viu, în data de 20.01.2020, ora 10.00.

Pen­tru par­ti­ci­pa­rea la con­curs, can­di­da­ţii tre­bu­ie să înde­pli­neas­că urmă­toa­re­le con­di­ţii:

Pen­tru pos­tul de mun­ci­tor cali­fi­cat IV, fochist:

- cer­ti­fi­cat de cali­fi­ca­re;

- auto­ri­za­ție ISCIR viza­tă la zi.

Pen­tru pos­tul de mun­ci­tor cali­fi­cat IV, insta­la­tor:

- cer­ti­fi­cat de cali­fi­ca­re.

Pen­tru pos­tul de mun­ci­tor cali­fi­cat IV, zugrav:

- cer­ti­fi­cat de cali­fi­ca­re.

Conţi­nu­tul dosa­ru­lui de con­curs, bibli­o­gra­fia şi tema­ti­ca sunt afi­şa­te la sedi­ul admi­nis­tra­tiv al Sana­to­ri­u­lui Bal­near şi de Recu­pe­ra­re Man­ga­lia şi pe site-ul uni­tă­ţii, www.balnear.net.

Rela­ţii supli­men­ta­re, la tele­fon 0241.75.13.37, inte­ri­or 506.

MANAGER,

Ec. Bogdan Maga­nu.


Man­ga­lia News, 03.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele