AMANDA, un film despre o relație luminoasă, plină de tandrețe, în care fiecare dintre personaje învață să devină mai bun

0
367

În par­te­ne­ri­at cu Cen­trul Cul­tu­ral Jude­țean Con­stan­ța Teo­dor T. Bura­da, pe data de 23 decem­brie, vom vizio­na împre­u­nă fil­mul AMANDA, la Man­ga­lia.

La 24 de ani, David (Vin­cent Lacos­te) duce o via­ță boe­mă în Pari­sul zile­lor noas­tre. Cur­sul lucru­ri­lor se schim­bă brusc, în momen­tul în care sora lui moa­re într-un aten­tat tero­rist, iar David o ia în gri­jă pe Aman­da, nepoa­ta sa de 7 ani. Lăsând în urmă tra­gi­cul eve­ni­ment, cei doi con­stru­iesc o rela­ție lumi­noa­să, pli­nă de tan­dre­țe, în care fie­ca­re din­tre ei înva­ță să devi­nă mai bun, pe măsu­ra tre­ce­rii tim­pu­lui.

Vă aștep­tăm, așa­dar, Luni, 23 decem­brie, de la ora 18.00, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia. Bile­te­le se vor achi­zi­țio­na direct de la intra­re, iar pre­țul aces­to­ra este de 1 leu, pen­tru elevi și 4 lei, pen­tru adulți.


Man­ga­lia News, 20.12.2019. (sur­sa: Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply