Alexandra Stan demarează campania „Ajutăm Împreună”, alături de Arhiepiscopia Tomisului și Primăria Constanței

0
381

Ale­xan­dra Stan și‑a obiș­nu­it fanii să le adu­că bucu­rie prin muzi­ca ei, însă acum, din dorin­ța de a‑și aju­ta comu­ni­ta­tea din jude­țul în care s‑a năs­cut și copi­lă­rit, cân­tă­rea­ța a unit insti­tu­ți­i­le din Con­stan­ța pen­tru cam­pa­nia uma­ni­ta­ră „Aju­tăm Împre­u­nă”.

Ast­fel, ală­tu­ri de Arhi­e­pi­sco­pia Tomi­su­lui și Pri­mă­ria Con­stan­ței, Ale­xan­dra Stan face o invi­ta­ție către toa­tă lumea să se impli­ce în aju­to­ra­rea unor fami­lii nevo­ia­șe din medi­ul rural al jude­țu­lui Con­stan­ța.

Pache­te­le vor ajun­ge îna­in­te de Cră­ciun la pes­te 1000 de fami­lii defa­vo­ri­za­te cu mulți copii, la bătrâni și la per­soa­ne sin­gu­re nea­ju­to­ra­te.

Pen­tru cam­pa­nia „Aju­tăm Împre­u­nă”, Ale­xan­dra Stan are sus­ți­ne­rea mai mul­tor artiști din por­to­fo­li­ul Uni­ver­sal Music, casa de dis­curi care o repre­zin­tă pe artis­tă. Tot­o­da­tă, artis­ta își invi­tă fanii să ia par­te la cam­pa­nia uma­ni­ta­ră care adu­ce un zâm­bet pe față celor mai puțin noro­coși, spu­nând: „Am fost impre­sio­na­tă când am auzit de ini­ția­ti­va părin­te­lui Cla­u­diu Banu de la Bise­ri­ca Sf. Mare Muce­nic Mina și de rezul­ta­te­le pe care le‑a avut anul tre­cut prin cam­pa­nia uma­ni­ta­ră. Ști­am că și Pri­mă­ria orga­ni­zea­ză ast­fel de acțiuni, așa că m‑am hotă­rât să unesc cele două enti­tăți și să ajut la dezvol­ta­rea cam­pa­niei „Aju­tăm Împre­u­nă”. Eu sunt noro­coa­să pen­tru via­ța pe care o am și sunt recu­nos­că­toa­re, iar pen­tru asta vreau să ofer o bucu­rie celor nevo­iași. Și mă bazez pe întrea­ga mea comu­ni­ta­te să mă sus­ți­nă”.

De la hai­ne pen­tru copii, femei și băr­bați, la acce­so­rii, până la ali­men­te nepe­ri­sa­bi­le, dona­ți­i­le sunt aștep­ta­te în peri­oa­da 1–15 decem­brie la parohi­i­le din ora­șe­le: Con­stan­ța, Man­ga­lia, Med­gi­dia, Năvo­dari, Hâr­șo­va, Ovi­diu, Efo­rie, Negru Vodă, Techir­ghi­ol și Cer­na­vo­dă, cât și la punc­te­le de colec­ta­re din cen­tre­le comer­ci­a­le din Con­stan­ța.

Mai mult, per­soa­ne­le care nu sunt din Con­stan­ța, dar își doresc să par­ti­ci­pe la cam­pa­nia uma­ni­ta­ră, pot tri­mi­te pache­te­le către punc­te­le de colec­ta­re mai sus men­țio­na­te. 


Man­ga­lia News, 01.12.1019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply