Alex Coita și Ilan Laufer pregătesc un PROIECT DE ȚARĂ! ”Ne adresăm tuturor românilor care sunt dezamăgiți de lipsa de idei și de proiecte pentru România”

0
244

Ilan Lau­fer: Salu­tari, tutu­ror! Revin cu pre­ci­zari refe­ri­tor la pro­iec­tul poli­tic pe care l‑am anun­țat ieri, împre­u­nă cu Ale­xan­dru Ion Coita.

Redau mai jos decla­ra­ția acor­da­tă de Alex, la soli­ci­ta­rea DCNews:

Con­struc­ția noas­tră repre­zin­tă un pro­iect poli­tic de cen­tru, de orien­ta­re soci­al-libe­ra­lă, care își pro­pu­ne să devi­nă un fac­tor inte­gra­tor pe sce­na poli­ti­că româ­neas­că. Ne adre­săm tutu­ror româ­ni­lor care sunt dez­a­mă­giți de lip­sa de idei și de pro­iec­te pen­tru Româ­nia.

Lup­tăm pen­tru a vin­de­ca soci­e­ta­tea româ­neas­că de ură și dez­bi­na­re. Cre­dem că ener­gia româ­ni­lor tre­bu­ie folo­si­tă pen­tru a ne uni în jurul unui pro­iect de țară, care să adu­că bene­fi­cii tan­gi­bi­le oame­ni­lor.

Res­pin­gem extre­mis­mul și lozin­ci­le și lup­tăm pen­tru a pro­mo­va ade­vă­ra­tul patri­o­tism, con­tu­rat în jurul ide­ii că Româ­nia va con­ta în Euro­pa și în lume cât timp fie­ca­re din­tre noi își adu­ce con­tri­bu­ția la con­struc­ția unei Româ­nii mai bune.

Afir­măm că Româ­nia este par­te inte­gran­tă a comu­ni­tă­ții demo­cra­ți­i­lor euro­pe­ne și euroa­tlan­ti­ce și ne dorim ca țara noas­tră să fie un jucă­tor impor­tant, res­pec­tat și vizi­bil, în rân­dul par­te­ne­ri­lor săi. Acest lucru se poa­te întâm­pla doar dacă vom ști să stăm pe pro­pri­i­le picioa­re, să ne rezol­văm sin­guri pro­ble­me­le să ne facem teme­le teme­i­nic, să ne sus­ți­nem inte­re­sul și să ne impu­nem ca actor impor­tant, capa­bil să ofe­re mai mult par­te­ne­ri­lor dar hotă­rât să și nego­cie­ze mai mult.

Tre­bu­ie să avem ambi­ția ca Româ­nia să ajun­gă în pri­me­le 10 țări, ca pon­de­re eco­no­mi­că din Uniu­nea Euro­pea­nă, iar româ­nii să aibă un nivel de trai com­pa­ra­bil cu cel al sta­te­lor occi­den­ta­le.

În momen­tul de față pre­gă­tim un pro­iect de țară, pe care îl vom lan­sa în dez­ba­te­re publi­că în urmă­toa­re­le săp­tămâni. Româ­nia nu are astăzi un ast­fel de pro­iect, este un lucru pe care româ­nii îl așteap­tă de 5 ani de zile și fără de care nu putem să facem sal­tul către zona sta­te­lor boga­te, spre care aspi­răm. Între­ba­rea la care actu­a­la cla­să poli­ti­ca nu a răs­puns, și pe care noi dorim să o abor­dăm, este cum să depă­șim nive­lul de stat peri­fe­ric, cum să deve­nim un pol de demo­cra­ție și de pros­pe­ri­ta­te pen­tru regiu­nea noas­tră, dar și la nive­lul UE în ansam­blu.

Acest pro­iect de țară va inclu­de mai mul­te direc­ții con­cre­te pe care tre­bu­ie să le abor­dăm urgent.

Pri­ma, o con­sti­tu­ie evi­ta­rea unei situ­a­ții eco­no­mi­ce de cri­ză. Este esen­ți­al să acțio­năm cu res­pon­sa­bi­li­ta­te și com­pe­ten­ță, pen­tru a nu scă­pa de sub con­trol finan­țe­le țării, cur­sul de schimb și rate­le româ­ni­lor la bănci. Nu vrem ca româ­nii să intre împo­vă­rați în Săr­bă­tori și, mai mult, nu dorim să avem o nouă peri­oa­dă de aus­te­ri­ta­te.

A doua direc­ție o con­sti­tu­ie Dias­po­ra, care este par­te inte­gran­tă a națiu­nii româ­ne și de care avem nevo­ie de un pro­iect națio­nal pen­tru a ne putea reîn­tregi și a putea valo­ri­fi­ca imen­sul poten­ți­al uman al celor ple­cați în stră­i­nă­ta­te. Dias­po­ra este par­te inte­gran­tă a țării, sunt mili­oa­ne de oameni căro­ra tre­bu­ie să le creăm con­di­ți­i­le pen­tru a reve­ni în țară și pen­tru a con­tri­bui la dezvol­ta­rea și pros­pe­ri­ta­tea Româ­ni­ei. Emi­gra­ția este o cri­ză națio­na­lă și tre­bu­ie lua­te măsuri urgen­te pen­tru a înce­pe pro­ce­sul de repa­tri­e­re și rein­te­gra­re a româ­ni­lor ple­cați.

Alte pro­iec­te vor viza renaș­te­rea capi­ta­lu­lui româ­nesc, în para­lel cu ren­e­go­ci­e­rea pac­tu­lui cu inves­ti­to­rii stra­te­gici, pen­tru a oferi bene­fi­cii mai mari ambe­lor păr­ți. Româ­nia tre­bu­ie să trea­că în cate­go­ria țări­lor dezvol­ta­te, iar pen­tru asta avem nevo­ie atât de un capi­tal autoh­ton solid, cât și de inves­ti­tori stră­ini care să gân­deas­că pe ter­men lung și să con­tri­bu­ie la dezvol­ta­rea dura­bi­lă a țării.

Un alt pro­iect se refe­ră la rezol­va­rea pro­ble­mei sără­ci­ei în Româ­nia. Resur­se­le aces­tei țări tre­bu­ie să ajun­gă pen­tru toți româ­nii. În urma con­sul­tă­rii româ­ni­lor din țară si din stră­i­nă­ta­te, am ajuns la con­vin­ge­rea că bunăs­ta­rea româ­ni­lor nu se poa­te nego­cia. Româ­nia va fi o țară dezvol­ta­tă, atunci când vom putea asi­gu­ra fie­că­rui minim un venit minim de 1000 de euro. Ne vom lup­ta ca acest prag să fie atins până în anul 2030.

Nu în ulti­mul rând, vom mili­ta pen­tru un stat de drept modern, care să se spri­ji­ne pe insti­tu­ții soli­de și cu ade­vă­rat inde­pen­den­te. Obiec­ti­vul prin­ci­pal al sta­tu­lui de drept tre­bu­ie să fie garan­ta­rea liber­tă­ți­lor și pro­te­ja­rea fie­că­rui cetă­țean, în ega­lă măsu­ră, fără favo­ri­tis­me, fără abu­zuri”.

Ale­xan­dru Ion Coita, 2 decem­brie 2019. (sur­sa: facebook.com/IlanLauferOfficial).

Citiți și: Alex Coita și Ilan Lau­fer pre­gă­tesc un PROIECT DE ȚARĂ! Pre­mie­ră în Româ­nia: ”Salt către zona sta­te­lor boga­te”

Citiți, de ase­me­nea și: A venit momen­tul să rea­prin­dem fla­că­ra spe­ran­ței în Româ­nia! — Ilan Lau­fer și Alex Coita își fac par­tid! Anun­țul făcut de Ziua Națio­na­lă.


Man­ga­lia News, 03.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele