”Afară se trăgeau focuri de armă…” — Lucian Ciuchiță, Monada Rațiunii — episodul 2 

0
390

Afa­ră se tră­geau focuri de armă…

Focuri de armă spăr­geau lini­ş­tea nopţii. Noi, câţi­va stu­denţi eco­no­mi­şti, exact 15, ne refu­gi­a­sem în clă­di­rea ASE din Pia­ţa Roma­nă.

23 Decem­brie ’89…

Fri­ca dis­pă­ru­se, copleşi­tă de dorinţa de liber­ta­te. Cu toţii cre­deam că sun­tem imuni la gloanţe şi ură. Se tră­gea în con­ti­nu­a­re pe străzi.

Nu mân­ca­sem de câte­va zile, noroc că apa cur­gea la chiu­ve­ta din toa­le­ta facul­tă­ţii. În holul Facul­tă­ţii de Ciber­ne­ti­că tro­na o masă de ping pong. Pro­ba­bil că era din­tot­dea­u­na aco­lo. Acum, însă, avea o mare impor­tanţă. Ne alun­ga fri­ca şi sen­za­ţia de foa­me.

Jucam tenis de masă şi uitam că afa­ră se tra­ge în popu­la­ţie, şi că ori­când ne puteam trezi pe capul nos­tru cu „tero­ri­şti”… ce ne–ar fi exe­cu­tat cu sân­ge rece, pe loc! Nu ne mai gân­deam la aşa ceva, nu ne mai spe­ria nimic. Jucam ping-pong cu trei pro­fe­sori cura­joşi, ce ne erau foar­te dragi: Flo­rin Pilat, Dorin Mitruţ şi Ver­gil Voi­nea­gu.

Se auzeau focuri de armă din­spre bule­var­dul Maghe­ru. Foa­mea ne chi­nu­ia, tre­bu­ia să facem ceva. Iar­nă, frig, noap­te… în pli­nă Revo­lu­ţie! Tre­bu­ia să se sacri­fi­ce câţi­va ca să adu­că mân­ca­re.

Am ple­cat trei, din cinci­spre­ze­ce, Ghi­nea, Răzvan şi, cu voia dum­ne­a­voas­tră, ulti­mul, eu. Nu am fost foar­te inspi­ra­ţi, ple­când exact în dire­cţia în care se tră­gea cel mai tare. Bucu­reş­ti­ul era sub ase­diu. Teroa­re, morţi şi răni­ţi, dis­pe­ra­re în stra­dă, fri­că şi laşi­ta­te în apar­ta­men­te.

În apar­ta­men­te, oame­nii, la tele­vi­zor, pri­veau îngro­zi­ţi şi nepu­tin­cioşi (…). Bucu­reş­ti­ul era cenu­şiu şi la mâna Pro­vi­denţei. Numai Bunul Dum­ne­zeu mai putea Să facă Lumi­nă! Gloanţe­le zbu­rau în toa­te dire­cţi­i­le şi ne–am adă­pos­tit într–un res­ta­u­rant de pe Maghe­ru.

Bănu­iesc că aveam niş­te feţe pe cât de îngro­zi­te pe atât de hăme­si­te, de vre­me ce bucă­ta­rul, după ce ne–a găz­du­it o vre­me, ne–a ofe­rit câte­va bucă­ţi de car­ne rece şi o pâi­ne usca­ta. Aveam mân­ca­re!

Cu toa­te că foa­mea puse­se stă­pâ­ni­re pe noi, nu ne–am atins de nimic până ce nu am ajuns la cole­gii noş­tri. Bucu­ria a fost imen­să şi nu se poa­te trans­mi­te prin cuvin­te. Tre­bu­ia să fi fost de faţă în acel moment!

Afa­ră se tră­gea în con­ti­nu­a­re…

Foa­mea, fri­ca dis­pă­ru­se­ră demult… con­ta doar Liber­ta­tea zilei de mâi­ne…

Frag­ment din car­tea Mona­da Rațiu­nii, de Lucian Ciu­chi­ță. 

Lucian Ciu­chi­ță — pri­ma mea legi­ti­ma­tie de redac­tor TVR.

Epi­soa­de­le ante­ri­oa­re le puteți vizio­na AICI.


Man­ga­lia News, 03 decem­brie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply