Adrian Trica: La Nord, prin noi înșine — Despre testele ”Pisa” și adaptarea la viață și la lume

0
379

Ceea ce toa­tă lumea cunoaș­te, doar poli­ti­cie­nii nu reu­șesc să înțe­lea­gă: Teo­re­ma lui Pita­go­ra îi va fi foar­te uti­lă ele­vu­lui, doar dacă aceas­ta ajun­ge să fie apli­ca­tă în via­ța rea­lă. Dacă mă între­bați pe mine, om ajuns la aproa­pe 52 de ani, până în momen­tul de față, suma pătra­te­lor cate­te­lor, ega­lă cu pătra­tul ipo­te­nu­zei, încă nu a ajuns să-mi folo­seas­că la ceva. În schimb, inter­pre­tă­ri­le și comen­ta­ri­i­le tex­te­lor lite­ra­re, filo­so­fi­ce sau isto­ri­ce mi-au folo­sit pe deplin. Asta pen­tru că eu sunt psi­ho­log. Dacă eram tâm­plar sau con­fec­țio­ner în indus­tria tex­ti­lă, poa­te Pita­go­ra mă aju­ta cu ceva. Dar nu asta doresc să scot în evi­den­ță, ci alt­ce­va. Alt­ce­va mult mai sinis­tru, mai sub­te­ran și mai mișe­lesc.

În învă­țămân­tul post­de­cem­brist, con­tea­ză ori­ce alt­ce­va, în afa­ră de inte­re­sul ele­vi­lor și al stu­den­ți­lor: con­tea­ză nor­ma didac­ti­că, con­tea­ză cifre­le de șco­la­ri­za­re, con­tea­ză măria sa, pro­fe­so­rul. Orien­ta­rea învă­țămân­tu­lui, cen­tra­rea lui pe pro­fe­sor, ne‑a adus aici! În viziu­nea sum­bră a învă­țămân­tu­lui româ­nesc actu­al, nu con­tea­ză care sunt nevo­i­le și inte­re­se­le ele­vi­lor, impor­tant este să mul­țu­mim cor­pul pro­fe­so­ral și să nu‑l deran­jăm! Bine­în­țe­les, pro­fe­so­rii s‑au repli­at ime­di­at și s‑au orga­ni­zat în ”sin­di­ca­te” care le apă­ră inte­re­se­le! Foar­te fru­mos, doar că toa­te sin­di­ca­te­le româ­nești sunt afi­li­a­te poli­tic. Așa stând lucru­ri­le, nimic nu se va schim­ba, nici­o­da­tă.

Atâ­ta timp cât pro­fe­so­rii și direc­to­rii, dar și per­so­na­lul auxi­li­ar sunt numiți poli­tic, nimic nu se va schim­ba. Fără o auto­no­mie rea­lă a șco­lii, unde să se pună accent pe com­pe­ten­țe și rezul­ta­te vizi­bi­le, cuan­ti­fi­ca­bi­le în lumea rea­lă, nu în cea aca­de­mi­că, lucru­ri­le nu se vor miș­ca. Mai pe româ­neș­te, atunci când Școa­la româ­neas­că va pro­du­ce cio­bani care chiar știu să mul­gă oile, nu să ne expli­ce teo­re­tic pro­ce­sul teh­nic de extra­ge­re a lap­te­lui din glan­de­le mama­re ale rume­gă­toa­re­lor mici, de-abia atunci putem vor­bi des­pre per­for­man­ță șco­la­ră, cu fina­li­ta­te evi­den­tă în via­ța rea­lă. Invers, dacă 44% din­tre ele­vii români sunt anal­fa­beți func­țio­nal, poa­te acești poli­ti­cieni ar avea nevo­ie să recu­noas­că momen­tul.

Unde sun­tem în acest moment? La pământ. Și de aici să por­nim. În opi­nia mea, este mult mai bine, func­țio­nal, să recu­noști unde te afli și să cauți solu­ții de redre­sa­re, decât să per­pe­tu­ezi poli­ti­ca gre­lei moș­te­niri, să acuzi pe toa­tă lumea, mai puțin pe tine. Locul extern al con­tro­lu­lui (locus of con­trol), cel care acum este pre­zent în tot învă­țămân­tul româ­nesc, are nevo­ie să fie înlo­cu­it cu un loc al con­tro­lu­lui intern. Să vă dau un exem­plu sim­plu: un elev ajun­ge să pro­mo­veze până în cla­sa a noua, fără să știe să scrie sau să citeas­că.

Cum și de ce a fost posi­bil? Pe de‑o par­te, pen­tru că el a fost tre­cut cla­sa la ordin, pen­tru a nu se desfi­in­ța cla­se și nor­me didac­ti­ce, deci pen­tru ca o par­te din­tre pro­fe­sori să nu rămâ­nă fără lea­fă. Pe de altă par­te, pen­tru că sis­te­mul a fost pre­lu­at de la comu­niști, unde cifre­le și sta­tis­ti­ci­le erau mai impor­tan­te decât rea­li­ta­tea con­cre­tă și pen­tru că învă­țămân­tul este cen­trat pe pro­fe­sor. Ajuns în cla­sa a noua, ele­vul anal­fa­bet este cel care dă tes­tul Pisa. Și de aici rezul­ta­te­le.

Din punc­tul meu de vede­re, învă­țămân­tul româ­nesc are nevo­ie să ofe­re soci­e­tă­ții indi­vizi adap­tați la rea­li­tă­ți­le ime­di­a­te, des­chiși la schim­ba­re și care să-și găseas­că locul și ros­tul în cadrul soci­e­tă­ții. Pen­tru ca acest lucru să fie posi­bil, influ­en­ța poli­ti­că asu­pra unei uni­tăți de învă­țământ, are nevo­ie să sca­dă de la un pro­cent de 100%, cât este în momen­tul de față, până la unde­va sub 49%.

Adri­an Tri­ca, decem­brie 2019. 


Man­ga­lia News, 04.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply