Admis la Harvard University! Cititorii ZIUA de Constanţa au decis — elevul olimpic Edis Memiş, desemnat personalitatea anului la Constanţa!

0
798

La final de an 2019, ZIUA de Con­stanţa a lan­sat un son­daj de opi­nie, prin care a invi­tat citi­to­rii să desem­ne­ze per­so­na­li­ta­tea anu­lui care toc­mai se înche­ie.

La suges­tia redac­to­ri­lor coti­dia­nu­lui ZIUA de Con­stanţa, citi­to­rii noş­tri au putut vota 15 per­so­na­li­tă­ţi con­stă­nţe­ne din toa­te dome­ni­i­le de acti­vi­ta­te. S‑au înre­gis­trat pes­te 1.300 de voturi care, în pro­cen­te, s‑au dis­tri­bu­it ast­fel:

Prof. Dumi­tru, Moni­ca Mari­a­na — Cole­gi­ul Naţio­nal Mir­cea cel Bătrân — 2%

Făgă­dău, Dece­bal — pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa — 2%Filişan, Cătă­lin — deca­nul Baro­u­lui Con­stanţa — 2%

Flo­rea, Adi­na — pro­cu­ror SIIJ ‑1 %

Cap. Iosif, Con­stan­tin — mili­tar Bri­ga­da Meca­ni­za­tă Mără­şeşti — 1%

Prof. univ. Gemil, Tasin — fon­da­tor al Insti­tu­tu­lui de Tur­co­lo­gie şi Stu­dii Cen­tral-Asi­a­ti­ce din Cluj-Napo­ca — 1%

Halep, Simo­na — spor­ti­vă — 10%

Edis, Memiş — olim­pic, Lice­ul Teo­re­tic Inter­na­ţio­nal — 64%

Pău­lea­nu, Doi­na — direc­tor Muze­ul de Artă din Con­stanţa — 2%

Sama­ra, Eli­za — spor­ti­vă — 1%

Sadîc, Zafer — pro­cu­ror,  Par­che­tul de pe lân­gă Tri­bu­na­lul Con­stanţa — 1%

Stan­ca, Cipri­an — pre­ot paroh Bise­ri­ca „Sf. Hara­lam­bie“ — 0%

Şimşen­shon, Erwin — direc­tor Tea­trul de Stat Con­stanţa — 2%

Dr. Tudo­ran, Rodi­ca — UPU Con­stanţa — 2%

Țuţu­ia­nu, Mari­us Horia — preşe­din­te Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa — 8%.

Facem pre­ci­zarea că nume­le au fost tre­cu­te în ordi­ne alfa­be­ti­că.

În urma cen­tra­li­ză­rii votu­ri­lor citi­to­ri­lor noş­tri, Edis Memiş, ele­vul olim­pic de la Lice­ul Inter­na­ţio­nal de Infor­ma­ti­că, a fost desem­nat per­so­na­li­ta­tea anu­lui 2019 la Con­stanţa.

Vă rea­min­tim că, pe data de 17 decem­brie 2019, la Pala­tul Naţio­nal al Copi­i­lor din Bucu­reşti a avut loc fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re a ele­vi­lor care au obţi­nut dis­tin­cţii la olim­pi­a­de­le şi con­cur­su­ri­le inter­na­ţio­na­le 2019, a pro­fe­so­ri­lor care i‑au pre­gă­tit şi a uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ de pro­ve­nienţă ale aces­to­ra.

Judeţul Con­stanţa a fost repre­zen­tat în cadrul aces­tui eve­ni­ment de către doi olim­pici inter­na­ţio­nali meda­li­a­ţi cu aur şi doi olim­pici inter­na­ţio­nali meda­li­a­ţi cu argint.

Memiş Edis, de la Lice­ul Teo­re­tic Inter­na­ţio­nal Con­stanţa, a fost pre­mi­at după ce a obţi­nut meda­lia de aur la Olim­pi­a­da Inter­na­ţio­na­lă de Mate­ma­ti­că (pro­fe­sori Botoşa­nu Ale­xan­dra şi Memet Eden).

Tână­rul este sin­gu­rul elev din Con­stanţa care a obţi­nut cel mai mare punc­taj la Olim­pi­a­da Inter­na­ţio­na­lă de Mate­ma­ti­că din ulti­mii 14 ani pen­tru Româ­nia şi face par­te din eli­te­le oame­ni­lor de şti­inţă, fiind în Top 15 mondi­al. În urma rezul­ta­te­lor sale aca­de­mi­ce extra­or­di­na­re, comi­te­tul de admi­te­re al Har­vard Uni­ver­si­ty i‑a trans­mis Scri­soa­rea de accep­ta­re. Feli­ci­tări, Edis Memiş!

Mai mult, în ziuaconstanta.ro


Man­ga­lia News, Luni, 30.12.2019.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply