Adevărul despre testele PISA, spus de un apreciat profesor constănţean de matematică — „Îi facem niște roboţi care doar pot reproduce texte memorate“

0
444

Săp­tămâ­na tre­cu­tă a fost mar­ca­tă, în plan edu­ca­ţio­nal, de şocul rezul­ta­te­lor de la fai­moa­se­le tes­te PISA, des­pre care mai aflăm din an în… Cră­ciun cam cum stă Româ­nia cu sis­te­mul de învă­ţământ. Că des­pre tes­te­le de la cla­sa a II‑a, a IV‑a şi a VI‑a habar nu avem la ce nivel sunt.
 
Tre­când pes­te valul de comen­ta­rii din plan naţio­nal, care ridi­că, evi­dent, o serie de pro­ble­me ale modu­lui cum se mai face… „Româ­nia Edu­ca­tă”, ne‑a atras atenţia opi­nia prof. Ioa­na Ste­lu­ţa Manea, cate­dra de mate­ma­ti­că a Lice­u­lui Teo­re­tic „Emil Raco­vi­ţă”, Techir­ghi­ol, decla­ra­tă pro­fe­sor MERITO 2019.
 
„Nu mă miră deloc rezul­ta­te­le tes­tă­rii PISA. Și nu cred că pot mira pe vre­un pro­fe­sor care inte­ra­cţio­nea­ză zil­nic cu elevi. Și nu mă refer acum la ele­vii de la lice­e­le de elită.
Manie­ra exa­me­ne­lor de la noi e făcu­tă par­că a scoa­te robo­ţi pe ban­dă rulan­tă. La româ­nă au comen­ta­rii de tocit, nu con­tea­ză dac-au citit sau nu ope­ra, cât timp pot memo­ra un comen­ta­riu e OK.
 
Cu o mamă pro­fe­soa­ră de româ­nă am mân­cat gra­ma­ti­ca pe pâi­ne. Iubeam sche­me­le ace­lea de la gra­ma­ti­că, iubeam ana­li­za fra­zei. Cre­deţi că mai ştiu ceva din ele? Nici­de­cum. Con­si­der că puteam să-nvăţ să scriu corect gra­ma­ti­cal şi fără ele şi că locul lor ar fi prin liceu sau mai bine prin facul­ta­te, fiind ches­tii teo­re­ti­ce de fineţe.
 
Ase­me­nea şi la mate­ma­ti­că, pro­gra­ma e foar­te den­să pen­tru vre­mu­ri­le pe care le trăim.

Ide­ea e că‑n loc să‑i învă­ţăm să scrie şi să se expri­me corect în lim­ba româ­nă, în loc să‑i învă­ţăm să-şi spu­nă opi­nia des­pre o ope­ră, în loc să le insu­flăm dra­gos­tea de a citi, în loc să avem tim­pul de a‑i învă­ţa cum să gân­deas­că logic, în loc să popo­sim asu­pra unei pro­ble­me, chiar şi trei ore şi să pro­ble­ma­ti­zăm, noi tre­cem ca tan­cul prin mate­ria stu­foa­să, căci e mult de pre­dat şi tre­bu­ie musai pre­da­tă, întru­cât îi aşteap­tă un exa­men impor­tant, îi facem robo­ţi care doar pot repro­du­ce ceva, dis­tru­gân­du-le dorinţa de a mai citi vreo car­te de lite­ra­tu­ră, uniformizându‑i cât se poate.
 
Nu ştiu cum e cu eva­luă­ri­le la cla­se­le a doua şi a patra, dar pot spu­ne că cele de la cla­sa a şasea sunt pri­vi­te ca fiind inu­ti­le. Nimeni nu dă doi bani pe ele, când manie­ra exa­me­nu­lui e cu totul alta. Și pe bună drep­ta­te asta, având în vede­re cum e pro­gra­ma noas­tră şi cum este exa­me­nul de eva­lu­a­re naţio­na­lă. Și totu­şi, ele sunt cele impor­tan­te, iar cele dintr‑a opta inu­ti­le în con­tex­tul actu­al. Căci aco­lo, la acel exa­men dintr‑a şasea, ele­vul are un text lung din care tre­bu­ie să extra­gă esenţi­a­lul. Aco­lo poa­te apli­ca teo­ria. Aco­lo se poa­te veri­fi­ca anal­fa­be­tis­mul fun­cţio­nal, pre­cum în tes­te­le PISA.

Esto­nia a ieşit pe pri­mul loc din Euro­pa. În Esto­nia învă­ţămân­tul e gra­tu­it, adi­că auxi­li­a­re­le, mân­ca­rea şi trans­por­tul sunt gra­tu­i­te, aco­lo nu exis­tă eva­luări naţio­na­le stan­dar­di­za­te, pro­fe­so­rii au liber­ta­te în a‑şi ale­ge for­ma­tul lecţi­i­lor, în plus totul este digi­ta­li­zat: note, manu­a­le, teme etc.
 
Dacă nu ar exis­ta acel exa­men dintr‑a opta, sau dacă manie­ra lui ar fi pre­cum a celui dintr‑a şasea, sunt con­vin­să că nu ar mai exis­ta acest pro­cent mare de anal­fa­be­tism fun­cţio­nal. În plus, ele­vul ar face mult mai bine core­la­ţii între teo­rie şi prac­ti­că. Căci dacă nu ştie s‑aplice, degea­ba ştie”.

Autor: Simo­na ANGHEL. Arti­col apă­rut în Ziua de Con­stan­ța.
 
Citeş­te şi: Anca Eve­li­na Cîr­li­gea­nu — Pre­mi­ul MERITO pen­tru exce­lenţă în edu­ca­ţie „Pro­fe­soa­ra de lim­ba şi lite­ra­tu­ra româ­nă din Con­stanţa care îi înva­ţă pe lice­eni să tră­i­as­că sin­cer sta­rea de a între­ba“ (gale­rie foto)


Man­ga­lia News, 10.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply