Activități sociale generoase, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, la Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” din Mangalia

0
344

Acti­vi­tăți soci­a­le gene­roa­se, cu oca­zia Săr­bă­to­ri­lor de Iar­nă, la Lice­ul Teh­no­lo­gic ”Ion Băne­scu” din Man­ga­lia.

În cadrul Stra­te­gi­ei Națio­na­le de Acțiu­ne Comu­ni­ta­ră (S.N.A.C.), cu pri­le­jul cam­pa­niei soci­a­le “Săp­tămâ­na legu­me­lor și a fruc­te­lor” (25 – 29.11.2019), au fost colec­ta­te la Lice­ul Teh­no­lo­gic “Ion Băne­scu”, 135 de kg de legu­me, 87 de kg de fruc­te, 96 kg pro­du­se ali­men­ta­re.

Bene­fi­ci­a­rii cam­pa­niei au fost: 12 elevi de la Școa­la Gim­na­zi­a­lă Spe­cia­lă Sana­to­ri­a­lă Man­ga­lia, struc­tu­ră a Cen­tru­lui Șco­lar pen­tru Edu­ca­ție Inclu­zi­vă “Alba­tros” din Con­stan­ța, 10 elevi din școa­lă pro­ve­niți din fami­lii afla­te în difi­cul­ta­te.

S‑au impli­cat 14 cadre didac­ti­ce și 200 de elevi din școa­lă, volun­tari S.N.A.C.

2. Ziua Sfân­tu­lui Nico­lae (06.12.2019) a fost pri­lej de bucu­rie pen­tru ele­vii Lice­u­lui Teh­no­lo­gic “Ion Băne­scu” Man­ga­lia, care au avut posi­bi­li­ta­tea să ser­veas­că, în pau­ze­le pro­gra­mu­lui șco­lar, dul­ciuri vari­a­te și gus­to­a­se pre­pa­ra­te de părinți, cadre didac­ti­ce, elevi volun­tari S.N.A.C., la pre­țuri acce­si­bi­le. Banii strânși din vân­za­rea pră­ji­tu­ri­lor vor fi folo­siți pen­tru sus­ți­ne­rea finan­ci­a­ră a celor­lal­te acti­vi­tăți de volun­ta­ri­at care se vor deru­la pe par­cur­sul anu­lui șco­lar, având ca bene­fi­ci­ari ele­vii cu cerin­țe edu­ca­țio­na­le spe­ci­a­le de la Școa­la Gim­na­zi­a­lă Sana­to­ri­a­lă Spe­cia­lă Man­ga­lia, struc­tu­ră a C.Ș.E.I. “Alba­tros” Con­stan­ța.

La orga­ni­za­rea și buna des­fă­șu­ra­re a Târ­gu­lui de pră­ji­turi a con­tri­bu­it Aso­ci­a­ția Părin­ți­lor “G.S.I. Băne­scu” Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 12.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply