A venit momentul să reaprindem flacăra speranței în România! Ilan Laufer și Alex Coita își fac partid! Anunțul făcut de Ziua Națională

0
457

Bună dimi­nea­ța, Româ­nia!

Azi, de Ziua Națio­na­lă, vreau să trans­mit un mesaj tutu­ror româ­ni­lor care cred în vii­to­rul aces­tei țări bine­cu­vân­ta­te, care sunt dez­a­mă­giți și sătui de lozinci, de ipo­cri­zie, de ade­vă­ruri trun­chia­te, de lip­sa unei viziuni și de pro­mo­va­rea unor inte­re­se mes­chi­ne.

Este un mesaj pe care mulți din­tre voi îl așteap­tă de luni bune.

Astăzi a venit momen­tul!

Am decis să fon­dez o nouă miș­ca­re poli­ti­că care se adre­sea­ză tutu­ror oame­ni­lor onești, patri­oți și lucizi, care vor să ofe­re un vii­tor mai bun aces­tei țări.

Ener­gia tine­re­ții, împre­u­nă cu expe­rien­ța celor tre­cuți prin mul­te lup­te, dar care nu au înce­tat să cre­a­dă în Româ­nia, pot reda aces­tei țări locul pe care îl meri­tă. Este un pro­iect care se adre­sea­ză tutu­ror, oameni noi și vechi, indi­fe­rent de apar­te­nen­ța poli­ti­că, cât timp ni se ală­tu­ră cu ini­ma cura­tă și cu dorin­ța de a face bine.

A venit momen­tul să rea­prin­dem fla­că­ra spe­ran­ței în Româ­nia!

Să punem capăt dez­bi­nă­rii și să ne UNIM în jurul ide­a­lu­lui unei țări puter­ni­ce, res­pec­ta­te și pros­pe­re, în care să domneas­că drep­ta­tea!

Să avem cura­jul să scri­em o nouă pagi­nă din isto­ria aces­tei țări și să înlo­cu­im slo­ga­nu­ri­le cu PROIECTE!

Să res­pin­gem națio­na­lis­mul, dar să ne recâști­găm IDENTITATEA NAȚIONALĂ și să îmbră­ți­șăm sim­bo­lu­ri­le și valo­ri­le care sunt pia­tra de teme­lie a Româ­ni­ei de azi!

Să des­chi­dem por­ți­le țării pen­tru mili­oa­ne­le de oameni, la fel de ROMÂNI ca noi, pe care gre­u­tă­ți­le vie­ții i‑au împins pe gre­ul drum al stră­i­nă­tă­ții!

Să recon­struim CAPITALUL AUTOHTON și să scri­em un nou con­tract națio­nal cu INVESTITORII STRĂINI, care să ne adu­că și nouă și lor bene­fi­cii mai mari!

Să res­pin­gem izo­la­rea inter­națio­na­lă și să căl­căm apă­sat, cu frun­tea sus, ALĂTURI de par­te­ne­rii Româ­ni­ei, și nu în urma lor!

Să trans­for­măm țara noas­tră într-un LIDER REGIONAL și un actor impor­tant în Euro­pa și în lume!

Vă chem să veniți ală­tu­ri de noi pen­tru a da un RESTART aces­tei țări și de a reporni motoa­re­le Româ­ni­ei noas­tre!

În zile­le ce vin vor urma mai mul­te deta­lii pri­vind pro­iec­tul poli­tic pe care îl lan­săm astăzi.

Până atunci, să ne unim cu toții și să stri­găm din toa­te piep­tu­ri­le: LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! LA MULȚI ANI, ROMÂNI!

 

 

 

 

 

 

 

Ilan Lau­fer, Ale­xan­dru Ion Coita, 1 Decem­brie 2019.


Man­ga­lia News, 01.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply