65 de percheziții, într-un dosar de contrabandă. 22.000 de pachete țigarete indisponibilizate

0
353

Poli­ţi­ş­tii spe­cia­li­za­ţi în inves­ti­ga­rea cri­mi­na­li­tă­ţii eco­no­mi­ce, din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie Judeţean Con­stanţa, au efec­tu­at 65 de per­che­zi­ții, în urma căro­ra au indis­po­ni­bi­li­zat apro­xi­ma­tiv 22.000 de pache­te de țiga­re­te.

Ieri, 5 decem­brie, poli­ţi­ş­tii Ser­vi­ci­u­lui de Inves­ti­ga­re a Cri­mi­na­li­tă­ţii Eco­no­mi­ce din cadrul I.P.J. Con­stanţa au efec­tu­at 63 de per­che­zi­ții domi­ci­li­a­re în jude­țul Con­stan­ța, alte 2 fiind efec­tu­a­te în jude­țul Călă­rași, în cau­ză efec­tu­ân­du-se cer­ce­tări în cadrul unui dosar penal pri­vind săvâr­și­rea infrac­țiu­nii de con­tra­ban­dă asi­mi­la­tă, coor­do­nat de Par­che­tul de pe lân­gă Jude­că­to­ria Con­stan­ța.

Din cer­ce­tări a reie­șit fap­tul că, în cur­sul anu­lui 2019, mai mul­te per­soa­ne ar fi comer­ci­a­li­zat țiga­re­te care nu aveau apli­ca­te tim­bre fis­ca­le pre­vă­zu­te de legi­sla­ția româ­nă în vigoa­re sau care pre­zen­tau tim­bre fis­ca­le apar­ținând unor sta­te stră­i­ne.

În urma per­che­zi­ți­i­lor, poli­țiș­tii au ridi­cat, în vede­rea con­fis­că­rii, 21.697 de pache­te de țiga­re­te, apro­xi­ma­tiv 2 tone de mate­ri­a­le piro­teh­ni­ce inter­zi­se la deți­ne­re, 4 auto­tu­ris­me, 19.500 de euro și 15.000 de lei.

14 per­soa­ne au fost reți­nu­te și intro­du­se în C.R.A.P. al I.P.J. Con­stan­ța pen­tru 24 de ore, urmând ca în cur­sul zilei de astăzi să fie pre­zen­tați instan­ței de jude­ca­tă, cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă.

La efec­tu­a­rea per­che­zi­ți­i­lor au par­ti­ci­pat 163 de poli­țiști din Con­stanţa și 80 de lup­tă­tori ai Ser­vi­ci­u­lui pen­tru Acțiuni Spe­ci­a­le, din cadrul Inspec­to­ra­te­lor de Poli­ție ale Jude­țe­lor Con­stan­ța, Tul­cea, Galați, Călă­rași și Brăi­la.

Acțiu­nea a bene­fi­ci­at de spri­ji­nul Direc­ți­ei Ope­ra­țiuni Spe­ci­a­le din cadrul Poli­ți­ei Româ­ne. Poli­țiș­tii con­ti­nuă cer­ce­tă­ri­le pen­tru docu­men­ta­rea între­gii acti­vi­tăți infrac­țio­na­le.


Man­ga­lia News, 08.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply