30 de ani de la Revoluție | Întrebările așteaptă încă răspunsuri. Interviu cu comandorul în rezervă Ovidiu Mihalache, în emisiunea „Atelier urban“ [AUDIO]

0
469

30 de ani de la Revo­lu­ție | Între­bă­ri­le așteap­tă încă răs­pun­suri. Inter­viu cu coman­do­rul în rezer­vă Ovi­diu Miha­la­che, în emi­siu­nea „Ate­li­er urban“.

Stu­den­ții de la Aca­de­mia Teh­ni­că Mili­ta­ră din Bucu­rești nu intra­se­ră în vacan­ță în ace­le zile teri­bi­le de 20, 21, 22 decem­brie, 1989. De obi­cei, ei pri­meau per­mi­sie doar după data de 29 decem­brie, pen­tru a nu li se înlesni în vre­un fel săr­bă­to­ri­rea Cră­ci­u­nu­lui în fami­lie. Așa că se aflau în cămi­ne și la cur­suri.

Ziua de 21 decem­brie 1989 a fost teri­bi­lă pen­tru stu­den­tul Ovi­diu Miha­la­che de 22 de ani, astăzi coman­dor în rezer­vă. A făcut par­te din gru­pul tine­ri­lor care, spre înse­rat, au fost îmbar­cați în auto­ca­re, spre a fi duși în Pia­ța Uni­ver­si­tă­ții, aco­lo unde se afla Bari­ca­da de la Inter. Au aștep­tat cu tea­mă coman­da de ple­ca­re, aproa­pe două cea­suri. Gân­dul le era la pro­tes­ta­tari, prin­tre care ar fi putut fi și rude­le lor…

Din feri­ci­re, coman­da nu a mai venit, au rămas  să păzeas­că uni­ta­tea.

S‑ar fi spus că fuga dic­ta­to­ru­lui, pe data de 22 decem­brie, va adu­ce mul­tă bucu­rie dar și liniș­te. După sta­rea de eufo­rie din pri­me­le ore ale prân­zu­lui, spre sea­ră, la Aca­de­mie, la Tele­vi­ziu­nea Româ­nă, la Radi­o­ul Națio­nal, au înce­put lup­te­le… Și s‑au înre­gis­trat vic­ti­me…

Ce s‑a întâm­plat în ace­le zile în Arma­ta româ­nă, cu exac­ti­ta­te, știm doar par­ți­al. Au fost recon­sti­tu­i­te momen­te, exis­tă acu­ze, se spu­ne că ar fi fost ordi­ne ero­na­te, iar unii mili­tari vor­besc chiar des­pre dez­in­for­mări ofi­ci­a­le por­ni­te de la vârf, de la cen­tru, și nu din ace­lea de tip fake-news de la tele­vi­ziu­ne, ci trans­mi­se chiar pe firul roșu al comu­ni­ca­ți­i­lor mili­ta­re.

Cine i‑a împuș­cat pe cole­gii mei, nu pot să vă spun. Ori­câ­te comi­sii de anche­tă s‑au făcut nu s‑a reu­șit afla­rea ade­vă­ru­lui. Inte­re­sant este că patru din­tre ei, dacă nu mă înșel, au fost împuș­cați în cap, cu câte un sin­gur glon­te. Și aici apar dubi­i­le… Pen­tru că toți mili­ta­rii din dis­po­zi­ti­vul ace­la erau la fel de înfri­co­șați și nu ar fi avut nimeni timp să stea să ocheas­că doar un glon­te în cap”, ne‑a decla­rat dom­nul coman­dor Ovi­diu Miha­la­che.

Și astăzi își amin­teș­te cu emo­ție și tris­te­țe de ace­le zile. Revo­lu­ția Româ­nă i‑a cre­at posi­bi­li­ta­tea rea­li­ză­rii unor misiuni deo­se­bi­te. După absol­vi­rea  Aca­de­mi­ei Teh­ni­ce a acti­vat în  Mari­na Mili­ta­ră. A făcut stu­dii de spe­cia­li­ta­te în  Marea Bri­ta­nie, Ger­ma­nia si Can­a­da, iar apoi a lucrat cu mili­ta­rii ame­ri­cani în misiuni spe­ci­a­le (cla­si­fi­ca­te) NATO.

În iar­na anu­lui 2005 a fost selec­țio­nat prin exa­men și a fost deta­șat la Guver­nul Româ­ni­ei, fiind ata­șat pe lân­gă  Casa Rega­lă. Era tim­pul acce­de­rii noas­tre în Uniu­nea Euro­pea­nă (2007), iar Rege­le a par­ti­ci­pat masiv la acest efort și avea nevo­ie de un ofi­țer supe­ri­or, pen­tru con­si­li­e­re pe teme mili­ta­re.

În sea­ra zilei de marți, 10 decem­brie 2019, coman­do­rul Ovi­diu Miha­la­che a fost invi­ta­tul Ste­li­a­nei Baj­dechi, în emi­siu­nea „Ate­li­er urban”, de la ora 18.10.

MN: Vă invi­tăm să citiți și arti­co­lul: La MANGALIA a fost lan­sa­tă o nouă car­te des­pre REVOLUȚIA din decem­brie 1989 — FOTO/VIDEO


Man­ga­lia News, Mier­curi, 11 decem­brie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply