230 de vise împlinite pentru bunicii din Căminul de Bătrâni Berceni

0
270

Bătrâ­nii rămași sin­guri pe lume au avut par­te de cli­pe magi­ce. Nu mai puțin de 230 de bunici, între 64 și 88 de ani, care tră­iesc la Cen­trul Rezi­denţi­al pen­tru Îngri­jre şi Asis­tenţă Per­soa­ne Depen­den­te Ber­ceni, din Bucu­rești, au avut par­te, mier­curi, 18 decem­brie, de o zi spe­cia­lă. S‑au îmbră­cat în hai­ne de săr­bă­toa­re și au retră­it atmosfe­ra săr­bă­to­ri­lor de odi­ni­oa­ră.

În acor­duri de coli­de, aceștia au împo­do­bit bra­zii și au pri­mit pungi întregi cu cado­uri. Ba chiar, unii din­tre au avut oca­zia să-și înde­pli­neas­că dorin­țe­le, mici, dar impor­tan­te pen­tru sufle­tul lor. Și-au dorit pră­ji­turi, cărți de citit, o păpușă sau chiar o floa­re. Și le-au pri­mit cu lacri­mi în ochi din par­tea Ale­xan­drei Dobre, direc­to­rul gene­ral al Cen­tru­lui pen­tru Seni­ori al Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti (CSMB), în cadrul cam­pa­niei ”Cră­ciun pen­tru toți”.

”Lucrez zil­nic cu seni­o­rii bucu­reș­te­ni și am rea­li­zat cât de impor­tant este să oferi dra­gos­tea și aten­ția unei per­soa­ne vâr­st­ni­ce, care este în sufe­rin­ță. Mă bucur că am reu­șit cu toții să le dăruim aces­tor oameni o zi spe­cia­lă, de neu­i­tat, iar lacri­mi­le lor de bucu­rie au repre­zen­tat pen­tru mine cel mai fru­mos dar de Săr­bă­tori!”, a decla­rat Ale­xan­dra Dobre.

Ea a fost aju­ta­tă de spi­ri­du­șii lui Moș Cră­ciun, anga­jați ai CSMB și volun­tari de la Foru­mul Ele­vi­lor Bucu­reş­te­ni F.E.B.

Împre­u­nă, am reu­șit să adu­cem zâm­be­tul pe buze­le unor per­soa­ne vâr­st­ni­ce care nu au par­te de aten­ția pe care o meri­tă!”, ne‑a spus emo­țio­na­tă Ele­na Min­cu, ele­vă în cla­sa a X‑a a Lice­u­lui Teo­re­tic “Jean Monet” şi preşe­din­te­le Comi­si­ei de Sănă­ta­te și Spri­jin Soci­al din cadrul F.E.B.

 “Ast­fel de acțiuni sunt o ade­vă­ra­tă rază de spe­ran­ță pen­tru vâr­st­ni­cii aflați aici. Noi încer­căm să le ofe­rim seni­o­ri­lor noș­tri toa­te con­di­ți­i­le de care au nevo­ie pen­tru a duce o via­ță dem­nă, dar dra­gos­tea și sur­pri­ze­le cu care volun­ta­rii i‑au întâm­pi­nat astăzi pe bătrâni au făcut din aceas­tă zi o expe­rien­ță de neu­i­tat”, a com­ple­tat Geor­ge Cos­min Butu­ră, direc­to­rul Medi­cal al Cen­tru­lui Ber­ceni.

Cam­pa­nia ”Cră­ciun pen­tru toți”, a fost ini­ția­tă și sus­ți­nu­tă de Ale­xan­dra Dobre, direc­to­rul gene­ral al CSMB, cu spri­ji­nul Aso­ci­a­ți­ei Cre­din­ță și Dem­ni­ta­te. 

Date des­pre Cămi­nul de Bătrâni Ber­ceni

Cen­trul Rezi­denţi­al pen­tru Îngri­jre şi Asis­tenţă Per­soa­ne Depen­den­te Ber­ceni este cea mai veche şi cea mai mare insti­tu­ţie de pro­fil din Bucu­reşti şi din ţară. Inau­gu­ra­tă în 1974, aceas­ta a avut în gri­jă, de‑a lun­gul tim­pu­lui  mii de bene­fi­ci­ari, iar anul aces­ta a mar­cat 45 de ani de exis­tenţă neîn­tre­rup­tă.


Man­ga­lia News, 21.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply