Ziua Națională a României, sărbătorită la Mangalia prin ceremonial militar și religios, Duminică, 1 Decembrie

0
656

Pri­mă­ria şi Gar­ni­zoa­na Man­ga­lia vor orga­ni­za, Dumi­ni­că, 1 Decem­brie, un cere­mo­n­i­al mili­tar și reli­gi­os dedi­cat săr­bă­to­ri­rii Zilei Naţio­na­le a Româ­ni­ei. Locu­i­to­rii Man­ga­li­ei sunt aștep­tați în Pia­ța Repu­bli­cii, înce­pând cu ora 10:30, să ia par­te la desfă­şu­ra­rea cere­mo­n­i­a­lu­lui mili­tar și reli­gi­os, pre­cum și la depu­ne­rea de coroa­ne şi jer­be de flori. Eve­ni­men­tul se va des­fă­șu­ra pe pla­to­ul din fața Casei de Cul­tu­ră, unde Pri­mă­ria şi Gar­ni­zoa­na Man­ga­lia vor orga­ni­za un pro­gram spe­cial con­sa­crat aces­tei zile impor­tan­te din isto­ria româ­ni­lor.

Mani­fes­tă­ri­le dedi­ca­te aces­tei zile vor debu­ta cu cere­mo­n­i­a­lul mili­tar, în cadrul căru­ia va avea loc întâm­pi­na­rea coman­dan­tu­lui Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, coman­dor Petri­că Pâr­vu, de către Gar­da de Onoa­re. În cadrul cere­mo­n­i­ei, vor avea loc ofi­ci­e­rea slu­j­bei reli­gi­oa­se şi ros­ti­rea de alo­cu­ţiuni pri­vind sem­ni­fi­ca­ția Zilei Națio­na­le a Româ­ni­ei.

Pe par­cur­sul fes­ti­vi­tă­ți­lor, se vor depu­ne coroa­ne şi jer­be de flori din par­tea ofi­ci­a­li­tă­ţi­lor şi a cetă­ţe­ni­lor ora­şu­lui și va avea loc para­da mili­ta­ră a Deta­şa­men­tu­lui de Onoa­re al Gar­ni­zoa­nei. După cere­mo­n­i­a­lul mili­tar, toți cei pre­zenți sunt aștep­tați să ser­veas­că câte o por­ție din tra­di­țio­na­la faso­le cu câr­nați, ofe­ri­tă de Pri­mă­ria Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 27.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply