Vartan Arachelian își lansează două cărți la Constanța

0
250

Vineri 22 noiem­brie 2019, înce­pând cu ore­le 16:00, Cen­trul Cul­tu­ral Jude­țean Con­stan­ța „Teo­dor T. Bura­da” invi­tă publi­cul larg la lan­sa­rea ulti­me­lor cărți din cre­a­ția scri­i­to­ru­lui Var­tan Ara­che­li­an.

Auto­rul și‑a înce­put acti­vi­ta­tea ca zia­rist spor­tiv, la Con­stan­ța. După ter­mi­na­rea facul­tă­ții de filo­lo­gie, a fost zia­rist de inves­ti­ga­ții și publi­cist-comen­ta­tor la zia­rul Scân­te­ia tine­re­tu­lui, între 1965 și 1970. Autor al unor lucrări de refe­rin­ță isto­ri­că, dar și al unor cărți de repor­taj și bele­tris­ti­că al căror loc de des­fă­șu­ra­re este ora­șul natal, Var­tan Ara­che­li­an se va afla la Con­stan­ța, pen­tru a cin­sti Ziua Dobro­gei într‑o întâl­ni­re necon­ven­țio­na­lă cu citi­to­rii săi.

Vor fi lan­sa­te Car­tea rege­lui roman­tic și a fii­lor fără de țară, Ed. RAO și La capă­tul nop­ții, Ed. Poli­rom. De ase­me­nea, vor fi pre­zen­ta­te fil­me docu­men­ta­re lega­te de tema pro­pu­să. Eve­ni­men­tul face par­te din pro­iec­tul „Artă, de la viziu­ne la for­mă”, din cadrul acti­vi­tă­ții curen­te a Cen­tru­lui Mul­ti­func­țio­nal Edu­ca­tiv pen­tru Tine­ret „Jean Con­stan­tin”, unde va avea loc întrea­ga mani­fes­ta­re.

Invi­tat spe­cial și mode­ra­tor va fi cunos­cu­ta poe­tă, pro­za­toa­re și publi­cistă, conf. univ. dr. Aure­lia Lăpușan. Intra­rea este libe­ră.


Man­ga­lia News, 13.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele