Vă invităm să aflați ”Drumul vinului, parfumul literaturii, gustul libertății”, alături de Fundația Culturală HESPERUS, la Biblioteca Metropolitană ”Mihail Sadoveanu” din București

0
415

Fun­da­ția Cul­tu­ra­lă HESPERUS (înfi­in­ța­tă în 1991 de un grup de redac­tori din Radi­o­te­le­vi­ziu­nea Româ­nă) este ono­ra­tă să vă invi­te, Mier­curi, 27 noiem­brie, ora 15.30, la Bibli­o­te­ca Metro­po­li­ta­nă ”MIHAIL SADOVEANU” din Bucu­rești, la mani­fes­ta­rea “Dru­mul vinu­lui, par­fu­mul lite­ra­tu­rii, gus­tul liber­tă­ții”, mani­fes­ta­re dedi­ca­tă Româ­ni­ei Mari și celor 30 de ani de demo­cra­ție.

Men­țio­năm că va par­ti­ci­pa și un invi­tat spe­cial din Marea Bri­ta­nie.

Vă aștep­tăm cu drag.

Prof. Dr. Ioan Iacob,

Pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS


Man­ga­lia News, 26.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply