Ultimile două barăci insalubre din cartierul Coloniști au fost demolate [Foto/ VIDEO]

0
558

Au fost demo­la­te ulti­me­le con­struc­ții insa­lu­bre de la mar­gi­nea car­ti­e­ru­lui de case al Man­ga­li­ei. Pri­mă­ria Man­ga­lia a demo­lat, mier­curi, ulti­me­le două con­struc­ții insa­lu­bre de la mar­gi­nea car­ti­e­ru­lui de case al ora­șu­lui. Pro­ce­du­ra de demo­la­re a par­curs toa­te eta­pe­le lega­le, ast­fel că, toți cei care au locu­it în res­pec­ti­ve­le barăci au pri­mit ante­ri­or soma­ții de eva­cu­a­re, în baza unor hotă­râri jude­că­to­rești cu titlu exe­c­u­to­riu. În clă­di­ri­le res­pec­ti­ve au locu­it pes­te 10 fami­lii, care acu­mu­la­se­ră dato­rii mari la chi­rie și uti­li­tăți, sau care nu aveau for­me lega­le.

Pri­me­le eva­cuări din aces­te imo­bi­le au înce­put încă din luna mai a anu­lui în curs, în baza deci­zi­i­lor instan­ței. Ulti­me­le fami­lii au fost eva­cu­a­te fără inci­den­te, chiar îna­in­te de demo­la­re, deși au pri­mit ordin de eva­cu­a­re de la exe­c­u­to­rul jude­că­to­resc cu două săp­tămâni îna­in­te.

”Încă de acum doi ani, am dema­rat pro­ce­du­ri­le de dez­a­fec­ta­re a celor șase barăci insa­lu­bre, iar în urma exper­ti­ze­lor teh­ni­ce am con­sta­tat că ace­le con­struc­ții au un grad ridi­cat de pră­bu­și­re. Zona res­pec­ti­vă deve­ni­se un focar de infec­ție, adă­pos­tea diverși indi­vizi care săvâr­șeau tot felul de fără­de­legi, iar acest lucru nu mai putea fi tole­rat. Întrea­ga zonă va fi cura­ța­tă și igie­ni­za­tă, urmând ca aici să con­struim locu­in­țe soci­a­le pe bani euro­peni, care vor fi atri­bu­i­te doar celor care au un loc de mun­că și sunt buni cetă­țeni ai ace­sui oraș”, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.

Pro­iec­tul de rea­li­za­re a locu­in­țe­lor soci­a­le, cu fon­duri UE, în locul bară­ci­lor, este într-un sta­diu avan­sat de eva­lu­a­re și ana­li­ză, urmând să intre în faza de pre­con­trac­ta­re.


Man­ga­lia News, 13.11.2019. (sur­se: Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia și Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply