TVR Internațional vă invită să urmăriți “A DOUA ROMÂNIE”, o emisiune cu și despre românii de pretutindeni

0
516

TVRi vă invi­tă să urmă­riți o emi­siu­ne cu și des­pre româ­nii de pre­tu­tin­deni. A DOUA ROMÂNIE — din 14 noiem­brie, în fie­ca­re joi, de la 21.30 și vineri de la 4.30 și 15.00.

CORESPONDENT TVRi, emi­siu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, împli­neș­te 5 ani şi devi­ne A DOUA ROMÂNIE.

Din 14 noiem­brie 2019, Cori­na Dobre vă invi­tă să‑i cunoaș­teți mai bine pe cona­ţio­na­lii care pro­mo­vea­ză Româ­nia în lume.

În toam­na anu­lui 2014, TVR Inter­națio­nal, pos­tul de tele­vi­ziu­ne care uneș­te româ­nii din întrea­ga lume, lan­sa un nou pro­iect edi­to­ri­al, menit să adu­că în aten­ția publi­cu­lui eve­ni­men­te­le, pre­o­cu­pă­ri­le și rea­li­ză­ri­le mem­bri­lor comu­ni­tă­ți­lor româ­nești din afa­ra gra­ni­țe­lor Româ­ni­ei.

Sun­teți mili­oa­ne de români ple­cați din țară și mili­oa­ne de întâm­plări vor­besc des­pre voi. Eve­ni­men­te­le voas­tre sunt subiec­te­le noas­tre. Fiți cores­pon­denți TVRi!”. Cu acest îndemn, echi­pa emi­siu­nii, al cărei pro­du­că­tor este Lili­a­na Vădu­va, și‑a pro­pus și a reu­șit să reu­neas­că mate­ri­a­le publi­cisti­ce (ştiri, repor­ta­je, inter­viuri, comen­ta­rii) pro­du­se de jur­na­lișți, pro­fe­si­o­niști sau doar pasio­nați, din întrea­ga lume, des­pre subiec­te­le de actu­a­li­ta­te şi de inte­res public, din şi pen­tru comu­ni­tă­ţi­le isto­ri­ce din jurul gra­ni­țe­lor țării și din dias­po­ra. Cu alte cuvin­te, de 5 ani, vedem și vedeți eve­ni­men­te­le româ­nești din toa­te col­țu­ri­le lumii, prin ochiul cores­pon­den­tu­lui TVR Inter­națio­nal.

De‑a lun­gul tim­pu­lui, legă­tu­ri­le echi­pei cu „amba­sa­do­rii cul­tu­rali” ai Româ­ni­ei în lume s‑au con­so­li­dat și mulți din­tre aceștia au deve­nit cola­bo­ra­tori con­stanți ai emi­siu­nii.

LAURA  HANT — pre­șe­din­ta Aso­ci­a­ți­ei “Mihai Emi­ne­scu” din Vie­na, LIVIU  HOPÂRTEAN — preşe­din­te­le  Casei de Cul­tu­ră Bel­go-Româ­ne Arthis din Bru­xe­l­les, VIOLETA  POPESCU – fon­da­toa­rea Cen­tru­lui Cul­tu­ral Ita­lo-Român din Mila­no, GEORGE ROCA —  scri­i­tor, jur­na­list, fon­da­tor de revis­te, scri­i­tor, poet, actor, foto­graf din Aus­tra­lia, ALINA  BALATCHI — fon­da­toa­rea Roma­nian Women în UK, MIOARA  MORARU CRISTEA – vice­preşe­din­ta Aso­ci­a­ți­ei Pro­pa­tria din Roma-Ita­lia, mem­bri activi ai comu­ni­tă­ți­lor româ­nești din dias­po­ra, sunt doar câți­va din­tre cei care au reve­nit cu plă­ce­re în stu­di­o­ul TVR Inter­națio­nal, pen­tru a vor­bi des­pre eve­ni­men­te­le pe care le-au orga­ni­zat.

De ase­me­nea, mari per­so­na­li­tăți din lumea artei, lite­ra­tu­rii, spor­tu­lui sau afa­ce­ri­lor au accep­tat invi­ta­ția de a împăr­tăși publi­cu­lui emi­siu­nii deta­lii des­pre per­for­man­țe­le lor inter­națio­na­le, des­pre legă­tu­ra cu Româ­nia, dar și des­pre întâl­ni­ri­le de suflet cu româ­nii din dife­ri­te col­țuri ale lumii. O par­te din­tre aceștia sunt ANDREI ȘERBAN, NAE CARANFIL, GIGI CĂCIULEANU, CRISTIAN  MANDEAL, MĂRIUCA TALPEŞ, IVAN PATZAICHIN, NORMAN MANEA, GEORGE BANU, ALEXANDRU TOMESCU, DUMITRU PRUNARIU, MAIA MORGENSTERN, TIBERIU  SOARE.

Jur­na­liș­tii Cores­pon­dent TVRi” s‑au aflat, de câte ori a fost posi­bil, în mij­lo­cul eve­ni­men­te­lor, rea­li­zând repor­ta­je apre­cia­te de teles­pec­ta­tori.

Nu au lip­sit edi­ți­i­le spe­ci­a­le, dedi­ca­te săr­bă­to­ri­lor tra­di­țio­na­le sau eve­ni­men­te­lor de impor­tanţă majo­ră pen­tru româ­nii de pre­tu­tin­deni. O edi­ție memo­ra­bi­lă a fost emi­siu­nea rea­li­za­tă la Gene­va, în care Cori­na Dobre v‑a pre­zen­tat cer­ce­tă­to­rii români care fac isto­rie în cadrul Orga­ni­za­ţi­ei Euro­pe­ne pen­tru Cer­ce­ta­re Nuclea­ră, o par­te din­tre cei 100 de spe­cia­li­şti din ţara noas­tră care par­ti­ci­pă la pro­iec­te­le CERN și care au fost pe urme­le Boso­nu­lui Higgs, supra­nu­mit „Par­ti­cu­la lui Dum­ne­zeu”.

După 5 ani de comu­ni­ca­re con­stan­tă cu cei care simt româ­neș­te și poar­tă în suflet țara în care s‑au năs­cut sau care i‑a for­mat, emi­siu­nea care le este dedi­ca­tă își con­ti­nuă par­cur­sul, făcând o reve­ren­ță în fața celor care alcă­tu­iesc A DOUA ROMÂNIE în afa­ra gra­ni­țe­lor țării, pen­tru că suc­ce­sul, per­for­man­țe­le și valoa­rea lor nu au gra­ni­țe.

Din 14 noiem­brie 2019, în fie­ca­re joi, de la 21.30 și vineri, de la 4.30 și 15.00 (ora Româ­ni­ei), TVR Inter­națio­nal vă invi­tă să urmă­riți A DOUA ROMÂNIE, o emi­siu­ne cu și des­pre româ­nii de pre­tu­tin­deni.

***

Mode­ra­tor: Cori­na Dobre.
Jur­na­li­şti: Vir­gi­nia Ghi­ţă, Lucian Băbea­nu, San­dri­no Gavri­loa­ia.
Docu­men­ta­rist: Gabrie­la Moca­nu.
Pro­du­că­tor: Lili­a­na Vădu­va.


Man­ga­lia News, 14.11.2019. Man­ga­lia News are marea onoa­re de a fi par­te­ner media în Pro­iec­tul ARCA TV, Hous­ton, Texas, USA, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, încă de la lan­sa­re, ală­tu­ri de TVRi. (Arti­co­le­le des­pre Arca TV, publi­ca­te de Man­ga­lia News, pot fi vizu­a­li­za­te AICI).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply