TOP 5 cele mai „căutate” meserii în învățământul profesional și tehnic. Producem peste 11 mii de tehnicieni ecologi și sunt doar 16 firme cu astfel de angajați

0
298

Cei mai mulți elevi sunt înscriși la cali­fi­ca­rea „teh­ni­cian în acti­vi­tăți eco­no­mi­ce”, potri­vit plat­for­mei meserii.ro. Este vor­ba des­pre 14% din tota­lul ele­vi­lor din învă­țămân­tul pro­fe­sio­nal din Româ­nia. Pe locul al doi­lea sunt meca­ni­cii auto și pe trei teh­ni­cie­nii în turism, mai ara­tă date­le din Har­ta inte­rac­ti­vă a învă­țămân­tu­lui pro­fe­sio­nal și teh­nic. Însă cea mai inte­re­san­tă situ­a­ție este cea ca teh­ni­cie­ni­lor eco­logi, pro­duși în masă de către școli, în con­di­ți­i­le în care sunt doar 16 fir­me care au ase­me­nea anga­jați.

Învă­țămân­tul pro­fe­sio­nal din Româ­nia cuprin­de 281.383 de elevi în sis­te­mul public, din care în învă­țământ dual sunt 6.489, și 3.449 de elevi în cel pri­vat. Har­ta inte­rac­ti­vă a învă­țămân­tu­lui pro­fe­sio­nal și teh­nic (IPT) din Româ­nia pune față în față, pen­tru pri­ma dată, cali­fi­că­ri­le ele­vi­lor și com­pa­ni­i­le cu obiect de acti­vi­ta­te legat de aces­te cali­fi­cări.

Har­ta inte­rac­ti­vă se bazea­ză pe seturi de date ofi­ci­a­le și ilus­trea­ză toa­te lice­e­le teh­no­lo­gi­ce și șco­li­le pro­fe­sio­na­le din țară, loca­li­za­rea și date­le de con­tact ale aces­to­ra, pre­cum și numă­rul de elevi în pre­gă­ti­re pen­tru fie­ca­re cali­fi­ca­re. Pe har­tă este și dis­tri­bu­ția fir­me­lor în țară, cu deta­lii lega­te de numă­rul total de anga­jați și dome­ni­ul prin­ci­pal de acti­vi­ta­te. (cli­ck pe ima­gi­ne!).

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply