TIMISOARA JAZZ FESTIVAL aduce pe scenele orașului artiști de marcă ai Jazzului mondial [VIDEO]

0
368

In peri­oa­da 10–12 noiem­brie, va avea loc a XI‑a edi­tie a TIMISOARA JAZZ FESTIVAL, eve­ni­ment de tra­di­tie  al ora­su­lui, astep­tat cu ardoa­re de fanii aces­tei muzici. Acest fes­ti­val a adus pe sce­ne­le timi­so­re­ne de‑a lun­gul ani­lor artisti de mar­ca ai sce­nei mondiale:

ESBJORN SVENSSON TRIO, TORD GUSTAFSEN, NILS PETTER MOLVAER, ARILD ANDERSEN, OREGON, JOE LOVANO, ULF WAKENIUS, EBERHARD WEBER, GIOVANNI GUIDI, AVISHAI COHEN, TRILOK GURTU, IIRO RANTALA, JOSHUA REDMAN, MISHA ALPERIN si multi altii.

In acest an, vom pre­zen­ta un line-up, cu totul spe­cial, cu o puter­ni­ca com­po­nen­ta nor­di­ca, nor­ve­gi­a­na in special.

Pro­gra­mul va fi urmatorul:

10 noiem­brie, Sala Capi­tol a Filar­mo­ni­cii Bana­tul, ora 19:00

· Tho­mas Strø­nen ‑Time Is a Blind Gui­de (Nor­ve­gia, Japo­nia, Sue­dia): Ayumi Tana­ka — pian; Håkon Aase — vioa­ră; Leo Sven­s­son San­der — vio­lon­cel; Ole Mor­ten Vågan — con­tra­bas; Tho­mas Strø­nen — tobe, percuție

· RdKi­te (Nor­ve­gia): Even Hel­te Her­mansen — chi­ta­ră; Trond Frø­nes — bas; Bernt André Moen — cla­pe; Tor­ste­in Lofthus — baterie

11 noiem­brie, Sala Capi­tol a Filar­mo­ni­cii Bana­tul, ora 19:00

· Fish In Oil (Ser­bia, UK): Vel­j­ko Niko­lić — Papa Nik — per­cu­ție; Tom Fed­ja Fran­k­lin — tobe; Bra­ni­slav Rado­j­ko­vić — chi­ta­ră bas, con­tra­bas; Bra­ti­slav Rado­va­no­vić — chi­ta­ră; Dusan Petro­vić — saxofon.

· Sini­k­ka Lan­ge­land — Sau­na Cathe­dral (Nor­ve­gia, Fin­lan­da): Sini­k­ka Lan­ge­land — kan­te­le, voce; Tryg­ve Seim — saxo­fon; Eivind Nor­d­set Løn­ning- trom­pe­tă; Stå­le Sto­r­lø­k­ken — orgă elec­tro­ni­că; Mats Eilert­sen — con­tra­bas; Mar­k­ku Ouna­s­kari — bate­rie; Pål Ter­je Anton­sen – sunetist

12 noiem­brie,  Clu­bul Esca­pe Under­gro­und Hub, ora 20:00

· Daniel Doro­ban­țu & Petre Ionu­țes­cu (Româ­nia): Daniel Doro­ban­țu — elec­tro­ni­ce; Petre Ionu­țes­cu – trompetă

Ama­nun­te des­pre acest ultim con­cert, vom pre­zen­ta in zile­le urmatoare.

Tot atunci vom pre­zen­ta in deta­liu si pro­iec­tul SINIKKA LANGELANDSAUNA CATHEDRAL.

Bile­te­le se pot obti­ne la Case­ria Filar­mo­ni­cii Bana­tul, pre­cum si on-line de pe plat­for­ma bilete.ro.

Timi­soa­ra Jazz Fes­ti­val este rea­li­zat cu spri­ji­nul Con­si­li­u­lui jude­tean Timis.

Pro­iec­tul este  rea­li­zat în par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ția Timi­șoa­ra 2021 — Capi­ta­lă Euro­pea­nă a Cul­tu­rii, cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Timi­șoa­ra și al Con­si­li­u­lui Local, prin inter­me­di­ul pro­gra­mu­lui cul­tu­ral pri­o­ri­tar ”Timi­șoa­ra. Capi­ta­lă Euro­pea­nă a Cul­tu­rii 2021”, par­te a Pro­gra­mu­lui Cul­tu­ral TM2021 din anul 2019.

Spon­so­rii eve­ni­men­tu­lui sunt: AUR’A MINERAL WATER, CATENA, BIOCLINICA, RUBIN MEYER-DORU & TRANDAFIR.

Eve­ni­men­tul este pro­dus de FUNDATIA CULTURALA JAZZ BANAT.

Des­pre artisti:

1. Tho­mas Strø­nen — Time Is a Blind Gui­de (Nor­ve­gia, Japo­nia, Suedia):

Ayumi Tana­ka — pian;
Håkon Aase — vioară;
Leo Sven­s­son San­der — violoncel;
Ole Mor­ten Vågan — contrabas;
Tho­mas Strø­nen — tobe, percuție.

Per­cuți­o­nis­tul nor­ve­gian Tho­mas Strø­nen este unul din­tre cei mai apre­ciați muzi­cieni scan­di­navi ai momen­tu­lui. De‑a lun­gul tim­pu­lui și‑a pus ampren­ta cre­a­ti­vă în nume­roa­se pro­iec­te valo­roa­se, în fie­ca­re din­tre ele expe­ri­men­tând noi sono­ri­tăți și moda­li­tăți de expri­ma­re. Din­tre gru­pu­ri­le în care acti­vea­ză sau a acti­vat amin­tim: Food (cu Iain Bal­lamy), Parish (cu Bobo Sten­son, Fre­drik Ljun­gk­vist și Mats Eilert­sen); Mea­dow (ală­tu­ri de John Tay­lor și Tore Bru­n­borg, ulte­ri­or cu Anders Jor­min la con­tra­bas); Hum­crush (cu Stå­le Sto­r­lø­k­ken, feat. Sid­sel Endre­sen în 2011); Reflec­tions in Cos­mo (cu Stå­le Sto­r­lø­k­ken, Hans Mag­nus Ryan, Kje­til Møs­ter), Arild Ander­sen Quar­tet, Maria Kann­e­ga­ard Trio.

Cu gru­pul Time is a Blind Gui­de (în care intro­du­ce atmosfe­ra unei orches­tre de came­ră) a lan­sat deja două albu­me, Time is a Blind Gui­de (2015) și Lucus (2018). În 2015, Strø­nen lan­sa la ECM Recor­ds albu­mul Time Is A Blind Gui­de, com­po­zi­ți­i­le pro­prii prin­zând via­ță prin cre­a­rea unui ansam­blu, o com­bi­na­ție trio de coar­de cu pia­no trio, une­ori adă­u­gân­du-se un ansam­blu de per­cuți­o­niști. Inspi­rat de pădu­rea în care tră­ia la momen­tul res­pec­tiv, Strø­nen a găsit resur­se inte­ri­oa­re pen­tru a crea un uni­vers muzi­cal liric, intens, lucru evi­dent dacă îi asculți com­po­zi­ți­i­le pli­ne de sen­suri, prin­se în tex­turi fas­ci­nan­te și linii melo­di­oa­se. A rea­li­zat tur­ne­uri cu acest ansam­blu, a expe­ri­men­tat în per­ma­nen­ță, une­le com­po­zi­ții trans­for­mân­du-se de la o zi la alta. Trei ani mai târ­ziu, Tho­mas Strø­nen era pre­gă­tit pen­tru al doi­lea album. De aceas­tă dată a cooptat‑o pe pia­nis­ta japo­ne­ză Ayumi Tana­ka și a res­trîns for­mu­la gru­pu­lui la quin­tet. Albu­mul Lucus a fost lan­sat anul tre­cut tot la casa de dis­curi ECM Recor­ds. Quin­te­tul pre­zent la Timi­șoa­ra Jazz Fes­ti­val 2019 va fi for­mat din muzi­cieni excep­țio­nali, fie­ca­re vir­tu­ozi ai instru­men­te­lor lor, cu cari­e­re indi­vi­du­a­le remar­ca­bi­le: Ayumi Tana­ka, la pian, Håkon Aase la vioa­ră, Leo Sven­s­son San­der la vio­lon­cel, ulu­i­to­rul Ole Mor­ten Vågan la con­tra­bas și lide­rul tru­pei, Tho­mas Strø­nen, la bate­rie și percuție.

2. Red Kite (Nor­ve­gia):

Even Hel­te Her­mansen — chitară;
Trond Frø­nes — bas;
Bernt André Moen — clape;
Tor­ste­in Lofthus — baterie.

Red Kite este un quar­tet nor­ve­gian a cărui muzi­că se va adre­sa mai ales publi­cu­lui care savu­rea­ză com­bi­na­ți­i­le expe­ri­men­ta­le între jazz și rock pro­gre­siv. Explo­ra­tori și ener­gi­zanți, mem­brii gru­pu­lui sunt: bate­ris­tul Tor­ste­in Lofthus (a cân­tat cu Shi­ning, Elephant9, Mathias Eick Quin­tet și este unul din­tre fon­da­to­rii aces­tui quar­tet), chi­ta­ris­tul Even Hel­te Her­mansen (Shi­ning, Reven­ge Bush­man și Grand Gene­ral), Trond Frø­nes (Cadi­l­lac) la bass și Bernt André Moen la keyboards.

Au lan­sat anul aces­ta pri­mul lor album (la Rare­No­i­se Recor­ds) și au pri­mit recen­zii foar­te bune mai ales din par­tea cri­ti­ci­lor de rock pro­gre­siv care, sur­prinși de cali­ta­tea muzi­cii lor, le-au pus câte­va eti­che­te: prog-pys­ch-jazz sau avant-gar­de jazz with the brain-rat­tling tex­tu­res of psy­che­de­lic metal. Sunt un grup cre­a­tiv, cu o iden­ti­ta­te deja bine defi­ni­tă. Fie­ca­re din­tre mem­brii quar­te­tu­lui are o expe­rien­ță boga­tă în gru­puri de muzi­că hard rock și jazz. Au înce­put să cân­te la înce­put în jam ses­sions, par­ti­ci­pând oca­zio­nal în fes­ti­va­luri de jazz sau rock. Cu tim­pul și-au dat sea­ma că și-ar dori să con­ti­nue în for­ma unui grup sta­bil, dezvol­tând un sunet dis­tinc­tiv, o iden­ti­ta­te de sine stă­tă­toa­re, cu tot ceea ce pre­su­pu­ne acest lucru — sesiuni de repe­ti­ții, com­po­zi­ții, tur­nee. Muzi­ca adu­să pe sce­nă de Red Kite poar­tă ampren­ta sur­se­lor de inspi­ra­ție, cei patru muzi­cieni fiind  capa­bili să navi­ghe­ze impre­sio­nant pe o arhi­tec­tu­ră com­ple­xă de pro­gre­siv- jazz, atât cu asu­ma­rea ris­cu­ri­lor, în spi­ri­tul impro­vi­za­ți­i­lor jazz, cât și cu inten­si­ta­tea hard rock-ului.

3. Fish In Oil (Ser­bia):

Vel­j­ko Niko­lić — Papa Nik — percuție,
Tom Fed­ja Fran­k­lin — tobe,
Bra­ni­slav Rado­j­ko­vić — chi­ta­ră bas, contrabas,
Bra­ti­slav Rado­va­no­vić — chitară,
Dusan Petro­vić — saxofon.

Fish in Oil  vor adu­ce  pe sce­na Timi­șoa­ra Jazz Fes­ti­val o muzi­că instru­men­ta­lă ori­gi­na­lă, colo­ra­tă cu un pic de blu­es și rock and roll, cu teme pre­lu­a­te din folk, punc­ta­tă dese­ori de impro­vi­za­ții free-jazz. Muzi­ca aces­tei tru­pe reflec­tă cu exac­ti­ta­te tim­pul și regiu­nea de unde pro­vi­ne — este un ames­tec intri­gant între este­ti­ci­le occi­den­ta­le și esti­ce,  o fuziu­ne din­tre isto­rie și via­ța con­tem­po­ra­nă. Fish In Oil a fost înfi­in­ța­tă în 1993, în Bel­grad. Fon­da­to­rul ei, chi­ta­ris­tul Bra­ti­slav Rado­va­no­vić, și‑a pus sem­nă­tu­ra pe majo­ri­ta­tea com­po­zi­ți­i­lor tru­pei. Quin­te­tul a debu­tat disco­gra­fic cu „Polu­os­tr­vo” în 2012. Apoi a înre­gis­trat “Drn­ch” (2013) și „Tri klju­ča” (2016). Al patru­lea album al tru­pei, “Sve će biti u naj­bo­l­jem redu”, a fost înre­gis­trat în 2018 la Metro­po­lis Jazz și a fost lan­sat în cadrul Bel­grad Jazz Fes­ti­val, atunci când l‑au avut ca invi­tat pe cele­brul chi­ta­rist Mark Ribot. Muzi­ca de pe acest album va putea fi ascul­ta­tă și la Timi­șoa­ra Jazz Festival.

Mem­brii tru­pei sunt unii din­tre cei mai apre­ciați muzi­cieni sâr­bi: chi­ta­ris­tul și com­po­zi­to­rul Bra­ti­slav Rado­va­no­vić este impli­cat în mul­te pro­iec­te de free impro­vi­sa­tion, com­pu­ne muzi­că pen­tru orches­tra „Tus­ta I Tma”, dar și muzi­că de film. Saxo­fo­nis­tul Dušan Petro­vić este lide­rul sex­te­tu­lui Men­son Ben­son, al due­tu­lui Cox­less Pair și mem­bru al altor câte­va tru­pe bel­gră­de­ne. Con­tra­ba­sis­tul Bra­ni­slav Rado­j­ko­vić este lide­rul tru­pei de world music Naked. În iulie 2005, a ter­mi­nat cu suc­ces “Ber­k­lee Sum­mer Scho­ol” din Peru­gia, Ita­lia, și este foar­te activ pe sce­na muzi­ca­lă din Bel­grad. Bate­ris­tul Tom Fed­ja Fran­k­lin este cola­bo­ra­tor al Cox­less Pair și mem­bru al sex­te­tu­lui Men­son Ben­son. Per­cuți­o­nis­tul Papa Nik (Vel­j­ko Niko­lić) are un pal­ma­res foar­te bogat, a cân­tat cu aproa­pe fie­ca­re muzi­cian sârb impor­tant (cum ar fi pia­nis­tul Miloš Petro­vić sau Lala Kova­čev). Este lider al „The Insti­tu­te”, grup cu o lon­ge­vi­ta­te de aproa­pe 40 de ani și inter­pre­tea­ză muzi­că impro­vi­za­tă la instru­men­te cre­a­te manual.

4. Sini­k­ka Lan­ge­land — Sau­na Cathe­dral (Nor­ve­gia, Finlanda):

Sini­k­ka Lan­ge­land — kan­te­le, voce;
Tryg­ve Seim — saxofon;
Eivind Nor­d­set Løn­ning— trompetă;
Stå­le Sto­r­lø­k­ken — orgă electronică;
Mats Eilert­sen — contrabas
Mar­k­ku Ouna­s­kari — baterie;
Pål Ter­je Anton­sen — sunetist.

Sau­na Cathe­dral este rezul­ta­tul întâl­ni­rii recen­te a unor muzi­cieni con­sa­crați în jurul une­ia din­tre cele mai pre­ți­oa­se voci ale Nor­du­lui — Sini­k­ka Lan­ge­land.  Tryg­ve Seim la saxo­fon, Mats Eilert­sen la con­tra­bas, Stå­le Sto­r­lø­k­ken la orgă elec­tro­ni­că, Eivind Nor­set Løn­ning la trom­pe­tă și fin­lan­de­zul Mar­k­ku Ouna­s­kari la bate­rie vor pune în sce­nă cre­a­ți­i­le sem­na­te Sini­k­ka Lan­ge­land, în for­ma unor pie­se muzi­ca­le con­ce­pu­te ca trep­te de ini­ți­e­re într-un uni­vers mito­lo­gic unic, puțin cunos­cut în zona sud-europeană.

Sini­k­ka Lan­ge­land și‑a înce­put carie­ra cân­tând muzi­că tra­di­țio­na­lă, apoi s‑a sim­țit mai bine impro­vi­zând, com­pu­nând și folo­sin­du-se de resur­se­le jaz­zu­lui. Stă­pâ­neș­te până la desă­vâr­și­re un instru­ment tra­di­țio­nal fin­lan­dez – kan­te­le, dar și vocea. A des­co­pe­rit și a cer­ce­tat mul­te comori muzi­ca­le din zona Finn­sko­gen, afla­tă la gra­ni­ța din­spre sud-est din­tre Nor­ve­gia și Sue­dia, aco­lo unde aproa­pe că nu se vor­beș­te, se cân­tă, spun unii etno­logi. În Finn­sko­gen (pădu­rea fin­lan­de­ză, în lim­ba nor­ve­gi­a­nă) se află o mino­ri­ta­te fin­lan­de­ză, ai cărei mem­bri poar­tă nume­le de fin­lan­dezi pădu­reni, cu tra­di­ții trans­mi­se de la o gene­ra­ție la alta și cu ori­gini în vechea Care­lia. Sini­k­ka Lan­ge­land și‑a apro­pi­at toa­te mitu­ri­le, teme­le muzi­ca­le des­co­pe­ri­te și le‑a dat o inter­pre­ta­re extrem de per­so­na­lă, adu­cînd la lumi­nă, din tene­bre­le tre­cu­tu­lui, o pale­tă boga­tă de tră­iri. În uni­ver­su­lui ei muzi­cal se reflec­tă con­tras­te­le exis­ten­te în toa­te poveș­ti­le (mitu­ri­le): dure­re, tris­te­țe, bucu­rie, spe­ran­ță în bună­ta­tea omu­lui și, în plus, iden­ti­ta­tea sa de om al pădu­rii (cu tot ce impli­că o ase­me­nea titu­la­tu­ră). Disco­gra­fia muzi­cie­nei însu­mea­ză 14 albu­me, 9 apă­ru­te la Gra­p­pa și Nor­dic Sound, 5 la ECM Recor­ds, fie­ca­re din­tre albu­me repre­zen­tând măr­tu­rii ale mun­cii sale de explo­ra­tor de tra­di­ții și cre­a­tor de lumi sono­re originale.

5. Daniel Doro­ban­țu & Petre Ionu­țes­cu (Româ­nia):

Daniel Doro­ban­țu — electronice;
Petre Ionu­țes­cu — trompetă.

Petre Ionu­țes­cu și Daniel Doro­ban­țu au lan­sat anul tre­cut un pro­iect comun, inti­tu­lat Car­tea de Pia­tră. Cola­bo­ra­rea lor a con­ti­nu­at, iar con­cer­tul sus­ți­nut de aceștia în iulie 2019, pe sce­na Gărâ­na Jazz Fes­ti­val XXIII, a fost înre­gis­trat și va con­sti­tui mate­ri­a­lul albu­mu­lui digi­tal pe care îl vor lan­sa la Timi­șoa­ra Jazz Fes­ti­val — „Petre Ionu­țes­cu & Daniel Doro­ban­țu – Live at Gărâ­na Jazz Fes­ti­val“. La sfâr­și­tul anu­lui vor lan­sa mate­ri­a­lul și pe suport vinil. Muzi­ca lor este un mix inge­ni­os și inspi­rat de jazz, muzi­că elec­tro­ni­că, ambien­ta­lă, cu influ­en­țe din muzi­ca clasică.

Daniel Doro­ban­țu a debu­tat în 1995 și de atunci a pro­dus 12 albu­me de stu­dio, nume­roa­se lucrări de artă video, insta­la­ții, spec­ta­co­le live și expe­ri­men­te mul­ti­me­dia. În 1995, Daniel Doro­ban­țu a fon­dat Thy Veils ca pro­iect indi­vi­du­al de stu­dio. 13 ani mai târ­ziu, Daniel aban­do­nea­ză com­po­zi­ția în favoa­rea impro­vi­za­ți­ei și trans­for­mă Thy Veils într-un ansam­blu de artă sin­cre­ti­că. Înce­pând cu anul 2008, i se ală­tu­ră nu mai puțin de 8 artiști și au loc pri­me­le apa­ri­ții publi­ce, în dife­ri­te for­mu­le de com­po­nen­ță. În câți­va ani, Thy Veils devi­ne un nume rezo­nant pen­tru sti­lu­ri­le ambient, neo­cla­sic şi world-fusion, atât în con­tex­tul artis­tic româ­nesc, dar și internațional.

Petre Ionu­țes­cu este trom­pe­tist, muzi­cian și pro­du­că­tor, mem­bru fon­da­tor al for­ma­ți­i­lor Trom­pe­tre, Fun­ky Growl, Bla­z­zaj și fon­da­tor al Aso­ci­a­ți­ei Roma­nian Bra­ss Soci­e­ty (2006), pri­ma aso­ci­a­ție din Româ­nia dedi­ca­tă instru­men­te­lor de ala­mă. A absol­vit Con­ser­va­to­rul la Uni­ver­si­ta­tea de Vest Timi­șoa­ra, Facul­ta­tea de Muzi­că, pro­moţia 1999. Între 1995–1999 a fost prim-trom­pe­tist al Filar­mo­ni­cii din Arad și a cola­bo­rat cu Filar­mo­ni­ca Bana­tul din Timi­șoa­ra și Filar­mo­ni­ca de Stat din Sibiu. Este supra­nu­mit și “the mas­ter of tra­di­tio­nal wind instru­ments”. A cola­bo­rat cu nume impor­tan­te de pe sce­na româ­neas­că, pre­cum Ale­xan­dri­na, Thy Veils, Sub­car­pați, Ior­da­che sau Negu­ra Bun­get. În 2016, Petre Ionu­țes­cu a lan­sat pri­mul său album cu pro­iec­tul Trom­pe­tre, Maria Rad­na Live. Tot în 2016 pri­meș­te pre­mi­ul “Trom­pe­tis­tul anu­lui” în cadrul Timi­șoa­ra Jazz Awards.


Man­ga­lia News, 10.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply