TÂRGUL DE CARTE GAUDEAMUS 2019. Reportaj (neconvențional) de Ioan Iacob (partea I)

0
424

Ini­țial, con­ce­pu­sem o altă ver­siu­ne pen­tru acest repor­taj, dar – în ciu­da pre­ci­ză­ri­lor unui bun pri­e­ten, care mi‑a ofe­rit deta­lii pen­tru recu­pe­ra­rea pri­mei ver­siuni –, nu a fost posi­bil să… Așa că încerc să refac acea pri­mă ver­siu­ne des­pre acest mix de infor­ma­ții, ima­gini, sune­te, cărți și eve­ni­men­te care înseam­nă GAUDEAMUS.

Edi­ția 2019 se des­fă­șoa­ră într-un nou spa­ţiu, Pavi­li­o­nul B2 Romex­po. Eve­ni­men­tul orga­ni­zat de Radio Româ­nia, a ajuns în acest an la edi­ţia cu numă­rul 26 și se va desfă­şu­ra în peri­oa­da 20–24 noiem­brie, sub sem­nul ani­ver­să­rii a 30 de ani de la Revo­lu­ţia din Decem­brie 1989. Co-preşe­dinţi de onoa­re ai edi­ţi­ei sunt poe­tul şi jur­na­lis­tul Mir­cea Dine­scu şi Ion Cara­mi­tru, direc­to­rul Tea­tru­lui Naţio­nal Bucu­reşti.

Cifre? Pes­te 250 de expo­zanţi, reu­ni­ţi în 200 de stan­duri. Edi­turi româ­neşti cu tra­di­ţie, insti­tu­ţii de învă­ţământ, difu­zori de car­te şi publi­ca­ţii, pro­du­că­tori şi dis­tri­bu­i­tori de jocuri edu­ca­ţio­na­le, aso­ci­a­ţii pro­fe­sio­na­le şi orga­ni­za­ţii acti­ve în dome­ni­i­le cul­tu­ră şi edu­ca­ţie, căro­ra li se ada­u­gă nume­roşi par­ti­ci­panţi în pre­mie­ră; aproa­pe 900 de eve­ni­men­te edi­to­ri­a­le şi pro­fe­sio­na­le se vor desfă­şu­ra la stan­du­ri­le expo­zanţi­lor, în Sala Vir­gil Mad­gea­ru şi în cele două spa­ţii de eve­ni­men­te denu­mi­te după doi din­tre scri­i­to­rii care au avut un rol esenţi­al în con­tu­ra­rea iden­ti­tă­ţii aces­tui pro­iect: Mir­cea Nedel­ciu, unul din­tre fon­da­to­rii târ­gu­lui şi Mir­cea Sân­tim­brea­nu, preşe­din­te­le de onoa­re al pri­me­lor cinci edi­ţii; pes­te 8.300 de metri pătra­ţi de stan­duri (com­pa­ra­tiv cu cir­ca 6.000 la edi­ţia pre­ce­den­tă), ceea ce repre­zin­tă un record pen­tru un Târg de car­te din Româ­nia.

Îmi amin­tesc ima­gi­nea lui Mir­cea Nedel­ciu, încon­ju­rat  – pe când lucra la Libră­ria Edi­tu­rii CARTEA ROMÂNEASCĂ – de zeci de “debu­tanți cu pagini de asalt”, el avea răb­da­rea să le citeas­că pe toa­te… Pes­te ani, după 1989, atunci când îl cunos­cu­sem mai bine și deve­ni­sem pri­e­te­ni, a făcut o măr­tu­ri­si­re care mi‑a schim­bat com­plet per­spec­ti­va asu­pra tim­pu­lui său acor­dat debu­tan­ți­lor cu “manu­scri­se de asalt”. “Cum de ai timp să acorzi aten­ție tutu­ror celor care te cau­tă?”, l‑am între­bat eu, iar el mi‑a răs­puns – inver­sând cum­va per­spec­ti­va: “De la fie­ca­re ai ceva de învă­țat“.   

*

Pătrund pe ale­i­le de la Romex­po prin miro­sul ace­la “non­șa­lant“ de mici, frip­turi, piz­ze, gogoși, tara­be­le de pe ale­i­le Romex­po te îmbie – chiar dacă încă nu au venit săr­bă­to­ri­le de decem­brie – cu pro­du­se româ­nești “orto‑, meta-“ și para- “tra­di­țio­na­le, încât mă gân­desc că într‑o zi, la a nu știu câta edi­ție, ima­gi­na­ția comer­ci­an­ți­lor ar putea să expu­nă „în calea inva­zi­i­lor de vizi­ta­tori” …deli­cioa­se “Cărți de degus­tat” din salam, brân­ze­turi, câr­nați sau cio­co­la­tă, un fel de “libră­rie gas­tro­no­mi­că”, extrem de ten­tan­tă…

Îmi amin­tesc că Mir­cea Dine­scu – într-un inter­viu cu un amba­sa­dor al Sta­te­lor Uni­te la Bucu­rești, l‑a între­bat care anu­me din pro­du­se­le cunos­cu­te în Româ­nia con­si­de­ră că ar putea fi de inte­res pen­tru export pe pia­ța ame­ri­ca­nă. Zâm­bind, ofi­ci­a­lul ame­ri­can a răs­puns “Micii!”, iar Dine­scu a con­ti­nu­at: “Și atunci nu ne-ați putea aju­ta să expor­tăm câte­va vapoa­re de mici?” 

*

În urmă cu câte­va cli­pe, îl aud pe Mir­cea la Radio Româ­nia Actu­a­li­tăți… Îndem­nul său adre­sat părin­ți­lor este de a le cum­pă­ra cărți copi­i­lor. Mi‑l amin­tesc pe Mir­cea,  pe vre­mea când era Pre­șe­din­te­le Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor, iar șeful meu de la Depar­ta­men­tul lite­ra­tu­ră si artă din Radi­o­te­le­vi­ziu­nea Româ­nă mă tri­mi­se­se să fac un inter­viu cu el. Mir­cea, fără mor­gă, a decli­nat invi­ta­ția și m‑a îndem­nat să dis­cu­tam… fără micro­fon. Pes­te ani l‑am întâl­nit în cen­trul vechi al Bucu­rești­u­lui, mer­gea spre res­ta­u­ran­tul său… Rămă­se­se ace­lași per­so­naj non­con­for­mist, cu un zâm­bet com­pli­ce, care îl face mereu sim­pa­tic și cuce­ri­tor.

*

Nu îmi fac ilu­zii că voi reu­și să văd tot, să par­ti­cip la mai mul­te lan­sări, la eve­ni­men­te… Târ­gul GAUDEAMUS mă absoar­be în flu­xul său uri­aș de vizi­ta­tori, văd în fugă câte­va figuri cunos­cu­te de scri­i­tori, toți sunt scu­fun­dați în con­ver­sa­ții, aproa­pe că deve­nim – în flu­xul uri­aș al celor ce se perin­dă prin drep­tul stan­du­ri­lor cu cărți – MARII ANONIMI AI  LUMII CĂRȚILOR, indi­fe­rent câte cărți am publi­cat (sau dacă), îmi amin­tesc mereu figuri emble­ma­ti­ce de la GAUDEAMUS, une­le au intrat deja în legen­dă și nu le vom mai putea regă­si decât în căr­ți­le lor, căr­ți­le care devin din ce în ce mai mul­te, iar auto­rii con­sa­crați – ca fiin­țe vii – din ce în ce mai puțini. De fapt nu numă­rul căr­ți­lor con­tea­ză… Îmi amin­tesc și acum că, în pri­mul an de facul­ta­te, Pro­fe­so­rul de Este­ti­că de la Iași ne reco­man­da­se UN AUTOR AL UNEI SINGURE CĂRȚI, e drept, o car­te cu care acel autor intra­se în lite­ra­tu­ra uni­ver­sa­lă…

Mir­cea Nedel­ciu mă suna din când în când, să îmi spun păre­ri­le asu­pra unor cărți ce urmau să fie pre­mi­a­te de Aso­ci­a­ția Scri­i­to­ri­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia (A.S.P.R.O.), făceam par­te din­tr-un juriu, dar numă­rul auto­ri­lor deve­ni­se din ce în ce mai mare, la fel ca și la actu­a­la edi­ție GAUDEAMUS, des­pre care vom mai vor­bi, fiind­că sun­tem abia în a doua zi, iar nume­le Mir­cea Nedel­ciu a rămas în memo­ria mea așa cum l‑am văzut pri­ma dată la Libră­ria CĂRȚII ROMÂNEȘTI, un autor pro­fund, cu o ima­gi­na­ție debor­dan­tă, un mare pri­e­ten, gene­ros, rebel în struc­tu­ri­le căr­ți­lor sale, un om firesc, altru­ist, geni­al…

Ioan Iacob, Bucu­rești, noiem­brie 2019.

(VA URMA).

MN: Din scri­e­ri­le și des­pre pro­iec­te­le dom­nu­lui pro­fe­sor dr. Ioan Iacob, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a adu­nat și publi­cat câte­va pagini cu arti­co­le pe care vă invi­tăm le (re)citiți AICI.


Man­ga­lia News, 21.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply