TÂRGUL DE CARTE GAUDEAMUS 2019. Reportaj (neconvențional) de Ioan Iacob (partea a II‑a)

0
635

TÂRGUL DE CARTE GAUDEAMUS 2019  Repor­taj (necon­ven­țio­nal) de Ioan Iacob (par­tea a II‑a).

O explo­zie de infor­ma­ții și titluri. O GALAXIE de infor­ma­ții și titluri. Cân­d­va, cred că era prin 2007 sau 2008, am scris un repor­taj des­pre GAUDEAMUS, pen­tru ‘Las Vegas Roma­nian Jour­nal’ (zia­rul comu­ni­tă­țíi româ­nești din Las Vegas) și am denu­mit TÂRGUL DE CARTE  “Cara­ca­ti­ța inte­li­gen­tă GAUDEAMUS“. Aici era (și este) posi­bil să te întâl­nești cu oameni pe care nu i‑ai mai văzut de mult, cu scri­i­tori, cu jur­na­liști, cu pri­e­te­ni… Toți cau­tă ceva reve­la­tor, toți sunt într-un fel de cur­să pen­tru detec­ta­rea celor mai bune cărți, celor mai buni autori… Îmi amin­tesc că, în urmă cu două-trei edi­ții, l‑am revă­zut cu drag pe un bun pri­e­ten, scri­i­tor și cri­tic cele­bru, dar nu am putut să ne strân­gem mâi­ni­le atunci (aman­doi eram într-un fel de goa­nă nebu­nă fiind­că tre­bu­ia să ajun­gem fie­ca­re la alt eve­ni­ment), deo­a­re­ce pri­e­te­nul meu avea mâi­ni­le încăr­ca­te cu doi “reci­pienți de plas­tic“ bur­du­șiți cu cărți… Ne-am salu­tat, ne-am zâm­bit și ne-am des­păr­țit pe fugă (con­vor­bi­rea având loc mult mai târ­ziu, la o cafea).

Mai nou, edi­tu­ri­le au făcut un fel de top al căr­ți­lor publi­ca­te, ceea ce mi se pare, ori­cum, puțin deli­cat în a “decre­ta” obiec­ti­vi­ta­tea selec­ți­ei, deo­a­re­ce nu cred că ar exis­ta vreo edi­tu­ră care să afir­me: ”Vă atra­gem aten­ția să nu cum­pă­rați de la noi tot ceea ce am publi­cat, mai ales cele pai­spre­ze­ce titluri apă­ru­te anul aces­ta, ci doar cei trei autori, doi tra­duși cu mare gre­u­ta­te din… nepa­le­ză, des­co­pe­riți dato­ri­tă Semi­na­ru­lui XXX

Ca să nu se spu­nă că nu am fost recep­tivi la suges­ti­i­le edi­tu­ri­lor, am selec­tat și noi câte­va titluri din “cele mai bune cărți pro­pu­se de edi­turi” (cităm de pe Inter­net):

Edi­tu­ri­le ne întâm­pi­nă zile­le aces­tea la târ­gul de car­te Gau­dea­mus cu titluri atrac­ti­ve. Une­le spun poves­tea unor seri­a­le cunos­cu­te și urmă­ri­te de mili­oa­ne de oameni pre­cum Nar­cos ori Cer­no­bîl. Alte­le sunt inspi­ra­te din peri­oa­da comu­nis­mu­lui și vin în întâm­pi­na­rea celor 30 de ani de la revo­lu­ție.

În top sunt căr­ți­le care au legă­tu­ră cu seri­a­le cele­bre. Edi­tu­ra Lite­ra pro­pu­ne, de pil­dă, “Rugă­ciu­ne pen­tru Cer­no­bîl”, de Sve­tla­na Ale­k­si­e­vici, car­tea care a inspi­rat seri­a­lul Cer­no­bîl și a obți­nut Pre­mi­ul Nobel pen­tru Lite­ra­tu­ră, în anul 2015. O altă nou­ta­te este “Cum l‑am răpus pe Pablo Esco­bar”, care spu­ne poves­tea tra­fi­can­tu­lui de dro­guri din seri­a­lul Nar­cos.

La edi­tu­ra Nemi­ra găsiți volu­mul “Sus­pi­cio­us Min­ds”, de Gwen­da Bond, inspi­rat din seri­a­lul “Stran­ger thin­gs”. Ana Nico­lau, direc­to­rul edi­tu­rii Nemi­ra: „Urma­tă de cea mai nouă car­te Ste­phen King, “Stră­i­nul”, lan­sa­tă tot anul asta și în Sta­te­le Uni­te și cel de-al 59 lea roman al lui, urmat de o poves­te de răz­boi și de dra­gos­te, „Sol­da­tul ier­nii”, al lui Daniel Mason.

Cu titluri noi vă așteap­tă și edi­tu­ra Cur­tea Veche: „Radi­o­gra­fia unei mâr­șă­vii judi­ci­a­re”.

Miru­na Mei­ro­șu:Corup­ția uci­de?” e un volum pe care îl lan­săm în sea­ra asta și este o încer­ca­re de a da un răs­puns la aceas­tă intra­re prin dife­ri­te ana­li­ze”. Edi­tu­ra deru­lea­ză și o cam­pa­nie sub slo­ga­nul “Tim­pul să citim”, prin care îi pro­voa­că pe oameni să pos­te­ze pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re cli­puri în care citesc, asta pen­tru că…

Româ­nii citesc în medie 5 minu­te pe zi, motiv pen­tru care ocu­păm penul­ti­mul loc din UE la acest capi­tol. Și cum anul aces­ta se împli­nesc 30 de ani de la Revo­lu­ția din decem­brie, la edi­tu­ra Huma­ni­tas o să găsiți și o car­te cu foto­gra­fii a cele­bru­lui foto­graf Andrei Pan­de­le. Și nu numai…

Ius­ti­na Cro­i­to­ru, Huma­ni­tas: „Când moa­re corul. Vic­ti­me­le”, este o măr­tu­rie cutre­mu­ră­toa­re des­pre comu­nism, des­pre atro­ci­tă­ți­le întâm­pla­te în acea peri­oa­dă, des­pre tot ceea ce astăzi unii aleg să uite”. Prin­tre nou­tă­ți­le de la Huma­ni­tas se numă­ră și car­tea “Ne facem bine”, scri­să de cole­gii de la „Româ­nia, te iubesc.” Cu ei vă puteți întâl­ni dumi­ni­că la Gau­dea­mus, de la ora 13.30, când are loc lan­sa­rea volu­mu­lui.”  

* * *

O zăresc prin mul­ți­me pe Miha­e­la Hel­mis, care trans­mi­te peri­o­dic, pen­tru Radio Româ­nia Actu­a­li­tăți, nou­tăți de la GAUDEAMUS. Pen­tru mine Miha­e­la rămâ­ne unde­va, pe ban­da memo­ri­ei, cu acea soli­ci­ta­re – atunci când rea­li­za­sem edi­ția a III‑a a “Zile­lor HESPERUS”, la Cole­gi­ul Națio­nal Jean Monet din Bucu­rești și avu­se­sem ca invi­tați trei amba­sa­dori (Amba­sa­do­rii Indi­ei, Por­tu­ga­li­ei și Bra­zi­li­ei la Bucu­rești). Miha­e­la se apro­pi­a­se de mine și îmi întin­se­se micro­fo­nul, să declar ceva pen­tru Radio Româ­nia Actu­a­li­tăți, nu știu de ce am reți­nut în memo­rie sec­ven­ța de atunci, era în 1999… Și au tre­cut de atunci o groa­ză de ani.

Îmi amin­tesc și acum o ima­gi­ne a Aca­de­mi­cia­nu­lui și Pro­fe­so­ru­lui Eugen Simion, de la edi­ția tre­cu­tă GAUDEAMUS, se îndrep­ta spre ieși­re, îna­in­te de a ple­ca, a mai arun­cat o dată o pri­vi­re pes­te întrea­ga pano­ra­mă a TÂRGULUI DE CARTE, apoi a dis­pă­rut spre ieși­re. 

În 2012, când eram dis­pe­rat să găsesc o posi­bi­li­ta­te de a face un doc­to­rat, am intrat în audien­ță la dom­nul Aca­de­mi­cian Eugen Simion (pen­tru mine rămâ­ne mereu mai aproa­pe denu­mi­rea “Pro­fe­so­rul Eugen Simion”), i‑am vor­bit des­pre tema tezei mele de doc­to­rat “Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu — Edgar Allan Poe”, iar domnia sa a excla­mat “More­l­la!”. Măr­tu­ri­sesc că atunci – în pri­mă­va­ra lui 2012 – nu ști­am la ce se refe­ră exact Pro­fe­so­rul Eugen Simion, dar pe par­cur­sul pre­gă­ti­rii doc­to­ra­tu­lui meu am aflat. Pen­tru mine, ima­gi­nea Pro­fe­so­ru­lui Eugen Simion, din pra­gul ieși­rii de la GAUDEAMUS, rămâ­ne ca un fel de emble­mă a per­so­na­li­tă­ți­lor lite­ra­tu­rii și cul­tu­rii intra­re deja în legen­dă…

Dar nu avem timp — în frea­mă­tul Târ­gu­lui de car­te GAUDEAMUS — să cădem pe gân­duri, edi­tu­ri­le ne invi­tă la lan­sări, auto­rii ne chea­mă la lan­sări, GAUDEAMUS  este viu și pal­pi­tă, este ace­eași “cara­ca­ti­ță inte­li­gen­tă”, care nu ne “iar­tă“ ș.a.m.d, ș.a.m.d, ș.a.m.d.

Ioan Iacob, Bucu­rești, noiem­brie 2019.

(VA URMA).

MN: Din scri­e­ri­le și des­pre pro­iec­te­le dom­nu­lui pro­fe­sor dr. Ioan Iacob, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a adu­nat și publi­cat câte­va pagini cu arti­co­le pe care vă invi­tăm să le (re)citiți AICI.


Man­ga­lia News, 23.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply