Standul Mangaliei la Târgul de Turism al României, vizitat de ministrul Economiei

1
531

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui par­ti­ci­pă și în acest an la edi­ția de toam­nă a Târ­gu­lui de Turism al Româ­ni­ei (TTR), orga­ni­zat la Romex­po Bucu­reşti, în peri­oa­da 14 – 17 noiem­brie. Stan­dul Man­ga­li­ei, situ­at în Pavi­li­o­nul B1 al Com­ple­xu­lui Expo­zi­țio­nal, a fost vizi­tat de minis­trul Eco­no­mi­ei, Vir­gil Popes­cu, care a des­chis ofi­ci­al eve­ni­men­tul, dar și de alți vizi­ta­tori, inte­re­sați de ser­vi­ci­i­le turis­ti­ce ofe­ri­te de ope­ra­to­rii din zona de sud a lito­ra­lu­lui.

Pe dura­ta TTR, repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia valo­ri­fi­că poten­ți­a­lul turis­tic și cul­tu­ral al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și al celor șase sta­țiuni, prin pre­zen­ta­rea de diver­se mate­ri­a­le infor­ma­ti­ve, publi­cu­lui inte­re­sat. Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia și sta­țiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui se află, de câți­va ani, într‑o peri­oa­dă de puter­ni­că dezvol­ta­re, atât din punct de vede­re eco­no­mic, dar și din per­spec­ti­va infras­truc­tu­rii și a inves­ti­ți­i­lor pri­va­te.

”După cum se știe, Pri­mă­ria Man­ga­lia admi­nis­trea­ză toa­te cele 6 sta­țiuni, res­pec­tiv Saturn, Venus, Cap Auro­ra, Jupi­ter, Nept­un și Olimp. Sun­tem sin­gu­ra muni­ci­pa­li­ta­te din Româ­nia, care are în admi­nis­tra­rea un număr așa mare de sta­țiuni, pe lito­ra­lul Mării Negre. De ace­ea, inves­tim mult în moder­ni­za­re, rea­bi­li­ta­rea infras­truc­tu­rii ruti­e­re și turis­ti­ce, dezvol­ta­rea sta­țiu­ni­lor și, impli­cit, atra­ge­rea unui număr cât mai mare de turiști. Deja sun­tem în plin pro­ces de exe­cu­ție a lucră­ri­lor de moder­ni­za­re din sta­țiu­ni­le Saturn și Nept­un, urmând ca până la sfâr­și­tul anu­lui să intrăm în teren și cu lucrări de rea­bi­li­ta­re a fale­zei Man­ga­lia-Saturn”, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.

El a mai pre­ci­zat că toa­te aces­te inves­ti­ții impor­tan­te au fost posi­bi­le dato­ri­tă absorb­ți­ei fon­du­ri­lor euro­pe­ne, care se vor regă­si în infras­truc­tu­ra ruti­e­ră și turis­ti­că din sudul lito­ra­lu­lui.

”În ulti­mii ani, în sta­țiu­ni­le Man­ga­li­ei, s‑au dezvol­tat inves­ti­ți­i­le pri­va­te, ceea ce ne con­fir­mă fap­tul că sec­to­rul turis­tic a intrat pe făga­șul nor­mal, avem din ce în ce mai puți­ne acti­ve în para­gi­nă și mul­te con­struc­ții noi. De ace­ea, admi­nis­tra­ția publi­că loca­lă sus­ți­ne inves­ti­ți­i­le pri­va­te cu imple­men­ta­rea unor pro­iec­te euro­pe­ne de moder­ni­za­re a infras­truc­tu­rii în toa­te sta­țiu­ni­le. Încă de acum câți­va ani, am inves­tit în moder­ni­za­rea fale­ze­lor — zona ”La Stea­guri din Nept­un, fale­za din Jupi­ter, vechea fale­ză a Man­ga­li­ei, sco­pul nos­tru fiind ace­la de a con­strui o fale­ză uni­că din Man­ga­lia până în Olimp și de a sus­ți­ne, în con­ti­nu­a­re, inves­ti­ți­i­le pri­va­te din sec­to­rul turis­tic”, a mai expli­cat edi­lul Man­ga­li­ei.

La edi­ţia din acest an vor pre­zen­ta ofer­te de turism fir­me de pro­fil din țară, dar și din afa­ra gra­ni­țe­lor, pre­cum: Alba­nia, Aus­tria, Bul­ga­ria, India, Isra­el, Ita­lia, Japo­nia, Repu­bli­ca Mol­do­va, Pales­ti­na, Sri Lan­ka, Tur­cia etc.


Man­ga­lia News, 15.11.2019. (Comu­ni­cat trans­mis de Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Doam­ne!!!! Ce să vadă omul aco­lo? Doar poze din tre­cu­tul înde­păr­tat! Să vină în Man­ga­lia acum să vadă dez­as­trul! E …! No com­ment!

Leave a Reply