SFATUL MEDICULUI — Recomandări pentru prevenirea îmbolnăvirilor din perioada sezonului rece

0
307

Pen­tru a pre­ve­ni îmbol­nă­vi­ri­le, cu pre­că­de­re de la nive­lul trac­tu­lui res­pi­ra­tor, gene­ra­te de con­di­ți­i­le cli­ma­ti­ce din peri­oa­da sezo­nu­lui rece, spe­cia­lis­tul din cadrul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia — dr. epi­de­mi­o­log Ser­giu Tasin­schi face urmă­toa­re­le pre­ci­zări:

În peri­oa­da de tranzi­ție, sezo­nul de toam­nă, pre­gă­ti­rea cor­pu­lui nos­tru pen­tru luni­le reci este abso­lut nece­sa­ră. Pen­tru a face acest lucru cât mai efi­cient, vă reco­man­dăm câte­va sfa­turi care pot fi apli­ca­te de ori­ci­ne, iar asta într-un mod cât mai sim­plu.

De ce cor­pul are nevo­ie de pro­tec­ție, oda­tă cu sezo­nul rece?

Dimi­ne­ți­le și seri­le reci, zile­le cal­de și dimi­nu­a­rea zilei sunt fac­tori care vrem, nu vrem, ne pre­gă­tesc pen­tru tranzi­ția de la vară la iar­nă. Pen­tru a evi­ta ca acest lucru să se întam­ple brusc și cu con­se­cin­țe asu­pra săna­tă­ții fizi­ce și psi­hi­ce, tre­bu­ie să urmăm câți­va pași sim­pli, care ar putea să ne adu­că un plus de con­fort.

Faceti sport!

Dacă toa­tă vara am făcut sport pen­tru a ne men­ți­ne gre­u­ta­tea și a ară­ta bine mai ales la pla­jă, ei bine, oda­tă cu apro­pi­e­rea sezo­nu­lui rece, nu tre­bu­ie să renun­țăm la acest obi­cei. În sezo­nul rece, poa­te mai mult ca vara, cor­pul nos­tru are nevo­ie de un bun tonus mus­cu­lar. În plus, de ace­ea evi­tăm acu­mu­la­rea de kilo­gra­me în plus, o ten­din­ță în luni­le de iar­nă.

Vac­ci­nați-vă!

Nu tre­bu­ie să negli­jăm vac­ci­na­rea anti­gri­pa­lă. Vac­ci­nul ne adu­ce un plus de imu­ni­za­re. Vac­ci­na­rea este reco­man­da­tă mai ales per­soa­ne­lor în vâr­stă și cu afec­țiuni cro­ni­ce, care se pot acu­ti­za în cazul îmbol­nă­vi­rii de gri­pă.

Men­ti­neți o igie­nă cores­pun­ză­toa­re. Spă­lați-vă pe mâini. Aeri­siți încă­pe­ri­le!

Majo­ri­ta­tea infec­ți­i­lor din acest sezon sunt cau­za­te de viruși, iar frec­ven­ța cres­cu­tă a aces­tor infec­ții se dato­rea­ză pe de o par­te fap­tu­lui că tem­pe­ra­tu­ri­le scă­zu­te inhi­bă răs­pun­sul imun de la nive­lul mucoa­se­lor (mucoa­sei naza­le în mod spe­cial – poar­ta de intra­re pen­tru viru­suri res­pon­sa­bi­le de infec­ții ale căi­lor res­pi­ra­to­rii supe­ri­oa­re), dar și că în acest ano­timp petre­cem mai mult timp “înghe­su­iți” în încă­peri închi­se, mai putin aeri­si­te, favo­ri­zan­du-se ast­fel trans­mi­sia viru­su­ri­lor.

Și, pen­tru că a venit vor­ba de trans­mi­sia ger­me­ni­lor, tre­bu­ie să sub­li­ni­em fap­tul că aceas­ta se face în prin­ci­pal prin meca­nis­mul “mana-nas”: per­soa­na bol­na­vă își duce mâna la nas, apoi pune mâna pe un anu­mit obiect, contaminându‑l, pe care va pune mâna apoi o altă per­soa­nă, care își va duce mâna la gură sau la nas ș.a.m.d. Deci, cea mai impor­tan­tă cale de pre­ven­ție a aces­tor infec­ții ar fi spă­la­rea repe­ta­tă a mâi­ni­lor, în spe­cial îna­in­te de masă. Și, ast­fel, înțe­le­gem cum se face ca cei mici sunt și mai pre­dis­puși la ase­me­nea infec­ții – nu știu să își sufle nasul în batis­tă, să își spe­le mâi­ni­le, folo­sesc ace­leași jucă­rii, duc mereu mâna la gură sau la nas.

Urmați o ali­men­ta­ție sănă­toa­să!

Cănd fri­gul se apro­pie, sun­tem ten­tați să con­su­măm mai mul­te pro­du­se tra­di­țio­na­le, mai ales că toam­na și iar­na sunt boga­te în ast­fel de resur­se și pre­pa­ra­te. Mân­că­ru­ri­le con­si­de­ra­te gre­le sunt ade­sea boga­te în coles­te­rol, gră­simi satu­ra­te și calo­rii. Lip­sa de nutrienți, inclu­siv pro­te­i­ne, zinc, sele­niu, cupru, fier și vita­mi­ne (A, C, E, D și vita­mi­ne­le B), va avea un impact asu­pra imu­ni­tă­ții. Ast­fel că, cel mai bun mod de a ne pro­te­ja este să con­su­măm o vari­e­ta­te lar­ga de fruc­te și legu­me viu colo­ra­te cum ar fi ardei rosu, morcovi, dov­leac, nuci, stru­guri sau gutui, care sunt boga­te în anti­o­xi­danți, ce pot sti­mu­la sis­te­mul imu­ni­tar. Pofta de dul­ce poa­te fi stin­sa con­su­mând fruc­te.

Hidra­tați-vă!

De ase­me­nea, în luni­le mai reci este dove­dit fap­tul că nu bem sufi­cien­tă apă, ast­fel că ris­cul de a fi deshi­dra­tat este mai mare, iar asta fără a ne da sea­ma. Acest lucru ne face să fim mai obo­siți și pre­dis­pu­si la a lua mici gus­tări. Cea­iu­ri­le de plan­te cu con­ți­nut caloric scă­zut, cio­co­la­ta cal­dă și com­po­tu­ri­le de fruc­te ne pot aju­ta să echi­li­brăm apor­tul de lichi­de în orga­nism.

Dor­miți sufi­cient!

În cele din urmă, dar nu lip­si­tă de impor­tan­ță, este odih­na. Pen­tru ca som­nul din tim­pul nop­ții sa fie unul sufi­cient, este reco­man­dat să mer­gem la cul­ca­re îna­in­te de mie­zul nop­ții. Spe­cia­liș­tii ne ara­tă prin tot felul de stu­dii că cel mai pro­fund și odih­ni­tor somn pen­tru corp și min­te, este cel de dina­in­te de ora 00:00.

Fiți res­pon­sa­bili!

Dacă vă sim­țiți rău, mer­geți la medic. Urmați indi­ca­ți­i­le aces­tu­ia. Afec­țiu­ni­le spe­ci­fi­ce sezo­nu­lui rece sunt con­ta­gi­oa­se. Limi­tați la stric­tul nece­sar con­tac­tul cu alte per­soa­ne!


Man­ga­lia News, 18.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply