Sfântul Andrei, Apostolul Lupilor, Ocrotitorul României

0
609

Sfân­tul Apos­tol Andrei este săr­bă­to­rit, în fie­ca­re an, pe data de 30 noiem­brie. […]

Pen­tru romani, nume­le apos­to­lu­lui Andrei este legat de lupi. Se sus­ți­ne că acest nume — Apos­to­lul Lupi­lor — deri­vă din vechea denu­mi­re a daci­lor, daoi, (lupi), dar si de la sim­bo­lul lor — lupul. Lupul era chiar un sim­bol al sanc­tu­a­re­lor Daci­ei. Legen­de­le spun că acest ani­mal a fost ala­turi de daci la cade­rea Sar­mi­ze­ge­tu­sei si ca cel care era cape­te­nia lupi­lor, l‑ar fi veghe­at pe Apos­to­lul Andrei prin pus­tia Dobro­gei, spre Pes­te­ra care i s‑a ofe­rit ca ada­post.

Sfân­tul Andrei, ina­in­te de a deve­ni uce­nic al lui Hris­tos, a fost uce­nic al Sfan­tu­lui Ioan Bote­za­to­rul. Dorin­ta de a‑L urma pe Hris­tos se nas­te in el, in momen­tul in care Sfan­tul Ioan ros­tes­te cuvin­te­le: “Iata Mie­lul lui Dum­ne­zeu, Cel ce ridi­ca paca­tul lumii” (Ioan 1, 29). Insa, che­ma­rea sa la apos­to­lie se face mai tar­ziu si este rela­ta­ta de Sfan­tul Evan­ghe­list Matei: “Pe cand Iisus umbla pe lan­ga Marea Gali­le­ii, a vazut doi frati, pe Simon ce se numes­te Petru si pe Andrei, fra­te­le lui, care arun­cau mre­a­ja in mare, caci erau pes­cari. Si le‑a zis: “Veni­ti dupa Mine si va voi face pes­cari de oameni. Iar ei, inda­ta lasand mre­je­le, au mers dupa El” (Matei 4, 18–20). […]

Tra­di­ţia din popor spu­ne că, dimi­nea­ţa, fie­ca­re mem­bru al fami­li­ei tre­bu­ie să pună grâu la înco­lţit, în reci­pien­te dife­ri­te, şi fie­ca­re tre­bu­ie să aibă gri­jă de recol­ta sa până la sfârşi­tul anu­lui.

Pre­ves­teş­te vii­to­rul

În ziua de Anul Nou, în fun­cţie de cum a cres­cut grâul, vei afla cum va fi noro­cul tău în anul urmă­tor, dar şi sta­rea de sănă­ta­te. Dacă grâul a cres­cut îna­lt şi are fire groa­se, se anu­nţă un an bene­fic şi pros­per. În zona rura­lă, grâul cres­cut în volum şi îna­lt le dă săte­ni­lor motiv să vise­ze în vii­tor la recol­te boga­te pe câmp şi în livezi.

Peș­te­ra Sfân­tu­lui Andrei

Pes­te­ra in care se cre­de ca a vie­tu­it Sfan­tul Apos­tol Andrei, cat timp a pro­po­va­du­it pe teri­to­ri­ul roma­nesc, se afla la apro­xi­ma­tiv 4 km sud-est de loca­li­ta­tea Ion Cor­vin, jude­tul Con­stan­ta. In actu­a­la bise­ri­ca din pes­te­ra, in pro­na­os, intr‑o nisa, se afla un fel de pat, sco­bit ini­ti­al in pia­tra, des­pre care tra­di­tia spu­ne ca pe el se odih­nea apos­to­lul Andrei. In vara anu­lui 1944, Pes­te­ra trans­for­ma­ta in bise­ri­ca a fost sfin­ti­ta de catre Epi­sco­pul Tomi­su­lui, Che­sa­rie Pau­ne­scu. La scurt timp dupa aceas­ta, tru­pe­le ruses­ti inva­da­toa­re au distrus‑o. Abia dupa 1990, prin rav­na cuvi­o­su­lui monah Nico­dim Din­ca, bise­ri­ca a fost refa­cu­ta si reda­ta cul­tu­lui. Astazi, mii de cre­din­cio­si vin aici pen­tru a se ruga pe locul unde a trait Apos­to­lul Andrei.

Sfân­tul Andrei — Ocro­ti­to­rul Româ­ni­ei

Sfan­tul Sinod al Bise­rici Orto­do­xe Roma­ne a hota­rat in anul 1995 ca sar­ba­toa­rea Sfan­tu­lui Andrei sa fie insem­na­ta cu cru­ce rosie in calen­da­rul bise­ri­cesc, iar in anul 1997 Sfan­tul Andrei a fost pro­cla­mat “Ocro­ti­to­rul Roma­niei”. Ziua de 30 noiem­brie a fost decla­ra­ta sar­ba­toa­re bise­ri­ceas­ca natio­na­la.

La mulți ani, tutu­ror celor ce poar­tă nume­le Sfân­tu­lui Apos­tol Andrei!


Man­ga­lia News, 30.11.2019. (sur­sa: crestinortodox.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply