S‑A DESCHIS TÂRGUL INTERNAŢIONAL DE TURISM DE LA LONDRA (WTM 2019)

0
331

În zile­le de 4–6  noiem­brie a.c. la Lon­dra (Anglia) are loc Târ­gul Inter­națio­nal de Turism (WTM 2019), ajuns la a 40‑a edi­ţie. Aces­ta se des­fă­șoa­ră la Com­ple­xul Expo­zi­țio­nal ExCel și reu­neș­te pes­te cinci mii de expo­zanți din pes­te 180 de țări și regiuni. Sunt aştep­ta­ţi un număr de pes­te 50 000 de vizi­ta­tori.

Anul aces­ta Auto­ri­ta­tea Egip­tea­nă de Turism este spon­so­rul pen­tru regis­tra­rea vizi­ta­to­ri­lor la Târ­gul Inter­na­ţio­nal de Turism.

Prin­tre cei care par­ti­ci­pă la Târg sunt com­pa­nii cunos­cu­te de turism, pro­pri­e­tari de hote­luri, pro­fe­si­o­niști din indus­tria turis­mu­lui, amba­sa­dori, miniș­tri ai turis­mu­lui.

Româ­nia este pre­zen­tă cu mai mul­te stan­duri expo­zi­țio­na­le care ofe­ră suve­ni­ruri și bro­șuri cu infor­ma­ţii des­pre atrac­ți­i­le turis­ti­ce și pre­zin­tă dife­ri­te regiuni ale țării.

Doam­na Roxa­na Tudor, direc­tor TAROM pe zona Marii Bri­ta­nii a decla­rat: “Înce­pând cu pro­gra­mul de iar­nă 2019–2020 TAROM a cres­cut capa­ci­ta­tea ofe­ri­tă pe ruta Bucu­rești-Lon­dra-Bucu­rești, ope­rând cu cel mai nou avion din flo­tă B737-800”.

World Tra­vel Mar­ket este cel mai impor­tant eve­ni­ment glo­bal din indus­tria turis­mu­lui care gene­rea­ză o cifră de apro­xi­ma­tiv 3 bili­oa­ne de lire în con­trac­te de afa­ceri.


Man­ga­lia News, 05.11.2019. (Cores­pon­dent: Tato­mir Ion-Mari­us).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele